Besluit Van De Waalse Regering van 08 februari 2002
gepubliceerd op 26 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie van het "Parc naturel des Hauts-Pays"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027199
pub.
26/02/2002
prom.
08/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie van het "Parc naturel des Hauts-Pays"


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 16 juli 1985 betreffende de natuurparken, gewijzigd bij het decreet van 25 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 17 mei 2001 tot goedkeuring van de oprichting van het "Parc naturel des Hauts-Pays";

Gelet op de beraadslagingen van de gemeenteraden van Colfontaine, Dour, Frameries, Quévy, Quiévrain en Honnelles;

Gelet op de beraadslaging van de provincieraad van Henegouwen;

Gelet op de voorstellen gedaan door de "conseil supérieur wallon de la conservation de la nature" (Waalse hoge raad voor het natuurbehoud), de inrichtende macht van het "Parc naturel des Deux Ourthes" die met name bestaat uit een vertegenwoordiger van de culturele verenigingen en een vertegenwoordiger van bedrijven die hun activiteit op het grondgebied van het natuurpark uitgeoefend hebben of uitoefenen, de verenigingen die het natuurbehoud tot doel hebben en die hun activiteiten geheel of ten dele op het grondgebied van het park uitoefenen, de plaatselijke beroepsverenigingen van landbouwers, bosbouwers en ambachtslieden, de plaatselijke verenigingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van het toerisme, de bevoegde diensten voor natuurbehoud en ruimtelijke ordening van het Ministerie van het Waalse Gewest;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat de nieuwe leden van de Beheerscommissie onverwijld moeten aangesteld worden zodat zij alle handelingen in haar bevoegdheid kan uitvoeren;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.Om deel uit te maken van de Beheerscommissie van het "Parc naturel des Hauts- Pays" benoemt de Waalse Regering : 1° in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de gemeenteraden van de gemeenten op het grondgebied waarvan het natuurpark zich geheel of gedeeltelijk uitstrekt : a) voor de gemeente Colfontaine : - als gewoon lid : de heer Michez, Jean - als plaatsvervangend lid : Mevr.Minet, Xavière b) voor de gemeente Dour : - als gewoon lid : de heer Tachenion, Pierre - als plaatsvervangend lid : de heer Colmant, Dominique c) voor de gemeente Frameries : - als gewoon lid : de heer Gillain, Pierre - als plaatsvervangend lid : de heer Dieu, Eric d) voor de gemeente Quévy : - als gewoon lid : de heer Bougard, Laurent - als plaatsvervangend lid : de heer Couvreur, Etienne e) voor de gemeente Quiévrain : - als gewoon lid : de heer Miraglia, Salvatore - als plaatsvervangend lid : Mevr.Hochart, Diana f) voor de gemeente Honnelles : - als gewoon lid : de heer Payen, Francis - als plaatsvervangend lid : Mevr.Vallepin, Katherine 2° in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de provincieraad van Henegouwen : - als gewoon lid : de heer Coulon, Bernard - als plaatsvervangend lid : de heer Amand, Claude 3° in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" : - als gewoon lid : Mej.Durand, Aurore - als plaatsvervangend lid : de heer Rasmont, Pierre 4° in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het park : - als eerste gewoon lid : de heer Decamps, Willy - als tweede gewoon lid : de heer Moins, Jean - als derde gewoon lid : de heer Boudinet, Gérard - als eerste plaatsvervangend lid : de heer Bataille, Henry - als tweede plaatsvervangend lid : Mevr.Guepin, Lysiane - als derde plaatsvervangend lid : de heer Havez, André 5° in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verenigingen die het natuurbehoud tot doel hebben en die hun activiteiten geheel of ten dele op het grondgebied van het natuurpark uitoefenen : - als eerste gewoon lid : de heer Verhaegen, Xavier - als tweede effectief lid : de heer Mahieu, Henry - als eerste plaatsvervangend lid : de heer Stievenart, Hervé - als tweede plaatsvervangend lid : de heer Lemal, Pierre 6° in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van landbouwers, tuinbouwers en ambachtslieden : - als eerste gewoon lid : de heer Lisbet, Guy - als tweede gewoon lid : de heer Petillon, Vincent - als derde gewoon lid : de heer Delanoy, Philippe - als eerste plaatsvervangend lid : de heer Joly, Marc - als tweede plaatsvervangend lid : Mevr.Pipe, Ingrid - als derde plaatsvervangend lid : de heer Pattyn, Luc 7° in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de plaatselijke verenigingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van het toerisme : - als gewoon lid : de heer Brion, Jean - als plaatsvervangend lid : de heer Dewis, Jean-Pierre 8° in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van het Ministerie van het Waalse Gewest : a) voor de dienst bevoegd voor natuurbehoud : - als gewoon lid : Mevr.Terneus, Annick - als plaatsvervangend lid : de heer Bauwens, Damien b) voor de dienst bevoegd voor ruimtelijke ordening : - als gewoon lid : Mevr.Danis, Cécile - als plaatsvervangend lid : Mevr. Baleux, Claude 9° in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap : - als gewoon lid : zeer spoedig vast te stellen - als plaatsvervangend lid : zeer spoedig vast te stellen.

Art. 2.De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheden het Natuurbehoud behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 februari 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^