Besluit Van De Waalse Regering van 07 november 2013
gepubliceerd op 13 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Bastenaken met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeente Gouvy (Courtil)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013206818
pub.
13/12/2013
prom.
07/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 55/8, 56/5, 56/6 en 61/1) met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeente Gouvy (Courtil)


De Waalse Regering, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 1980 tot oprichting van het gewestplan Bastenaken, inzonderheid gewijzigd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 10 augustus 1988 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 29 april 1993, 26 juni 1997 en 1 april 1999;

Gelet op het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan (SDER), aangenomen door de Waalse Regering op 27 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juli 2010 tot herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 55/8, 56/5, 56/6 en 61/1) en tot aanneming van het voorontwerp van gewestplan met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeente Gouvy;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2010 tot uitvoering van een effectenonderzoek i.v.m. het voorontwerp van herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 55/8, 56/5, 56/6 en 61/1), aangenomen bij besluit van de Waalse Regering van 8 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 tot voorlopige aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 55/8, 56/5, 56/6 en 61/1) met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeente Gouvy (Courtil);

Gelet op de bemerkingen en bezwaren van belangstellende derden tijdens het openbaar onderzoek dat plaatsvond van woensdag 20 maart 2013 tot en met vrijdag 3 mei 2013 in de gemeente Gouvy en geakteerd in bijlage 2 bij dit besluit;

Gelet op de informatievergadering die op vrijdag 22 maart 2013 in Gouvy heeft plaatsgevonden;

Gelet op de notulen van de afsluitende vergadering van het openbaar onderzoek, die plaatsvond op vrijdag 3 mei 2013 van 14u tot 15u in Gouvy;

Gelet op de notulen van de overlegvergadering die op 8 mei 2013 heeft plaatsgevonden in Gouvy, na afloop van het openbaar onderzoek;

Gelet op het van bemerkingen voorzien gunstig advies van de gemeenteraad van Gouvy van 10 juni 2013;

Gelet op het van bemerkingen voorzien gunstig advies uitgebracht op 18 juni 2013 door de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit van de gemeente Gouvy;

Gelet op het van bemerkingen voorzien gunstig advies van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" (Waalse Raad voor Leefmilieu voor Duurzame Ontwikkeling) van 18 juli 2013 (met referte CWEDD/13/AV.934);

Gelet op het onder voorbehoud gunstig advies van de beheerscommissie van het "Parc naturel des Deux Ourthes" van 29 juli 2013;

Gelet op het van bemerkingen voorzien gunstig advies van de Gewestelijke ruimtelijke ordeningscommissie « CRAT » van 29 augustus 2013 (referte CRAT/13/AV.345), opgenomen als bijlage 3 bij dit besluit; 1. Bezwaren en algemene bemerkingen 1.1. Kwaliteit van het effectenonderzoek Overwegende dat de CWEDD acht dat de auteur van het effectonderzoek een onderzoek van toereikende kwaliteit heeft afgeleverd en dat de bevoegde overheid er de elementen in zal vinden om haar beslissing te nemen;

Overwegende dat de "CRAT" acht dat het onderzoek van toereikende kwaliteit is. 1.2. Samenhang van het ontwerp-plan Overwegende dat de CCATM acht dat het bijkomende voorschrift met als merkteken "*S.50" op het plan niet enkel betrekking zou moeten hebben op de opwaardering van de houtverwerking, maar eveneens op de bouwsector als geheel, waarbij het principe van de spoorwegbediening behouden blijft;

Overwegende dat de gemeenteraad van Gouvy besluit tot de globale samenhang van het ontwerp-plan ten opzichte van het gewicht van het dossier, het aantal bezwaren en de betwiste elementen;

Overwegende dat de CWEDD een gunstig advies uitbrengt i.v.m. de opneming van de nieuwe industriële bedrijfsruimte en een gemengde bedrijfsruimte te Gouvy (Courtil) en van een woongebied met een landelijk karakter te Deiffelt op het gewestplan Bastenaken;

Overwegende dat de beheerscommissie van het natuurpark « Les deux Ourthes » op de kwaliteit en de samenhang van de ontwerp-herziening van het gewestplan wijst, met name wat betreft de verschillende compenserende gebieden;

Overwegende dat de CRAT de doelstelling van de herziening van het gewestplan gunstig gezind is, en dat dit doel tot de ontwikkeling van een bimodaal bedrijvenpark met "hout" als thema strekt;

Overwegende dat de CRAT een gunstig advies uitbrengt i.v.m. de opneming van een nieuwe industriële bedrijfsruimte, een gemengde bedrijfsruimte en van een woongebied met een landelijk karakter te Deiffelt op het gewestplan Bastenaken en een positieve beoordeling uit ten opzichte van het bijkomend voorschrift met "*S.50" als merkteken op het gewestplan;

Antwoorden van de Waalse Regering Overwegende dat de Waalse Regering akte neemt van die adviezen en benadrukt dat het ontwerp-plan reeds op de wens van de CCATM ingaat door de activiteiten met een industrieel karakter die gebruik maken van een spoorwegaansluiting, toe te laten zonder dat ze noodzakelijkerwijs verbonden zijn aan een verwerkingsproces voor hout of een benutting van de houtverwerking; 1.3. Procedure Overwegende dat een bezwaarindiener er zeer verwonderd over is dat hij niet uitdrukkelijk en persoonlijk per aangetekend schrijven van de gemeente ingelicht werd over de ontwerp-wijziging van de bestemming van zijn terreinen;

Overwegende dat de CRAT het problematisch acht dat gronden onder een planologische compensatie kunnen vallen zonder dat de eigenaars ervan niet ingelicht werden binnen termijnen om constructief te reageren op de herziening van een gewestplan;

Antwoorden van de Waalse Regering Overwegende dat het openbaar onderzoek volgens de opgelegde vorm heeft plaatsgevonden, bepaald bij de artikelen 4 en 43, § 2, van het Wetboek en dat het bericht van het openbaar onderzoek zowel bij aanplakking als via een bericht in de regionale edities van drie kranten werd aangekondigd (l'Avenir, Sud Presse, La Meuse en Vlan Echos);

Overwegende dat het Wetboek geen bepaling voorziet om eigenaars van gronden die onder het ontwerp-plan vallen persoonlijk in te lichten;

Overwegende dat de CRAT geen enkel nauwkeurig feit aanvoert om zijn bemerking te ondersteunen waaruit zou blijken dat bezwaarindieners niet op het ontwerp-plan konden reageren wegens termijnen vastgesteld voor het openbaar onderzoek;

Overwegende dat de bezwaarindiener die het feit betreurde niet persoonlijk ingelicht te zijn onbetwistbaar van de organisatie van het openbaar onderzoek afwist daar hij erop gereageerd heeft en dat hij op de overlegvergadering afwezig was zoals te lezen staat in de notulen; 2. Effecten van het ontwerp van plan 2.1. Geluidsomgeving Overwegende dat bezwaarindieners melden dat ze reeds de negatieve effecten (geluids- en milieuhinder) ondervinden van de windturbines die waarschijnlijk nog eens bij de hinder door de vestiging van de nieuwe activiteiten van "Pôle Ardenne Bois" zullen komen;

Overwegende dat bezwaarindieners wensen dat de rust in hun wijk niet verstoord wordt;

Overwegende dat bezwaarindieners vragen hebben bij de algemene geluidshinder (aantal decibel) van de windturbines en de verhakselaar van het zaagbedrijf "Pôle Ardenne Bois";

Overwegende dat bezwaarindieners vragen dat gewaakt wordt over de strikte naleving van de geluidsnormen voor de hinder van de verhakselaar van het zaagbedrijf "Pôle Ardenne Bois";

Antwoorden van de Waalse Regering Overwegende dat de vergunning tot machtiging van de bouw van het windmolenpark op 28 oktober 2009 (EO, blz. 186) is verstrekt;

Overwegende dat in het kader van de behandeling van die vergunningsaanvraag door het bureau CSD Consult een akoestisch onderzoek is uitgevoerd (eindverslag, februari 2009) (EO, blz. 225);

Overwegende dat de vergunning tot machtiging van de bouw en de uitbating van een zagerij op 25 november 2010 aan de sa Holzindustrie Paul (EO, blz. 186) is verstrekt;

Overwegende dat in het kader van de behandeling van die vergunningsaanvraag door het bureau ATS een akoestisch onderzoekis uitgevoerd (eindverslag, januari 2010) (EO, blz. 222);

Overwegende dat die vergunningen van vóór de herziening van het gewestplan dateren;

Overwegende dat de auteur van het effectonderzoek een maximalistische simulatie van het geluid voortgebracht door de installaties die in de nieuwe bedrijfsruimtes zouden kunnen worden gevestigd, heeft uitgevoerd (EO, blz. 263); dat er reden is om te bepalen dat hij rekening heeft gehouden met de besluiten van de hierboven vermelde onderzoeken aangezien geen enkele uitrusting bedoeld door de bezwaarindieners reeds gebouwd was;

Overwegende dat die simulatie erop wijst dat de toegelaten grenswaarden (dag : 50 dBA; nacht : 40 dBA) niet in de dichtstbij gelegen woongebieden, noch voor de bestaande woningen overschreden worden, en dit, zowel voor de dagperioden als voor de nachtperioden (EO, blz. 263 en 264), wat de auteur van het effectonderzoek ertoe strekt geen andere aanbeveling te doen dan degene die de ondernemingen die zich in de nieuwe bedrijfsruimtes vestigen, op zeer strike wijze oplegt om de geluidsgrenzen bepaald door de wetgeving betreffende de ingedeelde inrichtingen van het Waalse Gewest van 4 juli 2002 na te leven;

Overwegende dat de Waalse Regering tot slot acht dat er geen reden is om specifieke maatregelen op schaal van het gewestplan uit te voeren om de door de bezwaarindieners gevreesde negatieve effecten op de geluidsomgeving te voorkomen, te beperken of te compenseren; 2.2 Menselijke, toeristische en landbouwactiviteiten Overwegende dat bezwaarindieners doen opmerken dat het project nadelig is voor de goede werking van hun landbouwbedrijf daar dit het verlies van iets minder dan 15 % van de landbouwoppervlakte ervan met zich meebrengt, en achten dat de vergoeding die hen zal worden toegekend ten gevolge van de onteigening van de gronden, hen niet zal toelaten gronden met vergelijkbare oppervlakten terug te vinden gezien de druk op het vastgoed die bij de Luxemburgse grens wordt uitgeoefend;

Overwegende dat de CWEDD voorstelt om een bestaande gemengde bedrijfsruimte te wijzigen als landbouwgebied om één van de drie landbouwers in staat te stellen een gedeelte (4 ha) van de verloren ruimte terug te vinden;

Overwegende dat een bezwaarindiener erop wijst dat de vermindering van de oppervlakten bestemd als recreatiegebied in Cherapont het verdwijnen van een opportuniteit van economische ontwikkeling als gevolg heeft;

Antwoorden van de Waalse Regering Overwegende dat het landbouwbedrijf waarvan sprake in het bezwaarschrift met het bedrijf genummerd 6 in het effectonderzoek overeenstemt (EO, blz. 244);

Overwegende dat, hoewel 11,27 % van de landbouwoppervlakte van dit bedrijf onder het voorontwerp van plan valt (EO, blz. 279), daar nochtans uit blijkt dat zijn grootte boven het Ardense gemiddelde blijft en dat het betrokken perceel niet bij de bedrijfszetel is gelegen;

Overwegende dat de noodzakelijke onteigeningen voor de ontsluiting van de nieuwe bedrijfsruimte zullen afhangen van de opties die de operator in dat opzicht zal nemen; dat hij er immers om kan verzoeken in het dossier dat hij zal opstellen voor de toepassing van de bepalingen van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de opvanginfrastructuren voor de economische bedrijvigheid; dat de bezwaarindieners hun bezwaren en bemerkingen te gelde zullen kunnen maken zodra de aanvraag aan het openbaar onderzoek wordt onderworpen;

Overwegende dat de bezwaren betreffende de onteigeningen in het kader van huidige procedure bijgevolg niet in overweging genomen moeten worden;

Overwegende dat de Waalse Regering bepaalt dat het ontwerp van plan dat ze goedgekeurd heeft, de opneming, in het gewestplan van Bastenaken, van 47 ha nieuw landbouwgebied beoogt, namelijk 87 % van de oppervlakte van het landbouwbedrijf dat ze voornemens is om te vormen tot bedrijfsruimte;

Overwegende dat de Waalse Regering bepaalt dat het ontwerp van plan een potentieel van toeristische ontwikkeling rond het meer van Cherapont handhaaft daar ze voornemens is, slechts één deel van het potentieel opgenomen in het gewestplan bestemd voor die activiteit te onttrekken aan de toeristische activiteit;

Overwegende dat de Waalse Regering ook onderstreept dat zij haar keuze heeft laten vallen op gronden die weinig nuttig zijn voor de eventuele ontwikkeling van de bestaande activiteiten en waarvan het werkelijke ontwikkelingspotentieel bestemd voor de recreatieactiviteit het laagste is wegens de drukfactoren gebonden aan hun ontsluiting;

Overwegende dat het effectonderzoek deze analyse bevestigt daar dit bepaalt dat de aan het recreatiegebied onttrokken gronden ontsluitingsmoeilijkheden vertonen die gebonden zijn aan hun reliëf, aan de nabijheid van het Natura 2000-gebied nr. 34024 ("Bassin inférieur de l'Ourthe orientale"), aan hun splitsing door weg N838 en aan hun bestemming die reeds gedeeltelijk landbouwkundig van aard is (EO, blz. 155); dat het bezwaar betreffende de effecten van het ontwerp van plan op de toeristische activiteit dan ook genuanceerd moet worden;

Overwegende dat de Waalse Regering tot slot onderstreept dat indien de schrapping van drie delen van het recreatiegebied opgenomen in het gewestplan ter hoogte van het meer van Cherapont slechts 18,6 % van de oppervlakte gedekt door de zeven recreatiegebieden opgenomen in het gewestplan van de gemeente Gouvy zal aantasten, ze een nog kleinere aantasting zal betekenen voor de oppervlakte gedekt door de recreatiegebieden opgenomen in het gewestplan van de gemeente Bastenaken, waarin de behoeften van die activiteitensector ruim vervuld worden (65 gebieden over 686 ha);

Overwegende dat de Waalse Regering er tot slot aan herinnert dat de optie om een nieuwe pool gericht op de houtsector en toegankelijk met het spoor te ontwikkelen, door de auteur van het effectonderzoek bekrachtigd is t.o.v. de economische en sociale behoeften, met name in termen van tewerkstelling, waarop in het supra-gemeentelijk economisch bekken van Gouvy-Houffalize-Vielsalm moet worden ingespeeld en onderstreept dat de ruimte die ze voor hen wil bestemmen, zo precies mogelijk is berekend en en maar een kleine aantasting zal betekenen in de ontwikkeling van de landbouwactiviteit en van de toeristische activiteit in het referentiegrondgebied rekening houdende met het bestaande aanbod om in te spelen op de behoeften van die twee activiteitensectoren; 3. Planologische compensaties Overwegende dat een bezwaarindiener vraagt op welke wettelijke referentie(s) het evenredigheidsbeginsel rust, en vermeldt dat hij dit beginsel afkeurt; Overwegende dat bezwaarindieners het economische verlies voortvloeiend uit de wijziging van gronden gelegen in een bebouwingsgebied als niet voor bebouwing bestemd gebied aanklagen;

Overwegende dat de CWEDD een ongunstig advies uitbrengt over de wijziging als bosgebied van de gemengde bedrijfsruimte afgebakend door de spoorlijn 42 en de grondslag van de buiten dienst gestelde spoorlijn 163 Gouvy-Sankt-Vith;

Overwegende dat de CWEDD ter plaatse heeft vastgesteld dat het noorden van het gebied sinds de beëindiging van het effectonderzoek opgevuld is en dat het niet meer mogelijk is het voor de bosuitbating te gebruiken;

Overwegende dat de CWEDD acht dat een andere bestemming dan het bosgebied overwogen moet worden en dat het gerechtvaardigd zou zijn een groengebied in het gewestplan op te nemen op de plaats waarin de ruimte is opgevuld met het oog op de oprichting van een eilandje met natuurlijke spontane vegetatie en van een landbouwgebied in Overwegende dat een bezwaarindiener acht dat de wijziging van het ontginningsgebied gelegen in het noordoosten van het dorp Cierreux als gevolg heeft dat dit dorp een economische waarde verliest daar die steengroeve gedeclasseerd wordt en als bosgebied gewijzigd wordt; dat hij acht dat die steengroeve ongetwijfeld een economische waarde heeft en onverjaarbare rechten geniet; dat hij acht dat de wijziging als bosgebied haar elke winstmogelijkheid onttrekt daar het onmogelijk is er beplantingen uit te voeren;

Overwegende dat de CWEDD vaststelt dat het gebied bijna volkomen ingenomen wordt door een site met een hoge biologische waarde wegens zijn struikheidevegetatie, de plassen en vochtige gebieden en niet door opmerkelijke bosomgevingen en acht dat de verstandigste bestemming om die biologische troeven te behouden, het natuurgebied zou zijn, wat de ontbossingen die tegen die troeven indruisen, zou maken;

Overwegende dat de Beheerscommissie van het "parc naturel des deux Ourthes" acht dat de bestemming als bosgebied eventueel nadelig zou kunnen zijn voor de biologische waarde van de site en dat zijn bestemming als natuurgebied meer zou overeenstemmen met de werkelijke omgeving;

Overwegende dat de CRAT een ongunstig advies uitbrengt over de wijziging van het ontginningsgebied als bosgebied;

Overwegende dat een bezwaarindiener zich erover verwondert dat de Waalse Regering voorgesteld heeft om het woongebied met een landelijk karakter in het noordoosten van de N827, aan de uitgang van Gouvy, in het gehucht "Tier del Hate" als landbouwgebied en bosgebied te wijzigen terwijl er een tekort is aan bouwgronden en dat hij onjuist vindt dat een stedenbouwkundige vergunning voor het woongebied met een landelijk karakter gelegen aan de andere kant is toegekend terwijl die gronden sponzig zijn;

Overwegende dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit (C.C.A.T.M.) van Gouvy een ongunstig advies heeft uitgebracht over de planologische compensatie die door de Waalse Regering aan de uitgang van Gouvy, in het gehucht "Tier del Hate" is voorgesteld;

Overwegende dat de gemeenteraad van Gouvy met het ontwerp van plan heeft ingestemd voor zover de bovenvermelde gebieden als bebouwingsgebied worden gehandhaafd;

Overwegende dat de CWEDD acht dat de wijziging van het woongebied met een landelijk karakter gelegen in het noordoosten van de N827 aan de uitgang van Gouvy als landbouwgebied en als bosgebied geen interessante compensatie is daar ze reeds gedeeltelijk bebouwd is en tegenover bebouwde gronden is gelegen;

Overwegende dat de CRAT een ongunstig advies heeft uitgebracht over de opneming in het gewestplan van Bastenaken van het landbouwgebied en van het bosgebied gelegen langs de N827 aan de uitgang van Gouvy;

Overwegende dat de gemeenteraad van Gouvy eenstemmig heeft ingestemd met het ontwerp van plan voor zover het gemeentelijke overleggebied van Longchamps als landbouwgebied of als parkgebied wordt bestemd;

Overwegende dat de gemeenteraad van Gouvy vaststelt dat, hoewel gelegen in de nabijheid van een recreatiegebied met een potentieel belang, het gemeentelijk overleggebied van Longchamps (4 ha) in Bovigny gelegen is in een vochtig en slibachtig gebied en dat zijn wezenlijke aard niet voor bebouwing is bestemd;

Overwegende dat de CRAT met de aanbeveling van de gemeente Gouvy om het gemeentelijk overleggebied gelegen in Bovigny als landbouw- of parkgebied te wijzigen, instemt;

Antwoord van de Waalse Regering Overwegende dat het evenredigheidsbeginsel in artikel 46, § 1, 3°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie wordt bepaald;

Overwegende dat artikel 70 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie de voorwaarden bepaalt van de vergoeding die eventueel ten laste zou zijn van, volgens het geval, het Gewest of de gemeente; dat de personen die eraan zullen voldoen, daartoe een verzoek zullen kunnen indienen bij de rechtbank van eerste aanleg;

Overwegende dat het compensatiemechanisme eist dat een evenwicht wordt bereikt tussen bebouwingsgebieden en niet-bebouwingsgebieden, en niet een evenwicht gebied per gebied; dat de Waalse Regering juridisch gezien niet verplicht is een potentieel gelijkwaardig aan het potentieel dat ze voornemens is te wijzigen, aan de landbouwactiviteit terug te geven;

Overwegende dat de gemengde bedrijfsruimte afgebakend door de spoorlijn 42 en de grondslag van de buiten dienst gestelde spoorlijn 163 Gouvy-Sankt-Vith heden ingenomen is door een geteeld landbouwperceel met een oppervlakte van 2.75 ha, door opvullingen en een beboste ruimte;

Overwegende dat artikel 36 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie bepaalt dat "het bosgebied voor de bosbouw en het behoud van het ecologische evenwicht is bestemd"; dat die twee functies reeds in de betrokken ruimte toegepast worden;

Overwegende dat het gebied in het gewestplan volledig door het bosgebied omringd wordt en dat de CRAT erop aandringt dat de versnippering van de zoneringen van het gewestplan voorkomen wordt;

Overwegende dat de Waalse Regering om die redenen de motivering ingeroepen bij de voorlopige goedkeuring van het plan handhaaft en beslist de opneming van dit bosgebied in het gewestplan te bevestigen;

Overwegende dat de Waalse Regering enerzijds bepaalt dat de oude steengroeve van kwartshoudende zandsteen gelegen in het noordoosten van het dorp Cierreux geen exploitatiepotentieel meer heeft volgens de gegevens bedoeld in de inventaris van de ondergrondse rijkdommen en de behoeften op termijn van de winningsindustrie (Studie "Poty", april 2011) en anderzijds dat het ontginningsgebied vermeld in het gewestplan reeds beboste niet-uitgegraven ruimten dekt, die zelf aan een bosgebied grenzen; Overwegende dat indien de biologische waarde van een gedeelte van het ontginningsgebied niet betwist wordt door de auteur van het onderzoek, de Waalse Regering nochtans vaststelt dat zij geacht heeft dat die waarde niet voldoende belangrijk is om aan te bevelen actieve of passieve beschermingsmaatregelen in het gebied te treffen;

Overwegende dat de Waalse Regering ook vaststelt dat er weinig documentatie bestaat over de site van de oude steengroeve en dat ze over geen enkele informatie over de eventuele aanwezigheid van gemeenschappelijke habitats beschikt;

Overwegende dat de Waalse Regering bovendien onderstreept dat de adviezen van de CWEDD en van de beheerscommissie van het "parc naturel des deux Ourthes" voornamelijk als doel hebben de aandacht van de overheid te vestigen op de negatieve effecten van een zuiver bosbouwkundig beheer van het nieuwe gebied op het bestaande natuurlijke milieu;

Overwegende dat het bosgebied niet alleen voor de bosbouw is bestemd daar artikel 36 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie het ook voor het behoud van het ecologische evenwicht bestemt; dat die bepaling de bekommernissen van de CWEDD en van de beheerscommissie van het "parc naturel des deux Ourthes" tegemoetkomt;

Overwegende dat de Waalse Regering om die redenen beslist de opneming van een bosgebied in het gewest te bevestigen;

Overwegende dat de Waalse Regering zijn voorstel om het woongebied met een landelijk karakter gelegen in het noordoosten van de N827 aan de rand van Gouvy, in het gehucht ''Tier del Hate", als landbouwgebied en als bosgebied te wijzigen, gezien de adviezen van de gemeenteraad van Gouvy en van de gewestelijke instanties herbeoordeelt;

Overwegende dat de Waalse Regering erkent dat de reeds aangelegde openbare uitrustingen, enerzijds, en de relatieve verwijdering van de betrokken goederen van het centrum van Gouvy en van het station, anderzijds, het mogelijk maken de door haar weerhouden optie te wijzigen;

Overwegende dat de bij de planologische compensatie betrokken goederen immers gelegen zijn langs een openbare weg die voldoende toegerust is met water en elektriciteit, voorzien is van een wegverharding en die voldoende breed is, en indien ze nog niet van riolering zijn voorzien, in een collectief zuiveringsgebied in het saneringsplan van het onderstroomgebied van de Ourthe waarvan het zuiveringsstation reeds operationeel is;

Overwegende dat de bij de planologische compensatie betrokken goederen overigens zo ver afgelegen zijn van het centrum van Gouvy en van het station dat het redelijk is te erkennen dat ze te voet vanaf het centrum en met de fiets vanaf het station toegankelijk zijn; dat ze bovendien met het openbaar vervoer bediend worden (de halte "Gouvy Limerlé Scierie", gelegen op 400 m, die via vier lijnen bereikbaar is);

Overwegende dat de Waalse Regering om die redenen instemt met de adviezen uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek en afziet van de wijziging van het woongebied met een landelijk karakter gelegen in het noordoosten van de N827 aan de uitgang van Gouvy als landbouwgebied en als bosgebied;

Overwegende dat het gemeentelijk overleggebied gelegen in Bovigny, in het gehucht "Longchamp" in het stadium van het voorontwerp van plan door de Waalse Regering is voorgesteld en door de auteur van het onderzoek is onderzocht, die in het bijzonder heeft vastgesteld dat zijn inrichting is bepaald bij een gemeentelijk plan van aanleg dat de gemeenteraad van de Bouvy gedeeltelijk heeft opgeheven;

Overwegende dat, hoewel de beslissing van de gemeenteraad van Gouvy niet de omtrek van het gebied zelf en van het aangrenzende recreatiegebied beoogt, de Waalse Regering heeft gekozen om het gemeentelijk overleggebied op het ogenblik waarop het ontwerp van plan gedeeltelijk is goedgekeurd niet meer om te vormen tot landbouwgebied als planologische compensatie om de behandeling van de aanvraag opgestart door de gemeenteraad van Gouvy niet te beïnvloeden;

Overwegende dat bovenvermeld gemeentelijk plan van aanleg overeenkomstig het verzoek van de gemeenteoverheden gedeeltelijk opgeheven is bij ministerieel besluit van 13 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203270 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de beek van Muno dat door bossen onder bosregeling stroomt type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031418 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van een bestek tot regeling van het gebruik van aanduidingen die verwijzen naar de biologische productiemethode in de grootkeukensector type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203269 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de rivier Hoyoux dat door bossen onder bosregeling stroomt sluiten; dat er dan ook geen hinder meer is om het voorstel voorgelegd door de gemeenteraad van Gouvy in het kader van deze procedure te onderzoeken;

Overwegende dat het gemeentelijk overleggebied gelegen in Bovigny, in het gehucht "Longchamp" bij het gemeentelijk plan van aanleg gedeeltelijk uitgevoerd wordt als landbouwgebied en voor de rest als diverse gebieden die klaarblijkelijk bestemd zijn voor de ontwikkeling van recreatieactiviteiten opgevat in verband met degene die in het aangrenzende recreatiegebied gepland zijn; dat bij het lezen van de motivieringen voorgelegd door de gemeenteraad om de gedeeltelijke opheffing van het gemeentelijk van aanleg nr. 2 te vragen, blijkt dat die twee gebieden oorspronkelijk bestemd waren voor een sport- en recreatiecomplex waarvan de uitstraling boven de grenzen van het gemeentelijk grondgebied moest uitstijgen;

Overwegende dat die gemeentelijke opties van aanleg slechts gedeeltelijk in aanmerking zijn genomen bij de opmaking van het gewestplan van Bastenaken daar het een gedeelte van de gronden aangrenzend aan het woongebied met een landelijk karakter als woonuitbreidingsgebied, dat heden een gemeentelijk overleggebied is, bestemt wegens het bestaan van een verkavelingsproject van de "Société nationale terrienne";

Overwegende dat noch het sport- en recreatiecomplex, noch het verkavelingsproject van de "Société nationale terrienne" uitgevoerd zijn; dat de Waalse Regering acht dat niets zich tot slot verzet tegen het feit dat de betrokken gronden bestemd worden om in te spelen op andere behoeften die meer overeenstemmen met de huidige verwachtingen van de gemeenschap;

Overwegende dat de gemeenteraad van Gouvy in zijn advies niet bepaalt dat het nodig is het potentieel van het bestaande recreatiegebied uit te breiden tot het aangrenzende gemeentelijk overleggebied terwijl het bestendig maken van de bestaande landbouwactiviteit het daarentegen mogelijk zou maken in te spelen op een behoefte uitgedrukt in de bezwaren die tijdens het openbare onderzoek zijn geopperd;

Overwegende dat de gronden gelegen in de omtrek van het gemeentelijk overleggebied immers door weiland ingenomen worden; dat de auteur van het onderzoek het belang van de planologische compensatie die oorspronkelijk door de Waalse Regering was voorgesteld, alsmede de in het voorontwerp van plan weerhouden bestemming heeft bekrachtigd;

Overwegende dat de Waalse Regering om die redenen instemt met de adviezen van de gemeenteraad van Gouvy en van de CRAT en beslist het gemeentelijk overleggebied gelegen in Bovigny, in het gehucht "Longchamp" als landbouwgebied te wijzigen;

Overwegende dat de drie wijzigingen van de planologische compensaties voorgesteld in het stadium van het ontwerp van plan als gevolg hebben dat de oppervlakte van de planologische compensaties tot 80 ha wordt verhoogd; dat die oppervlakte gelijkwaardig is aan de oppervlakte opgenomen bij dit besluit als bebouwingsgebied in het gewestplan van Bastenaken;

Overwegende dat de Waalse Regering via de door haar weerhouden compensaties acht dat het plan dat ze definitief wil goedkeuren, voldoet aan de bepalingen van artikel 46, § 1, 3°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie;

Overwegende dat geen andere opmerkingen of bezwaren zijn uitgedrukt tegen andere bestanddelen van het ontwerp van plan; dat de Waalse Regering dan ook de opties die ze gedeeltelijk had goedgekeurd, handhaaft; 4. Archeologische evaluatie Overwegende dat de auteur van het onderzoek aanbeveelt om vóór de werken van aanleg van het bedrijfspark een campagne van mechanisch bodemonderzoek uit te voeren op de percelen die nog geen voorwerp hebben uitgemaakt van archeologische peilingen; Overwegende dat de Waalse Regering beslist gevolg te geven aan de aanbeveling van de auteur van het onderzoek en op te leggen dat een archeologische evaluatie uitgevoerd wordt vóór de uitvoering van de nieuwe bedrijfsruimtes die nog geen voorwerp hebben uitgemaakt van archeologische peilingen;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit;

Besluit :

Artikel 1.De herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 55/8, 56/5, 56/6 et 61/1) met het oog op de opneming : - van een industriële bedrijfsruimte; - van een gemengde bedrijfsruimte; - van een woongebied met een landelijk karakter; en als planologische compensatie : - van vijf bosgebieden; - van acht landbouwgebieden, op het grondgebied van de gemeente Gouvy wordt definitief aangenomen overeenkomstig bijgevoegde kaart.

Art. 2.Volgend bijkomend voorschrift, gemerkt "*S.50", is van toepassing in de industriële bedrijfsruimte opgenomen in het gewestplan bij dit besluit : "De industriële bedrijfsruimte is bestemd voor activiteiten met een industrieel karakter in verband met een verwerkingsproces van het hout of een valorisatieproces van de houtsector en/of die gebruik maken van de spoorbediening van het gebied, behoudens wanneer de activiteit een aanvulling vormt op de industriële activiteit.".

Art. 3.De volgende maatregel van aanleg wordt opgelegd : "De beheerder van het bedrijfspark moet de toegang tot de spoorweg mogelijk maken voor alle bedrijven die er gebruik van wensen te maken.".

Art. 4.Een archeologische evaluatie van de nieuwe bedrijfsruimtes die nog geen voorwerp hebben uitgemaakt van peilingen, wordt vóór de uitvoering van de gebieden verricht. Het tijdschema voor de werkzaamheden betreffende de archeologische evaluatie wordt in overleg tussen de beheerder van het toekomstige bedrijvenpark en de Directie Archeologie van de Waalse Overheidsdienst opgesteld naar gelang van de beschikbaarheid van de betrokken terreinen.

Art. 5.De milieuverklaring opgemaakt door de Waalse Regering, overeenkomstig artikel 44 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie wordt in bijlage 4 bij dit besluit gevoegd.

Art. 6.De Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 7 november 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

BIJLAGE 2 : Identificatie van de bezwaarindieners


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2013 tot definitieve aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 55/8, 56/5, 56/6 en 61/1) met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeente Gouvy (Courtil).

Namen, 7 november 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

BIJLAGE 3 : Advies van de CRAT Advies van de CRAT betreffende het ontwerp van herziening van het gewestplan Bastenaken met het oog op de opneming van een bedrijfsruimte op het grondgebied van Gouvy INLEIDING Aanhangigmaking en antwoord - In haar schrijven van 18 juni 2013 heeft de Cel Ruimtelijke ontwikkeling verzocht om het advies van de "Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT)" over genoemd ontwerp. - Overeenkomstig artikel 43, § 4, van het Waals wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, erfgoed en energie, heeft het advies van de « CRAT » betrekking op het dossier bestaande uit het planontwerp dat vergezeld gaat van het effectonderzoek en de bezwaren, opmerkingen, notulen en adviezen geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek.

Omschrijving van het ontwerp Het ontwerp van herziening van het gewestplan Bastenaken slaat op : - De opneming op het grondgebied van Gouvy van : * een industriële bedrijfsruimte voorzien van het bijkomend voorschrift "*S.50"; * een gemengde bedrijfsruimte; * een woongebied met een landelijk karakter. - De opneming op het grondgebied van Gouvy als planologische compensatie van : * zes bosgebieden; * acht landbouwgebieden.

Het ontwerp voorziet ook in de volgende maatregel van aanleg : "de beheerder van het bedrijfspark moet de toegang tot de spoorweg mogelijk maken voor alle bedrijven die er gebruik van wensen te maken".

Voorgeschiedenis De CRAT heeft drie adviezen uitgebracht over het ontwerp van herziening van het gewestplan Bastenaken met het oog op de opneming van een bedrijfsruimte op het grondgebied van Gouvy. 1. Advies van 26 augustus 2010 (Ref.: 10/CRAT A. 924-AN) betreffende de inhoud van het effectonderzoek over het voorontwerp van herziening van het gewestplan Bastenaken met het oog op de opneming van een bedrijfsruimte in Gouvy : GUNSTIG. De CRAT dringt erop evenwel aan dat het onderzoek de volgende elementen analyseert : - De overeenstemming tussen de bewoording van het voorschrift "*S.50" dat de vestiging van activiteiten met een industrieel karakter beperkt tot het verwerkingsproces van het hout of een valorisatieproces van de houtsector en de aanvraag ingediend door IDELUX in het basisdossier; - Het tracé van de toekomstige RAVel "Bastenaken-Eupen" die zich bij het ontwerp van herziening van het gewestplan betrokken gebiedt bevindt; - Wat betreft de bewoording van het voorschrift "*S.50", verzoekt de CRAT om de aanpassing ervan om te voorkomen dat het gebruik van de spoorbediening wordt opgelegd maar eerder om ze te bevorderen. De CRAT acht immers dat de spoorbediening in bepaalde gevallen niet mogelijk is. Het is met name het geval van de bevoorrading van hout afkomstig van bosgebieden die bij Gouvy zijn gelegen. 2. Bemerkingen van 14 juli 2011 (Ref.: 11/CRAT A.991-AN) betreffende de eerste fase van het effectonderzoek : NEEMT AKTE EN IS DE VOORTZETTING VAN HET ONDERZOEK GUNSTIG GEZIND De Commissie neemt akte van de vaststelling van het studiebureau betreffende het nadelige karakter voor de economische ontwikkeling van het gelijktijdige opleggen van twee voorwaarden, namelijk het gebied bestemmen voor activiteiten met een industrieel karakter in verband met een verwerkingsproces van het hout of een valorisatieproces van de houtsector en het gebruik van de spoorbediening behalve wanneer de activiteit een aanvulling vormt op de industriële activiteit. DDe CRAT had bovendien verzocht om dit voorschrift in haar vorig advies aan te passen.

Gezien die vaststelling dringt de CRAT erop aan dat het voorschrift "*S.50" op de industriële bedrijfsruimte zijn analyse in 2 fasen verfijnt, waarbij met name de operationele en tarifaire impacten gebonden aan het gebruik van de spoorbediening worden opgenomen.

Wat betreft dit gebruik van de spoorlijn en om elke ambiguïteit te voorkomen, dringt de CRAT erop aan dat de auteur van het ontwerp het opstellen van zijn voorstellen over het voorschrift "*S.50" en het zogenaamde "overladingsplatform" opheldert.

De CRAT herinnert aan haar wens om het tracé van de toekomstige RAVel "Bastenaken-Eupen" aan te snijden, dat eerder onder fase 2 van het onderzoek valt.

Bovendien beveelt de CRAT aan om in de tweede fase van het effectonderzoek een nauwgezette analyse van de hele compensaties uit te voeren om elke overcompensatie te voorkomen. Ze dringt erop aan dat de keuze van de compensaties gegrond wordt op het principe om de verkaveling van de zoneringen van het gewestplan te voorkomen ten einde de coherentie ervan te behouden en op de haalbaarheid van de onttrekkingen aan bestemming. Ze beveelt dan ook aan dat contacten worden opgenomen met de verschillende betrokken actoren om hun eventuele intenties voor de betrokken sites te kennen (gemeente Gouvy, toegekende administratieve vergunningen en vervaldata, ontwikkelingsprojecten van de exploitanten...). 3. Bemerkingen van 12 april 2012 (Ref.: CRAT/12/AV.147 ) betreffende de tweede fase van het effectonderzoek : NEEMT AKTE EN IS DE VOORTZETTING VAN HET ONDERZOEK GUNSTIG GEZIND De CRAT herhaalt haar aanbeveling geopperd tijdens de eerste fase van het effectonderzoek betreffende het voorontwerp van herziening van het gewestplan, namelijk de aanpassing van het voorschrijft "*S.50" zodat het gebied bestemd wordt aan de bedrijven gebonden aan het verwerkingsproces van het hout of het valorisatieproces van de houtsector en het gebruik van de spoorbediening behalve wanneer de activiteit een aanvulling vormt op de industriële activiteit.

Zonder de opportuniteit van een overladingsplatform op de onderzochte site in twijfel te trekken, acht de CRAT dat dit voorstel meer geargumenteerd moet worden en met redenen omkleed moet zijn, waarbij het op een kwantitatieve analyse die met name de grondinneming en de uitvoering ervan detailleert, moet rusten.

Bovendien beveelt de Commissie aan dat de opmaking van sommige gedeelten van de niet-technische samenvatting, in het bijzonder de uitvoerings- en afbakeningsvarianten, meer gedetailleerd worden en begrijpelijk zijn. De CRAT wil eraan herinneren dat de niet-technische samenvatting een document is dat op zichzelf moet staan.

Tot slot verwondert de CRAT zich erover dat het proces van de planologische compensatie de naleving van het evenredigheidsbeginsel, dat gebonden is aan de alternatieve compensaties, vermeldt en verzoekt ze er dan ook om dat het gedeelte van het onderzoek betreffende de planologische compensaties geverifieerd wordt.

ADVIES De CRAT stemt in met de doelstelling van de herziening van het gewestplan die als doel heeft een bimodaal bedrijfspark met het "hout" als thema op het gemeentelijk grondgebied van Gouvy te ontwikkelen. 1. Over de opneming van een industriële bedrijfsruimte voorzien van het bijkomend voorschrift "*S.50" De "CRAT" is de opneming van dat gebied gunstig gezind.

Ze acht immers dat de opneming van dit gebied inspeelt op een behoefte aan gronden bestemd voor de economische activiteit in deze streek. Ze acht bovendien dat de voorgestelde thematiek voor het nieuwe bedrijfspark met het "hout" als thema, bediend via de weg en de spoorweg, voor deze regio, en dit, in verschillende opzichten een opportuniteit is : - valorisatie van een belangrijke plaatselijke natuurlijke hulpbron; - aantrekkingskracht van het uitvoer naar de grensoverschrijdende regio's; - invoering van een alternatief voor het vervoer over de weg via de spoorlijn.

De Commissie stel het overigens op prijs dat haar voorstel van wijziging van het bijkomend voorschrift "*S.50" in haar vorige adviezen, weerhouden is, namelijk : "de industriële bedrijfsruimte is bestemd voor activiteiten met een industrieel karakter in verband met een verwerkingsproces van het hout of een valorisatieproces van de houtsector en/of die gebruik maken van de spoorbediening van het gebied, behoudens wanneer de activiteit een aanvulling vormt op de industriële activiteit". 2. Opneming van een gemengde bedrijfsruimte De "CRAT" is de opneming van dat gebied gunstig gezind.3. Over de opneming van een woongebied met een landelijk karakter. De "CRAT" is de opneming van dat gebied gunstig gezind. 4. Over de opneming van de planologische compensaties De CRAT is de opneming van het geheel van de gebieden gepland als planologische compensaties gunstig gezind, met uitzondering van : - het landbouwgebied en van het bosgebied gelegen langs de N827 aan de uitgang van Gouvy, in het gehucht "Thier del Hate" als planologische compensatie; - het bosgebied in het noordoosten van Cierreux, als planologische compensatie.

De Commissie acht immers dat het problematisch is dat gronden betrokken kunnen worden bij een planologische compensatie zonder dat de eigenaars van die gronden daarover zijn geïnformeerd binnen termijnen waarin ze op opbouwende wijze op de herziening van het gewestplan kunnen reageren.

Wat betreft de compensatie in het gehucht "Thier del Hate", stemt de CRAT met het advies van de gemeente Gouvy die dit gebied voor bebouwing wil handhaven en, als tegenprestatie, het gemeentelijk overleggebied in Bovigny als landbouwgebied of als parkgebied wil wijzigen. 5. Over de kwaliteit van het effectonderzoek De CRAT vindt dat het onderzoek van voldoende kwaliteit is. Ze betreurt dat het milieueffectonderzoek de volgende aspecten niet meer heeft gedetailleerd : - de analyse van de planologische compensaties en hun alternatieven, waaronder met name de verificatie van het potentieel van de oude steengroeve van Cierreux; - de landbouwanalyse; - de verbanden tussen het chronologisch overzicht van het dossier en de geopperde voostellen.

Voor de CRAT, Pierre GOVAERTS, Voorzitter Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2013 tot definitieve aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 55/8, 56/5, 56/6 en 61/1) met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeente Gouvy (Courtil).

Namen, 7 november 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

BIJLAGE 4 : Milieuverklaring Milieuverklaring betreffende de definitieve aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 55/8, 56/5, 56/6 en 61/1) met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeente Gouvy (Courtil).

I. INLEIDING Deze milieuverklaring wordt vereist krachtens artikel 44, lid 2, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie (hierna het "Wetboek").

Ze wordt gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 55/8, 56/5, 56/6 en 61/1) met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeente Gouvy (Courtil). Ze wordt samen met dat besluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Deze milieuverklaring is een samenvatting van de manier waarop de milieuoverwegingen werden opgenomen in de herziening van het gewestplan en waarop het milieueffectonderzoek, de adviezen, bezwaren en bemerkingen in overweging werden genomen.

Ze is ook een samenvatting van de redenen voor de keuzes van de herziening van het gewestplan, rekening houdende met de andere in het vooruitzicht gestelde redelijke oplossingen.

Daar deze milieubeleidsverklaring een samenvatting is, zij voor de details verwezen naar de tekst van het besluit van de Waalse Regering.

Voor een goede leesbaarheid is de milieuverklaring opgedeeld in drie hoofdstukken : het eerste hoofdstuk gaat over de inhoud van de herziening van het gewestplan, het tweede betreft de chronologie ervan en het derde de milieuoverwegingen.

II. Voorwerp van de herziening van het gewestplan.

De herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 55/8, 56/5, 56/6 en 61/1) met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeente Gouvy (Courtil) heeft betrekking op de opneming : - van een industriële bedrijfsruimte; - van een gemengde bedrijfsruimte; - van een woongebied met een landelijk karakter; en als planologische compensatie : - van vijf bosgebieden; - van acht landbouwgebieden, op het grondgebied van de gemeente Gouvy.

Volgend bijkomend voorschrift, gemerkt "*S.50", is van toepassing in de industriële bedrijfsruimte opgenomen in het gewestplan : "De industriële bedrijfsruimte is bestemd voor activiteiten met een industrieel karakter in verband met een verwerkingsproces van het hout of een valorisatieproces van de houtsector en/of die gebruik maken van de spoorbediening van het gebied, behoudens wanneer de activiteit een aanvulling vormt op de industriële activiteit.".

De volgende maatregel van aanleg wordt opgelegd : "De beheerder van het bedrijfspark moet de toegang tot de spoorweg mogelijk maken voor alle bedrijven die er gebruik van wensen te maken.".

III. Chronologie van de herziening van het gewestplan 7 mei 2009. - Zending van de aanvraag van IDELUX aan de gemeenteraad van Gouvy. 20 mei 2009. - Publieksinformatie overeenkomstig de artikelen D.29-5 en D.29-6 van Boek I van het Milieuwetboek. 8 juni 2009. - Ontvangst door de Regering van de aanvraag van IDELUX m.b.t. de opneming van een industriële bedrijfsruimte van 72 ha en van een gemengde bedrijfsruimte van 15 ha op het grondgebied van de gemeente Gouvy, overeenkomstig artikel 42bis van het Wetboek. 8 juli 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 55/8, 56/5, 56/6 en 61/1) en tot aanneming van het voorontwerp van plan met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeente Gouvy. 6 oktober 2010. - Kennisgeving aan de Waalse Regering van de aanwijzing van het bureau Impact, dat daartoe erkend is om het milieueffectonderzoek betreffende het voorontwerp van plan uit te voeren. 21 oktober 2010. - Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot de herziening van het voorontwerp van herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 55/8, 56/5, 56/6 et 61/1). 19 september 2012. - Overlegging van de eindversie van het onderzoek. 15 november 2012. - Voorlopige aanneming van het ontwerp van herziening van het gewestplan Bastenaken (55/8, 56/5, 56/6 et 61/1) met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op de gemeente Gouvy. 20 maart tot 3 mei 2013. - Openbaar onderzoek in de gemeente Gouvy 22 maart 2013. - Informatievergadering in Gouvy. 3 mei 2013. - Sluiting van het openbaar onderzoek in Gouvy. 8 mei 2013. - Overlegvergadering in Gouvy. 10 juni 2013. - Het van bemerkingen voorzien advies van de gemeenteraad van Gouvy. 18 juli 2013. - Gunstig advies vergezeld van bemerkingen van de CWEDD. 29 juli 2013. - Gunstig advies vergezeld van bemerkingen van de beheerscommissie van het "Parc naturel des deux Ourthes". 29 augustus 2013. - Gunstig advies vergezeld van bemerkingen van de CRAT. IV. Leefmilieuoverwegingen De Waalse Regering heeft na afloop van de raadplegings- en overlegfase de aanpassingen aangebracht aan het planontwerp dat aan een openbaar onderzoek werd onderworpen, om in te gaan op de bemerkingen en adviezen voor zover deze verantwoord waren en bijdroegen tot een betere bescherming tegen milieurisico's.

Deze verklaring heeft alleen betrekking op de leefmilieu-overwegingen waarvoor, bij ene of andere stap van het proces van herziening van de hierboven voorgelegde gewestplannen, een positieve of negatieve impact geïdentificeerd wordt. Ze legt de samenvatting vast van de wijze waarop dit besluit tot definitieve aanneming van de herziening van de gewestplannen deze overwegingen in acht genomen heeft, met verwijzing naar de tekst van het besluit en naar het advies van de CRAT voor gedetailleerde informatie.

De auteur van het onderzoek heeft vastgesteld dat de voornaamste effecten van het voorontwerp van plan de landbouwactiviteiten, de mobiliteit, de lucht en het klimaat betreffen.

Een aantal andere effecten werden aangehaald door de auteur van het onderzoek of in het kader van de raadplegings- en overlegfase : - effecten op de geluidsomgeving; - effecten op het oppervlaktewater; - effecten op de gezondheid en de veiligheid van de mensen; - effecten op het landschap.

De Waalse Regering heeft aldus de beslissingen genomen die hieronder uiteengezet worden : 1. Effecten op de landbouwactiviteit. Het voornaamste gevolg van de nieuwe bedrijfsruimtes betreft het verlies van geteelde gronden met een gemiddelde of goede kwaliteit. De Waalse Regering heeft van een planologische compensatie die op het gebied van de landbouwactiviteit weinig valoriseerbaar is (Tier del Hale) afgezien om het gemeentelijk overleggebied voor landbouw te bestemmen. 2. Effecten in verband met de mobiliteit. De Waalse Regering heeft beslist de toekomstige industriële bedrijfsruimte voor andere industriële activiteiten te openen voor zover ze de spoorbediening gebruiken om zich in de toekomst te beveiligen tegen een eventueel ondergebruik van het bestaande spoorwegpotentieel door de bedrijven gebonden aan de verwerkingsprocessen van het hout of de valorisatieprocessen van de houtsector. De bewoording van het bijkomend voorschrift gemerkt "*.S50" op het plan is dan ook gewijzigd als volgt : "De industriële bedrijfsruimte is bestemd voor activiteiten in verband met een verwerkingsproces van het hout of een valorisatieproces van de houtsector en/of die gebruik maken van de spoorbediening van het gebied, behoudens wanneer de activiteit een aanvulling vormt op de industriële activiteit".

Om "het gebruik van de spoorlijn" te waarborgen stelde de auteur voor om : ofwel "een toegang tot de spoorweg voor de bedrijven die er gebruik van wensen te maken, mogelijk te maken", ofwel een fasering van de bezetting van de gebieden te overwegen.

De Waalse Regering heeft gekozen de toegang tot de spoorweg onafhankelijk en boven de uitvoering van de herziening van het gewestplan te vereeuwigen via een maatregel van aanleg in de zin van artikel 23, § 3, 3° van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium dat het volgende bepaalt "De beheerder van het bedrijfspark moet de toegang tot de spoorweg mogelijk maken voor alle bedrijven die er gebruik van wensen te maken.

De uitvoering van de singel van het dorp Courtil zal ook een positief effect hebben voor de inwoners van Bovigny, Courtil en Gouvy. 3. Effecten op de luchtkwaliteit. Het een vaststaand feit dat de overschakeling van het verkeer naar de spoorweg ook een positief effect zal hebben op de luchtkwaliteit. De beslissingen betreffende de biomodaliteiten zullen dan ook tevens op dit milieugebied op positieve wijze bijdragen.

De andere maatregelen voorgesteld door de auteur van het onderzoek om de negatieve effecten van de bedrijfsruimtes op de luchtkwaliteit te voorkomen, te beperken of te compenseren vallen niet onder de schaal van het gewestplan. Ze vallen onder andere wetgevingen in het Waalse Gewest die algemene regels bepalen. 4. Effecten op de geluidsomgeving. Specifieke maatregelen dienen niet op schaal van het gewestplan uitgevoerd te worden om de gecumuleerde negatieve effecten van de windmolens, van de breekmachine van de zagerij van het "Pôle Ardenne Bois" en van de bedrijven op de geluidsomgeving te voorkomen, te beperken of te vereffenen voor zover de door de auteur van het onderzoek verrichte simulatie erop wijst dat de toegelaten grenswaarden (dag : 50 dBA; nacht : 40 dBA) niet in de dichtsbij gelegen woongebieden, noch voor de bestaande woningen overschreden worden en dat er in het Waalse Gewest een wetgeving bestaat die grenswaarden voor de ingedeelde inrichtingen bepaalt. 5. Effecten op de oppervlaktewateren Specifieke maatregelen dienen niet op schaal van het gewestplan uitgevoerd te worden om de negatieve effecten van de nieuwe bedrijfsruimte op de oppervlakte- en grondwateren te voorkomen, te beperken of te vereffenen. Twee bekkens voor het beheer van de wateren zullen een bufferrol spelen in de lozing van het water maar ook een sedimentatierol stroomopwaarts van de beek van Neuf Pré en een ecologische rol in de afvoer van het water. De herziening van het saneringsplan per onderstroomgebied (PASH) zal ook het mogelijk maken de sanering van de nieuwe gebieden in een globaal plan op te nemen. 6. Effecten op de gezondheid en de veiligheid van de mensen Het een vaststaand feit dat de overschakeling van het verkeer naar de spoorweg ook een positief effect zal hebben op gezondheid en de veiligheid van de mens.De beslissingen betreffende de mobiliteit zullen er dan ook tevens op dit milieugebied toe bijdragen.

Specifieke maatregelen dienen niet op schaal van het gewestplan uitgevoerd te worden om de negatieve effecten van de nieuwe bedrijfsruimtes op de gezondheid en de veiligheid van de mens te voorkomen, te beperken of te vereffenen.

De uitvoering van de singel van het dorp Courtil zal ook een positief effect hebben op het leefcomfort van de inwoners van Bovigny, Courtil en Gouvy.

Voorzorgsmaatregelen moeten bij de windmolens getroffen worden : de aanwezigheid van een belangrijk aantal gevoelige mensen en activiteiten voorkomen. 7. Effecten op het landschap Specifieke maatregelen dienen niet op schaal van het gewestplan uitgevoerd te worden om de negatieve effecten van de nieuwe bedrijfsruimte op het landschap te voorkomen, te beperken of te vereffenen. Het bij het basisdossier geplande effenen in het gebied zal het blikveld van de gebouwen gevestigd in het gebied beperken.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2013 tot definitieve aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 55/8, 56/5, 56/6 en 61/1) met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeente Gouvy (Courtil).

Namen, 7 november 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^