Besluit Van De Waalse Regering van 07 maart 2002
gepubliceerd op 21 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 145, § 1, van de Waalse Huivestingscode in het kader van fusie- of herstructureringsverrichtingen goedgekeurd door de Waalse Regering in haar zitting van 18 oktober 2001

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027294
pub.
21/03/2002
prom.
07/03/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 MAART 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 145, § 1, van de Waalse Huivestingscode in het kader van fusie- of herstructureringsverrichtingen goedgekeurd door de Waalse Regering in haar zitting van 18 oktober 2001


De Waalse Regering, Gelet op artikel 145, § 1, van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 18 oktober 2001 betreffende de aanvraag om advies van de Raad van State binnen een maximumtermijn van één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 30 januari 2002, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de fusie- en herstructureringsverrichtingen betreffende de openbare huisvestingsmaatschappijen die door de Waalse Regering goedgekeurd zijn in haar zitting van 18 oktober 2001;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Algemeen. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : 1° de Code : de Waalse Huisvestingscode, ingesteld bij het Waalse decreet van 29 oktober 1998;2° de Waalse Maatschappij : de Waalse Huisvestingsmaatschappij;3° de maatschappij(en) : de openbare huisvestingsmaatschappij(en) betrokken bij de fusie- of herstructureringsverrichtingen bedoeld in onderafdeling 2, afdeling 2, hoofdstuk II, titel III van de Code;4° de commissarissen : de in artikel 166 van de Waalse Huisvestingscode bedoelde commissarissen van de Waalse Maatschappij die door de Regering aangewezen zijn bij de openbare huisvestingsmaatschappijen.

Art. 2.§ 1. De personeesleden van de maatschappijen mogen niet worden ontslagen om redenen die rechtstreeks verbonden zijn met de herstructurering of fusie van maatschappijen en dit gedurende drie jaar vanaf de inwerkingtreding van voorliggend besluit. § 2. Elke maatschappij zorgt voor het behoud van de rechten van haar personeelsleden. In geval van overdracht van personeelsleden van een maatschappij naar een andere, als gevolg van een fusie- of herstructureringsverrichting, worden de rechten van de overgedragen personeelsleden behouden.

Onder rechten van de personeelsleden verstaat men, o.a., de rechten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, alsook degene die voortkomen uit andere voorschriften die als regel gelden. § 3. Door bemiddeling van haar commissarissen zorgt de Waalse Maatschappij, gedurende drie jaar vanaf de inwerkingtreding van voorliggend besluit, voor het globale behoud van de werkgelegenheid in de betrokken bedrijfssectoren, met uitzondering van de gevallen waarin de vermindering van de werkgelegenheid het gevolg is van het vrijwillige of natuurlijke vertrek van personeelsleden of van ontslagen om ernstige redenen, of die verbonden zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit een sanerings- of beheersplan bedoeld in artikel 170 van de Code.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 7 maart 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^