Besluit Van De Waalse Regering van 07 maart 2002
gepubliceerd op 16 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027270
pub.
16/03/2002
prom.
07/03/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 MAART 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op artikel 12, 1° en 2°;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, gewijzigd bij de besluiten van 20 november 1997, 26 november 1998 en 30 november 2000;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur de la pêche" (Hoge Visraad), gegeven op 25 september 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 17 januari 2002 betreffende de aanvraag om advies van de Raad van State binnen een maximumtermijn van één maand;

Gelet op het advies 32.964/4 van de Raad van State, gegeven op 18 februari 2002, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het gebruik van lokmiddelen van de soort "twisters" die de harpoenering kunnen aanmoedigen, moet worden gereglementeerd vóór de opening van het visseizoen in maart om een toename te vermijden van conflicten die nu al vaak voorkomen;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Artikel 11, § 1, tweede lid, tweede streepje, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2000, wordt vervangen door de volgende bepaling : « - lepel en elk namaaklokmiddel, al dan niet beweegbaar, waarbij vraatzuchtige vissen kunnen worden gevangen, met uitzondering van namaaklokmiddelen die noch draaien noch trillen en die voorzien zijn van een enkelvoudige haak die niet groter mag zijn dan 2 cm ». § 2. Artikel 11, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2000, wordt vervangen door de volgende bepaling : « In afwijking van de bepalingen van artikel 10, 1°, is het vissen op alle vissoorten toegestaan in die meren : 1° vanaf 1 oktober tot 31 december, met uitzondering van het vissen op beekforel, regenboogforel, beekridder, bronforel en coregonae;2° vanaf 1 januari tot de vrijdag vóór de derde zaterdag van maart, met uitzondering van het vissen op beekforel, regenboogforel, beekridder, snoek, baars, vlagzalm, black-bass en sander.»

Art. 2.Artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 november 1997, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 24.In afwijking van artikelen 9, 3°, en 10, in de rivier « Eau d'Heure » : - stroomafwaarts van de stroomopwaartse grens van de vroegere gemeente Cour-sur-Heure tot de spoorwegbrug van de lijn Charleroi-Brussel te Marchienne-au-Pont is het vissen verboden, behalve het vissen op beekforel, regenboogforel, bronforel, elrits en riviergrondel, vanaf de derde zaterdag van maart tot de vrijdag vóór de eerste zaterdag van juni inbegrepen; - stroomafwaarts van de spoorwegbrug van de lijn Charleroi-Brussel te Marchienne-au-Pont is het vissen verboden vanaf 1 oktober tot de vrijdag vóór de eerste zaterdag van juni inbegrepen."

Art. 3.Artikel 38, 2°, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « Vanaf de eerste zaterdag van juni tot 30 september is het echter toegestaan te vissen met vliegen door de bedding van de rivier te voet te betreden tussen de Brug van Nisramont en de Brug van Jupille te Hodister. »

Art. 4.Artikel 44 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een punt d, luidend als volgt : « d) in de killen van « l'Ile du Hanneton » te Vresse en in die van « l'Ile des Poçons » te Dohan. »

Art. 5.Artikel 49, e, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : « De lokmiddelen voorzien van verscheidene haken of van een enkelvoudige haak met een opening van meer dan 12 mm, ofwel van een dubbele of drievoudige haak met een opening van meer dan 15 mm, worden gelijkgesteld met tinnen of loden vissen. Onder opening verstaat men de kortste afstand tussen de punt en de steel in geval van een enkelvoudige haak en de afstand tussen de punten in geval van een dubbele of drievoudige haak. »

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 7 maart 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^