Besluit Van De Waalse Regering van 05 mei 2011
gepubliceerd op 16 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot beperking van de snelheid van de voertuigen in geval van luchtverontreiniging door fijn stof en stikstofdioxiden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202322
pub.
16/05/2011
prom.
05/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 MEI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot beperking van de snelheid van de voertuigen in geval van luchtverontreiniging door fijn stof en stikstofdioxiden


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de wet over de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 en de wijzigingswetten;

Gelet op de wet van 28 december 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging;

Gelet op de wet van 12 juli 1956Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen sluiten tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en op de koninklijke wijzigingsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2010 betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit, inzonderheid op artikel 24, § 2, derde lid, 5°;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en op de wijzigingsbesluiten;

Gelet op het advies nr. 4963422/4 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat artikel 24, § 2, van Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa oplegt luchtkwaliteitsniveaus te bereiken en metingen op korte termijn op te stellen in het geval van risico van overschrijding van de grenswaarden of de alarmdrempels; dat een kortetermijnactieplan binnenkort door het Waalse Gewest zal aangenomen worden;

Overwegende dat in nauwe samenwerking met de Federale Regering, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Waalse Regering beslist heeft om een aantal maatregelen te nemen o.a. voor de beperking van de effecten van de luchtverontreiniging waaronder de snelheidsbeperking tot 90 km/u.;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit wordt Richtlijn 2008/50/CE van het Europees Parlement en van de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa gedeeltelijk omgezet.

Art. 2.Wanneer de alarmdrempel in de zin van artikel 3, 29°, van het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010027189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2010 betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit sluiten betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit is bereikt, wordt de toegelaten snelheid voor elk voertuig tot negentig kilometer/uur beperkt op de autosnelwegen nrs. A3, A13, A25, A602, A604, A15, A54, R3, A503, A7, A16, A8 en A17, op de volgende afdelingen : Autosnelweg nr. A3 : tussen de verkeerswisselaar van Loncin en de verkeerswisselaar van Herve (van de KP 82.9 tot de KP 105.5).

Autosnelweg nr. A13 : tussen de verkeerswisselaar van Boirs en de verkeerswisselaar van Vottem (van de KP 109.0 tot de KP 111.0).

Autosnelweg nr. A25 : tussen de verkeerswisselaar van Cheratte en de verkeerswisselaar van Coronmeuse (van de KP 8.1 tot de KP 15.4).

Autosnelweg nr. A602 : tussen de verkeerswisselaar van Loncin en de verkeerswisselaar van Burenville (van de KP 0.0 tot de KP 6.2).

Autosnelweg nr. A604 : tussen de verkeerswisselaar van Grâce-Hollogne en de verkeerswisselaar van Seraing (van de KP 0.0 tot de KP 5.0).

Autosnelweg nr. A15 : tussen de verkeerswisselaar van Saint-Georges ende verkeerswisselaar van Loncin (van de KP 0.0 tot de KP 12.9).

Autosnelweg nr. A15 : tussen de verkeerswisselaar van Sambreville en de verkeerswisselaar van Saint-Georges (van de KP 12.9 tot de KP 68.2).

Autosnelweg nr. A15 : tussen de verkeerswisselaar van Sambreville en de verkeerswisselaar van Bois-d'Haine (van de KP 68.2 tot de KP 98.3).

Autosnelweg nr. A15 : tussen de verkeerswisselaar van Bois-d'Haine en de verkeerswisselaar van Houdeng-Goegnies (van de KP 98.3 tot de KP 102.0).

Autosnelweg nr. A54 : tussen de verkeerswisselaar van Thiméon en de verkeerswisselaar van Charleroi (van de KP 16.7 tot de KP 23.0).

Autosnelweg R0 (E19) : Wouterbrakel/Haut-Ittre : tussen de KP 71.400 en 75.700.

Autosnelweg R0 : Haut-Ittre/Terhulpen : tussen de KP 0.00 en 14.100.

Autosnelweg A4 (E411) : Rosières/Bierges : tussen de KP 13.500 en 17.000.

Autosnelweg nr. R3 : over de hele afstand (van de KP 0.0 tot de KP 32.6).

Autosnelweg nr. A503 : over de hele afstand (van de KP 0.0 tot de KP 3.5).

Autosnelweg nr. A7 : tussen de verkeerswisselaar van Houdeng-Goegnies en de verkeerswisselaar van Hautrage (van de KP 41.3 tot de KP 71.6).

Autosnelweg nr. A7 (E19) : Haut-Ittre/Nijvel-Noord : tussen de KP 17.500 en 21.000.

Autosnelweg nr. A16 : tussen de verkeerswisselaar van Hautrage en de verkeerswisselaar van Doornik-Kain (van de KP 0.0 tot de KP 35.2).

Autosnelweg nr. A17 : tussen de verkeerswisselaar van Marquain en de grens van de provincie Henegouwen (van de KP 0.0 tot de KP 17.0).

Autosnelweg nr. A8 : tussen de verkeerswisselaar van Doornik-Kain en de verkeerswisselaar van Marquain (van de KP 65.3 tot de KP 73.7).

Art. 3.De verbodsbepaling wordt aangeduid d.m.v. de verkeersborden C43 waarop "90 km/u." wordt vermeld of d.m.v. variabele informatiepanelen.

Art. 4.De lasten voortvloeiende uit de plaatsing, het onderhoud, de vernieuwing en de controle van de verkeerstekens zijn ten laste van het Waalse Gewest.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 5 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008018167 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het F type ministerieel besluit prom. 05/06/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de formulieren voor de indiening van de aanvraag van de huurtoelage type ministerieel besluit prom. 05/06/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008022409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2004 houdende aanwijzing van de voorzitter en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de pe type ministerieel besluit prom. 05/06/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008009406 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2008, wordt opgeheven.

Art. 6.De Minister van Openbare Werken en de Minister van Leefmilieu zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 mei 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^