Besluit Van De Waalse Regering van 06 mei 2010
gepubliceerd op 10 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles international"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010203096
pub.
10/06/2010
prom.
06/05/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 MEI 2010. - Besluit van de Waalse Regering houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles international"


De Regering, Gelet op het decreet van 8 mei 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles", gedaan op 20 maart 2008;

Gelet op het decreet van 8 mei 2008 houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles", gedaan op 20 maart 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles international";

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 december 2008;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 mei 2009;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 14 mei 2009;

Overwegende dat artikel 3, § 6, van het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles" bepaalt dat de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering in onderlinge samenspraak, en ieder wat haar betreft, bij besluit de regels vastleggen voor de overdrachten van bevoegdheden en de delegaties van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaal;

Overwegende dat het administratief beleid berust op de politieke primauteit en een efficiënte, dynamische en klantgerichte werking nastreeft;

Overwegende dat de taken i.v.m. de hulpverlening bij de politieke besluitvorming en de ondersteuning van het besluitvormingsproces toevertrouwd worden aan "Wallonie-Bruxelles international" wat betreft de internationale betrekkingen voor Wallonië en de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat "Wallonie-Bruxelles international" al naar gelang van het geval onder het gezag staat van het lid van de Regering van de Franse Gemeenschap dat bevoegd is voor internationale betrekkingen of onder het gezag van het lid van de Waalse Regering dat bevoegd is voor internationale betrekkingen;

Overwegende dat een efficiënte, dynamische en klantgerichte uitvoering van de opdrachten vordert dat beslissingsbevoegdheden op het operationele vlak overgedragen worden aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles international";

Overwegende dat de politieke primauteit inhoudt dat het beleid door de beleidsverantwoordelijken bepaald moet worden en dat dat type beslissingsbevoegdheden bijgevolg niet overgedragen mag worden aan de administratie;

Overwegende dat het van belang is dat de overgedragen beslissingen altijd genomen worden binnen de perken en met inachtneming van de voorwaarden en modaliteiten zoals vastgelegd in de desbetreffende regelgeving, afgekondigd door het beleidsbepalend niveau;

Overwegende dat de overdracht van beslissingsbevoegdheden gepaard moet gaan met een gepaste interne controle op de rechtvaardiging van het gebruik van de overgedragen bevoegdheden door de administrateur-generaal of administratrice-generaal en de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles International";

Overwegende dat de overdracht van beslissingsbevoegdheden een vaste vorm geeft aan het beginsel van de responsabilisering van de administratie, dat gepaard gaat met de verplichting om rekenschap en verantwoording af te leggen, waarbij verder gestreefd wordt naar de optimalisering van haar werking;

Overwegende dat de Ministers door die overdracht van beslissingsbevoegdheden zich kunnen concentreren op de beleidsbepalende beslissingen en op de sturing en de opvolging, in de grote lijnen, van de beleidsvoering;

Op de voordracht van de Minister-President, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "het decreet" : het decreet van 8 mei 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles", gedaan op 20 maart 2008, en het decreet van 8 mei 2008 houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles", gedaan op 20 maart 2008;2° "WBI" : "Wallonie-Bruxelles international";3° "Minister" : het lid van de Waalse Regering dat bevoegd is voor internationale betrekkingen;4° "administrateur-generaal" : de administrateur-generaal of administratrice-generaal van WBI;5° uitgave inzake communicatie : elke uitgave inzake schriftelijke, audiovisuele en elektronische publicaties, inzake voorlichtings- of sensibiliseringscampagnes, alsook de bijkomende kosten die daarop betrekking hebben;6° uitgave inzake representatiekosten : elke uitgave in verband met restaurant-, receptiekosten en/of kosten voor relatiegeschenken en in verband met de behoeften van de dienst die gedaan moet worden in het kader van betrekkingen met vertegenwoordigers van instellingen die geen banden hebben met WIB.

Art. 2.Wanneer de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde materies expliciet bij dit besluit overgedragen wordt, heeft de overdracht betrekking op : 1° de beslissingen die genomen moeten worden in het kader van de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van de bedoelde materies;2° de beslissingen van secundair belang of van bijkomende aard die vereist worden voor de uitoefening van de bevoegdheid of die er noodzakelijk deel van uitmaken;3° het sluiten van overeenkomsten.

Art. 3.Met het oog op een doeltreffende en performante interne organisatie kan de administrateur-generaal een deel van de overgedragen materies subdelegeren aan personeelsleden van WBI die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot het meest functionele niveau.

Wat betreft de mogelijkheid om overgedragen materies te subdelegeren, kunnen beperkingen door de Minister vastgelegd worden.

De subdelegaties worden in een beslissing van de administrateur-generaal vastgelegd, na instemming van de Minister.

De administrateur-generaal organiseert een interne controlesysteem om een doeltreffend en functioneel gebruik te waarborgen en elk misbruik te voorkomen.

Art. 4.§ 1. Bij afwezigheid of verhindering van de administrateur-generaal worden de overdrachten waarmee hij belast is, bij gebrek aan andersluidende regelgevende bepalingen of bijzondere schikkingen die door de titularis van het ambt zijn genomen, voor de duur van de afwezigheid of verhindering toegekend aan de adjunct administrateur-generaal. § 2. Bij afwezigheid of verhindering van de adjunct administrateur-generaal worden de overdrachten waarmee hij belast is, alsook de in § 1 bedoelde overdrachten, bij gebrek aan andersluidende regelgevende bepalingen of bijzondere schikkingen die door de titularis van het ambt zijn genomen, voor de duur van de afwezigheid of de verhindering toegekend aan de inspecteur-generaal met de hoogste graadanciënniteit. § 3. Bij afwezigheid of verhindering van de inspecteur-generaal met de hoogste graadanciënniteit worden de overdrachten waarmee hij belast is, alsook de in § 1 bedoelde overdrachten, bij gebrek aan andersluidende regelgevende bepalingen of bijzondere schikkingen die door de titularis van het ambt zijn genomen, voor de duur van de afwezigheid of de verhindering toegekend aan de andere inspecteurs-generaal.

Art. 5.De in dit besluit bedoelde bedragen dekken het geheel van de uitgave en luiden exclusief btw. Wordt er een abonnement genomen op een tijdschrift, een periodiek of een databank of wordt er een voorwerp gehuurd, dekken de uitgaven de jaarlijkse kosten van het abonnement of van de huur, btw niet inbegrepen.

Art. 6.De administrateur-generaal onderwerpt het volgende aan het voorafgaande akkoord van de Minister : a) de samenstelling van de afvaardigingen van de Franse Gemeenschap en Wallonië voor de gemengde commissies en de vergaderingen van de internationale instanties;b) de voorstellen van programma's waarover onderhandeld moet worden binnen de gemengde commissies en de internationale instanties, alsook een evaluatie van de budgettaire weerslag ervan.

Art. 7.De administrateur-generaal legt rekenschap af aan de Minister over het gebruik van de toegekende overdrachten. Deze verantwoordelijkheid betreft ook de materies die het voorwerp hebben uitgemaakt van een subdelegatie, door de administrateur-generaal, van de besluitvormingsbevoegdheid aan andere personeelsleden.

De administrateur-generaal legt regelmatig rekenschap over het gebruik van de overdrachten af d.m.v. een rapport dat aan de Minister overgelegd wordt.

Het rapport bevat de vereiste informatie betreffende de beslissingen die tijdens bedoelde periode zijn genomen, overeenkomstig de toegekende overdrachten.

De informatie die in het rapport opgenomen is, is juist, voldoende en relevant. De informatie is goed gestructureerd en kan makkelijk ingekeken worden.

De informatie wordt voorgesteld op een voor alle materies geaggregeerd niveau.

Daarenboven wordt informatie opgenomen op het vlak van aparte en individuele thema's en dossiers, wat betreft de materies waarvoor dit relevant en aangewezen blijkt te zijn.

De Minister bepaalt, in samenspraak met de administrateur-generaal, de tijdstippen waarop het rapport overgelegd moet worden.

De Minister kan, in samenspraak met de administrateur-generaal, nauwkeurige instructies geven i.v.m. de concrete informatie die het rapport voor elke overgedragen materie moet bevatten en een verplicht schema voor de rapportage vastleggen.

Art. 8.Behalve de verplichte periodieke rapportage, kan de Minister de administrateur-generaal elk ogenblik erom verzoeken rekenschap af te leggen over het gebruik van de overdracht voor een welbepaalde materie.

De Minister heeft het recht om het geheel of een deel van de toegekende overdrachten tijdelijk nietig te verklaren.

Desgevallend neemt de Minister de beslissingen betreffende de materies waarvoor de overdracht tijdelijk nietig is verklaard. HOOFDSTUK II. - Bevoegdheidsoverdrachten inzake de uitvoering van de begroting

Art. 9.De administrateur-generaal krijgt bevoegdheid om elke andere uitgave dan die betreffende de overheidsopdrachten in het kader van de activiteiten van WBI tot een bedrag van 35.000 euro vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

In afwijking van het eerste lid : - krijgt de administrateur-generaal bevoegdheid om elke uitgave betreffende de representatiekosten vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren voor zover ze niet meer dan 12.500 euro bedraagt; - krijgt de administrateur-generaal bevoegdheid om de uitgaven betreffende de deelneming aan werkcolleges en colloquia en de vergaderingskosten tot 5.000 euro vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren; - krijgt de administrateur-generaal delegatie om de uitgaven betreffende de algemene documentatie tot 5.000 euro vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren; - krijgt de administrateur-generaal delegatie om de uitgaven betreffende de communicatie tot 12.500 euro vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 10.De op de begroting van WBI voorziene bijdragen aan de internationale instellingen worden door de administrateur-generaal vastgelegd, goedgekeurd en geordonnanceerd, behalve de vrijwillige bijdragen.

Art. 11.De administrateur-generaal is bevoegd om de uitgaven goed te keuren en te ordonnanceren die door de primaire ordonnateur of door diens afgevaardigde vastgelegd worden ten laste van de kredieten voorzien op de begroting van WBI.

Art. 12.De administrateur-generaal is bevoegd om elke ontvangst in de materies die onder de bevoegdheden van de instelling vallen ten gunste van WBI vast te leggen en te ordonnanceren. HOOFDSTUK III. - Bevoegdheidsoverdrachten inzake overheidsopdrachten Afdeling 1. - Begripsomschrijving

Art. 13.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 1° de wet : de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;2° het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;3° het koninklijk besluit van 10 januari 1996 : het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten;4° het koninklijk besluit van 26 januari 1996 : het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Afdeling 2. - Bepalingen betreffende de keuze van de gunningswijze, de

goedkeuring van de opdrachtdocumenten, de kwalitatieve selectie en het gunnen van de opdracht of de toekenning van een concessie van openbare werken

Art. 14.De administrateur-generaal krijgt bevoegdheid om de wijze van gunning van de overheidsopdracht te kiezen, om de opdrachtdocumenten goed te keuren en om de procedure vast te leggen tot de volgende bedragen, excl. btw :

Openbare aanbesteding, algemene offerteaanvraag, beperkte aanbesteding en beperkte offerteaanvraag

Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

WERKEN

euro 930.000

euro 500.000

euro 186.000

LEVERINGEN

euro 500.000

euro 310.000

euro 125.000

DIENSTEN

euro 250.000

euro 125.000

euro 62.000


De administrateur-generaal heeft bevoegdheid om : 1° de gunningswijze te kiezen, het bericht van opdracht, het bijzonder bestek, alsook de bijgaande plannen of de documenten die deze vervangen goed te keuren en de procedure in te zetten;2° de kandidaten voor een opdracht te selecteren;3° voorafgaand aan elke juridische verbintenis, de uitgave ten laste van de algemene uitgavenbegroting van WBI vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren;4° de opdracht te gunnen of het gedeelte ervan in geval van samengevoegde opdracht;5° een concessie van openbare werken toe te kennen.6° het bijzonder bestek of de documenten die ermee gelijk gesteld worden goed te keuren wanneer het : a) binnen de perken van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 afwijkt van de in artikel 3, § 1, tweede lid, bedoelde bepalingen van het algemeen bestek die het voorwerp moeten uitmaken van een formele motivering;b) voorziet in de toekenning van voorschotten overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 september 1996;c) afwijkt van het beginsel van forfaitair bedrag, door te handelen met tijdelijke prijzen of bij terugbetaling, overeenkomstig artikel 87 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 of artikel 75 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996;d) afwijkt van een type-bestek. De administrateur-generaal heeft machtiging om de prijzencontrole op te leggen, wanneer deze niet verplicht is, onder de voorwaarden bepaald bij artikel 88 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 of bij artikel 76 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996. Afdeling 3. - Bepalingen betreffende de uitvoering van de

overheidsopdrachten en de concessies van openbare werken

Art. 15.De administrateur-generaal heeft ook bevoegdheid om de beslissingen te nemen in verband met de gewone uitvoering van de opdracht, afrekeningen inbegrepen.

De beslissingen die binnen de perken van het voorwerp van de opdracht blijven, worden beschouwd als beslissingen betreffende de gewone uitvoering van een opdracht.

Art. 16.De administrateur-generaal krijgt bevoegdheid om termijnverlengingen toe te staan die te wijten zijn aan WBI of aan omstandigheden die de medecontracterende partij niet kon voorkomen en aan de gevolgen waarvan zij niet kon ontkomen, alhoewel zij zo snel mogelijk gehandeld heeft.

Deze bevoegdheid mag enkel worden uitgeoefend indien zij geen aanleg geeft tot de toekenning van een overeengekomen vergoeding.

Art. 17.§ 1. De administrateur-generaal krijgt bevoegdheid om bij gemotiveerde beslissing van de clausules en de essentiële voorwaarden van de opdracht af te wijken overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 26 september 1996. Deze bevoegdheidsoverdracht wordt beperkt tot de opdrachten waarvan het bedrag niet hoger is dan 18.600 euro voor de overheidsopdrachten door onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking. § 2. De administrateur-generaal krijgt delegatie om : 1° een kwijtschelding van boetes ten belope van 10 % van de erin vermelde bedragen toe te staan of te weigeren;2° de maatregelen op de medeaannemers ten belope van 10 % van de erin vermelde bedragen ambtshalve toe te passen. HOOFDSTUK III. - Bevoegdheidsoverdrachten inzake het personeel

Art. 18.De administrateur-generaal krijgt delegatie om : 1. beslissingen te nemen inzake het jaarverlof, het uitzonderlijke verlof en het omstandigheidsverlof; 2. toestemming te geven om deel te nemen aan congressen, colloquia, studiedagen, werkcolleges en conferenties georganiseerd in België of in het buitenland, met uitzondering van de instanties van de internationale organisaties, voor zover de totale uitgave niet hoger is dan 5.000 euro; 3. uitzonderlijk verlof wegens overmacht toe te staan zoals bepaald bij artikel 312 van het besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles international"; 4. met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen beslissingen te nemen i.v.m. : a) de toekenning van ouderlijk verlof, vaderschapsverlof en van verlof met het oog op adoptie of een officieuse vogdij;b) de toekenning van verlof om cursussen bij te wonen aan de school van de burgerlijke bescherming, om dienstplicht te vervullen in vredestijd; c) beslissingen te nemen i.v.m. arbeidsongevallen en arbeidsziekten; d) de ambtenaren van niveau 2+, 2, 3 tot de proeftijd toe te laten en in vast dienstverband te benoemen;e) over te gaan tot de aanstelling van de personeelsleden van de interne loopbaan, met uitzondering van hun eventuele aanstelling bij een Delegatie in het buitenland;f) de aanstelling binnen de diensten van WBI van de personeelsleden van de externe loopbaan wanneer ze terugkeren naar de centrale zetel;g) de toekenning van verlof wegens loopbaanonderbreking; h) het verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang, in het kader van een stage of proeftijd bij een openbare dienst of het stellen van een kandidatuur voor de parlements- of provincieraadsverkiezingen, van prestaties ten gunste van de door de nationale, gemeenschappelijke of gewestelijke wetgevende Kamers erkende politieke groeperingen of ten gunste van de voorzitters van deze groeperingen, alsook beslissingen i.v.m. het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid, terbeschikkingstelling van de Koning, opdracht en vakbondsopdracht, langdurige afwezigheid gewettigd door familiale redenen, verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen of wegens persoonlijke aangelegenheid; i) de toekenning van politiek verlof;j) de afgifte en de intrekking van identificatiecertificaten aan de vastbenoemde, tijdelijke of contractuele personeelsleden en aan de personeelsleden die stage lopen;k) de schorsing van een personeelslid in het belang van de dienst;l) de aanwijzing van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 voor de uitoefening van hogere functies;5. de in disponibiliteitstelling wegens ziekte of gebrekkigheid uit te spreken die niet een definitieve dienstongeschiktheid tot gevolg heeft, maar afwezigheden die langer zijn dan het verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, alsook de in disponibiliteitstelling wegens persoonlijke aangelegenheid;6. de arbeidsovereenkomsten te ondertekenen ter uitvoering van de beslissingen van de Regering of van de daartoe gemachtigde Minister. De administrateur-generaal kan evenwel voorzien in de vervanging van tijdelijk afwezig personeel, overeenkomstig de procedure die vastligt in artikel 4, § 4, derde lid, en volgende van het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2008 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie International", door vervangingsovereenkomsten; 7. overeenkomstig artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst, beslissingen te nemen i.v.m. het ontslag om gewichtige reden; 8. overeenkomstig het geldelijk statuut van het personeel van WBI beslissingen te nemen i.v.m. de vastlegging en uitbetaling van de wedde van de personeelsleden; 9. de eedafleggingen van de personeelsleden van de niveaus 2+, 2, 3 af te nemen; 10. beslissingen te nemen i.v.m. het verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, behalve de gevolgen te geven aan de beslissingen die door de Administratieve gezondheidsdienst worden genomen m.b.t. lichamelijke ongeschiktheid; 11. beslissingen te nemen i.v.m. de aanvraag van cumul van beroepsactiviteiten van de personeelsleden van de niveaus 2+, 2, 3 van WBI; 12. de personeelsleden uit hun ambt ontslaan, hetzij op hun verzoek, hetzij omdat ze pensioengerechtigd zijn, en het recht op pensioen ten laste van de Schatkist vastleggen.

Art. 19.In het kader van de verplichtingen bedoeld in artikel 7 stelt de administrateur-generaal de Minister van Buitenlandse Betrekkingen in kennis van de maatregelen genomen overeenkomstig artikel 18, punt 4, e) en j), en punt 7, van dit besluit.

De administrateur-generaal bezorgt de Minister van Buitenlandse Betrekkingen één keer om de zes maanden een bijgewerkte lijst van alle personeelsleden met hun reële functie en graad. HOOFDSTUK V. - Opdrachten in het buitenland

Art. 20.Onverminderd de bepalingen vervat in het besluit van de Regering houdende organisatie van de opdrachten in het buitenland, krijgt de administrateur-generaal delegatie om de volgende uitgaven tot euro 5.000 vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren : 1° de uitgaven betreffende opdrachten in het buitenland, met inbegrip van de instanties van alle internationale organisaties, van de personeelsleden van WBI.De administrateur-generaal organiseert die opdrachten. Hij geeft er de Minister eerst kennis van volgens de modaliteiten die met hem vastgelegd worden. De deskundigen die speciaal door Wallonië en de Franse Gemeenschap afgevaardigd worden, worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld met personeelsleden van WBI; 2° de uitgaven betreffende opdrachten in het buitenland, met inbegrip van de instanties van alle internationale organisaties, van de leden van de diensten van de Waalse Regering. De administrateur-generaal organiseert die opdrachten. Hij geeft er de Minister en de functioneel bevoegde Minister eerst kennis van volgens de modaliteiten die met hen vastgelegd worden. De deskundigen die speciaal door een andere dienst van de Waalse Regering dan WBI afgevaardigd worden, worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld met personeelsleden van die dienst. HOOFDSTUK VI. - Opheffings en slotbepalingen

Art. 21.De Minister van Buitenlandse Betrekkingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

De bevoegheidsoverdrachten bij of krachtens dit besluit worden uitgeoefend onverminderd de controle door de Minister van Buitenlandse Betrekkingen en onverminderd de uitoefening van de overgedragen bevoegdheden door de Minister van Buitenlandse Betrekkingen.

Art. 22.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2010.

Namen, 6 mei 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^