Besluit Van De Waalse Regering van 07 juli 2016
gepubliceerd op 07 september 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016027267
pub.
07/09/2016
prom.
07/07/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016027267

WAALSE OVERHEIDSDIENST


7 JULI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek, artikel 78;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek;

Gelet op het rapport van opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Op de voordracht van de Minister van Landelijke Aangelegenheden.

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° bijlage 4 wordt vervangen door de bijlage I die bij dit besluit wordt gevoegd;2° bijlage 5 wordt vervangen door de bijlage II die bij dit besluit wordt gevoegd.

Art. 2.De nieuwe bestekken die vermeld worden in de in artikel 1 bedoelde bijlagen, zijn van toepassing op alle houtverkopen in de wouden die behoren tot het Waalse Gewest en tot de publiekrechtelijke rechtspersonen en die vanaf de inwerkingtredig van dit besluit plaatsvinden, en dit, zelfs wanneer de catalogi bekendgemaakt om die verkopen aan te kondigen, naar de voormalige bestekken verwijzen. De eventuele bijzondere algemene redundante clausules of de clausules die met het nieuwe bestek strijdig zijn, worden in dit geval geacht niet-schrijftelijk te zijn.

Art. 3.De Minister van Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 7 juli 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde bij de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN


Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^