Besluit Van De Waalse Regering van 08 februari 2002
gepubliceerd op 19 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende aanpassing voor het jaar 2002 van de bedragen inzake kijk- en luistergeld voor autoradiotoestellen en televisietoestellen, vastgesteld bij de wet van 13 juli 1987

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027187
pub.
19/02/2002
prom.
08/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Waalse Regering houdende aanpassing voor het jaar 2002 van de bedragen inzake kijk- en luistergeld voor autoradiotoestellen en televisietoestellen, vastgesteld bij de wet van 13 juli 1987


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, inzonderheid op de artikelen 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 en 14;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, laatst gewijzigd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten, inzonderheid op de artikelen 3, 4 en 5;

Gelet op de schommelingen van het indexcijfer van het Rijk tussen de maanden juni 2000 en juni 2001;

Gelet op de noodzakelijkheid om de verschuldigde bedragen voor het jaar 2002 vast te stellen zodat de betrokken diensten de invordering ervan tijdig kunnen voorbereiden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 januari 2002;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 4 februari 2002;

Op de voordacht van de Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In toepassing van de artikelen 2, 3, 6 en 7 van de wet van 13 juli 1987 wordt het bedrag van het kijk- en luistergeld dat in 2002 geïnd zal worden, vastgesteld op : 1° 29,40 euro voor een autoradiotoestel;2° 140,16 euro voor een zwart-wit televisietoestel;3° 200,88 euro voor een kleurentelevisietoestel.

Art. 2.De houders van bedoelde toestellen die van de mogelijkheid gebruik maken voorzien bij artikel 14 van de wet van 13 juli 1987 om het jaarlijkse kijkgeld bedoeld in artikel 1 van dit besluit in twee gelijke delen te betalen, betalen de hiernavermelde bedragen : 1° 70,88 euro voor een zwart-wit televisietoestel;2° 100,44 euro voor een kleurentelevisietoestel.

Art. 3.Indien de houder van een zwart-wit televisietoestel zich een kleurentelevisietoestel aanschaft, wordt hij ertoe verplicht om evenveel keer 5,06 euro te betalen als er nog maanden lopen tot het einde van de periode waartoe hij behoort gezien de beginletter van zijn naam of benaming.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Namen, 8 februari 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^