Besluit Van De Waalse Regering van 06 november 2014
gepubliceerd op 18 november 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en tot wi

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014206957
pub.
18/11/2014
prom.
06/11/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en tot wijziging van bijlage XVI bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning


De Waalse Regering, Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, inzonderheid op de artikelen D. 66, § 2, en D. 67;

Gelet op het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op de artikelen 3, gewijzigd bij het decreet van 22 november 2007, 17, eerste lid, 21, derde lid, 83 en 87, derde lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het advies van de adviescel voor duurzame ontwikkeling, gegeven op 14 april 2014;

Gelet op het advies 56.321/4 van de Raad van State, gegeven op 4 juni 2014, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat de behandeling van de minerale stoffen in de groeve wordt uitgevoerd door een opeenvolging van exploitatiehandelingen die zowel het winningsfront als de verhandelbare eindproducten omvatten; dat voor een groeve van hard gesteente, de volgende handelingen als volgt kunnen worden samengevat : - afbreken van het gesteente; - lading naar een primaire breekmachine door hydraulische laders of graafmachines en vervoer via dumper naar de primaire breekmachine; - het primair breken dat de omvang van de afgebroken blokken vermindert; - vervoer van het gesteente, vaak via transportbanden; - het secundair, tertiair en zelfs quartair breken en het opeenvolgend zeven die steenslag met verschillende granulometrieën opleveren; - opslag;

Overwegende dat de capaciteit van de productielijn de capaciteit van de "zwakste" installatie niet mag overschrijden daar de installaties onderling verbonden zijn; dat, met andere woorden, een primaire breekmachine met een productiecapaciteit van meer dan 1 200 000 ton nooit volgens die capaciteit zal kunnen werken als de secundaire breekmachine een lagere capaciteit heeft;

Overwegende overigens dat de milieueffecten van deze technieken tamelijk goed gekend zijn (voornamelijk de emissies van stofdeeltjes en de geluidshinder), net zoals de aan te wenden technieken om deze effecten in te perken; dat deze effecten afhangen van de werkelijke productie en niet van de maximale productiecapaciteit;

Overwegende dat uit ervaring blijkt dat de toepassing van de huidige rubriek ontoereikend is; dat de raming van de nominale capaciteit van een installatie inderdaad gebeurt volgens een berekening die geen rekening houdt met de werkelijkheid van de exploitatie;

Overwegende dat een theoretische verwerkingscapaciteit zoals nu berekend, leidt tot een overwaardering van de verwachte effecten van een project en, bijgevolg, tot een overwaardering van de technische en/of economische middelen die moeten worden aangewend om een geïntegreerd beheer van de hinder en de verontreiniging te waarborgen die een inrichting, rechtstreeks of onrechtstreeks, tijdens of na de exploitatie zou kunnen veroorzaken;

Overwegende dat het indelingscriterium nauwkeuriger moet zijn en op een meer gepaste manier aan de voorschriften moet voldoen van artikel D.67, § 3, van Boek I van het Milieuwetboek waarin bepaald wordt dat de effectbeoordelingsnota of de milieueffectstudie minstens de volgende informatie moet bevatten : 1° een omschrijving van het project, met gegevens over de site, het ontwerp en de omvang ervan;2° de vereiste gegevens voor de opsporing en de evaluatie van de voornaamste milieueffecten van het project;3° een omschrijving van de overwogen maatregelen om de belangrijke negatieve effecten te voorkomen en te beperken en, indien mogelijk, te verhelpen;4° een overzicht van de voornaamste alternatieve oplossingen die de auteur van het effectonderzoek of de aanvrager heeft onderzocht en een opgave van de voornaamste redenen voor de keuze van deze laatste, rekening houdende met de milieueffecten;de vereiste gegevens voor de opsporing en de evaluatie van de voornaamste milieueffecten van het project; 5° een niet-technische samenvatting van de bovenvermelde gegevens; Overwegende dat dit criterium de te verwachten effecten van een project beter zou moeten omlijnen, de mogelijkheid zou moeten bieden om een betere evaluatie te maken van de te overwegen maatregelen of alternatieven om de hinder te voorkomen of in te perken, dat deze maatregelen of alternatieven moeten steunen op de best beschikbare technologieën overeenkomstig het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning;

Overwegende dat er wordt voorgesteld om de rubriek te wijzigen om de beoordeling m.b.t. de installatie te verfijnen naar gelang van de objectieve factoren die toelaten om de productiecapaciteit te berekenen : technische beperkingen van de installatie overeenkomstig de gegevens van de bouwer, technisch spannen, interactie van de uitrustingen en dienstregeling. Op die manier zal de bevoegde overheid de effecten van de inrichting beter beoordelen aangezien de installatie met meer nauwkeurigheid omschreven zal zijn; dat de toepassing van de gegevens die concreet in aanmerking moeten worden genomen om de productiecapaciteit te berekenen aldus duidelijk zal vermelden dat een bepaalde installatie geen installatie zal zijn die aanzienlijke milieueffecten zou kunnen veroorzaken in de zin van artikel D.66, § 2, en D.68, van Boek I van het Milieuwetboek;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten wordt rubriek 14.90.01. vervangen als volgt :

Nummer - Installatie of activiteit

Klasse

EIE

Te raadplegen organen

Deelfactoren

WG

LWG

BR


14.90.01. Geïntegreerde eenheden voor het breken, zeven, spoelen, betoncentrale, omhullen, behandelen en bewerken van steen 14.90.01.01 waarvan de productiecapaciteit gelijk is aan 1 200 000 t/jaar of meer Productiecapaciteit: capaciteit berekend op basis van de volgende factoren: 1° de jaarlijkse totale productiecapaciteit opgegeven door de leverancier van de uitrustingen, waarbij rekening wordt gehouden met de verplichte stilleggingen van elke uitrusting in verband met de tussenkomsten voor het onderhoud 2° het technisch spannen van de uitrustingen;3° de eventuele interacties van de uitrustingen onderling; 4° de dienstregeling vermeld in het aanvraagdossier.

1

X

AWAC, DPP, DGO1


14.90.01.02. overige installaties

2

DPP, DGO1


Art. 2.Paragraaf 1 van bijlage XVI bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten sluiten betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt : " § 3 elke aanvraag om een milieuvergunning of een unieke vergunning die betrekking heeft op een installatie bedoeld in rubriek 14.90. : Aanhorigheden van groeven, bevat de volgende gegevens en stukken : 1° jaarlijkse productiecapaciteit opgegeven door de leverancier voor elke uitrusting;2° duur van de verplichte stilleggingen voor de tussenkomsten in verband met het onderhoud van elke uitrusting;3° indien verricht, het technisch spannen van de uitrustingen;4° omschrijving van de eventuele interacties van de uitrustingen onderling; 5° dienstregeling.".

Art. 3.De vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit ingediende vergunningsaanvragen alsmede de desbetreffende administratieve beroepen worden behandeld volgens de regels van kracht op de datum van indiening van de aanvraag.

Art. 4.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 november 2014.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^