Besluit Van De Waalse Regering van 06 maart 2009
gepubliceerd op 19 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201182
pub.
19/03/2009
prom.
06/03/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 MAART 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers » (Openbare Vervoermaatschappij Luik-Verviers)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 36bis (ingevoegd bij het decreet van 4 februari 1999);

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer, inzonderheid op artikel 62;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op artikel 3, 12°;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar, inzonderheid op titel II;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 september 1998 betreffende de personeelsleden van de exploitatiemaatschappijen die door de Regering aangewezen worden;

Overwegende dat personeelswijzigingen bij de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers »; nieuwe aanwijzingen nodig maken;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.De hiernavermelde personeelsleden worden belast met het opsporen en het vaststellen van overtredingen van het reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar en van artikel 25.1. 2° en 6°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : - de heer Aldo Calabrese, controleur; - de heer Jacques Beckers, controleur.

De betrokkenen hebben de hoedanigheid van agent van de gerechtelijke politie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 maart 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^