Besluit Van De Waalse Regering van 08 januari 2009
gepubliceerd op 27 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering betreffende de gewestelijke bemiddelingsdienst van de Waalse Energiecommissie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009200206
pub.
27/01/2009
prom.
08/01/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JANUARI 2009. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de gewestelijke bemiddelingsdienst van de Waalse Energiecommissie


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen en inzonderheid, op artikel 20;

Gelet op het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 48, § 2, lid 4, en § 3, lid 2, vervangen door het decreet van 17 juli 2008;

Gelet op het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op artikel 37, gewijzigd door het decreet van 17 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200359 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het reglement van de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie sluiten tot vastlegging van het reglement van de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie;

Gelet op het advies van de Inspecteur der Financiën, gegeven op 8 oktober 2008;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 15 oktober 2008;

Gelet op het advies CD-8k12-CWaPE-219 van de Waalse energiecommissie (CWaPE), gegeven op 14 november 2008;

Gelet op het advies 45.565/4 van de Raad van State, gegeven op 16 december 2008, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit : Hoofdstuk 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : 1° "Arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie" : de arbitrage- en bemiddelingsdienst bedoeld in artikel 48 van het elektriciteitsdecreet;2° "vraag" : elke vraag of bezwaar met betrekking tot de werking van de gewestelijke elektriciteits- of gasmarkten of met betrekking tot activiteiten van een leverancier of een netbeheerder, ingediend bij de Arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie en die niet de vorm heeft van een klacht;3° "klacht" : elk bezwaar betreffende de werking van de gewestelijke elektriciteits- of gasmarkten, geformuleerd tegen de activiteiten van een netbeheerder of van een leverancier, en gericht tot de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie onder de vorm die artikel 12 oplegt;4° "eiser" : elke natuurlijke of rechtspersoon die een vraag of klacht neerlegt bij de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie;5° "tegenpartij" : elke natuurlijke of rechtspersoon tegen wie een klacht werd ingediend in het kader van een arbitrage- en verzoeningsprocedure;6° "directeur" : de directeur van de Directie consumentenzaken en juridische zaken van de CWaPE.

Art. 2.In overeenstemming met het huishoudelijke reglement van de CWaPE en, op voorstel van de directeur, organiseert de CWaPE de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie en zijn secretariaat.

De CWaPE treft alle maatregelen om de toegankelijkheid, de transparantie, de doeltreffendheid en de onafhankelijke werking van de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie te verzekeren.

De directeur is belast met de verdeling van de dossiers onder zijn medewerkers.

Art. 3.In overleg met het Directiecomité van de CWaPE maakt de directeur de lijst op van de personeelsleden die voor de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie worden aangeduid.

Hoofdstuk II. - Behandeling van de vragen

Art. 4.§ 1. Elke vraag wordt per post, fax of elektronische post aan de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie overgemaakt. § 2. De vraag bevat op zijn minst volgende gegevens : 1° de naam, voornaam en het adres van de eiser of, indien de eiser een rechtspersoon is, zijn naam of firmanaam, zijn juridische vorm en het adres van zijn maatschappelijke zetel;2° een duidelijke uiteenzetting van de vraag en de feitelijke gegevens waarop deze steunt;3° indien de vraag betrekking heeft op een of meerdere derde personen, de naam, voornaam en het adres van deze laatsten of, indien het om rechtspersonen gaat, hun naam of firmanaam, hun juridische vorm en het adres van hun maatschappelijke zetel. In de mate van het mogelijke vult de eiser zijn vraag aan met documenten die nuttig zijn voor de behandeling van zijn dossier. § 3. De vraag die de gegevens onder paragraaf 2 niet vermeldt, wordt pas onontvankelijk verklaard wanneer de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie niet in staat is om deze correct te behandelen, gelet op de gegevens waarover hij beschikt. § 4. Desgevallend kan de arbitrage- en bemiddelingsdienst aanvullende informatie vragen aan de eiser.

Art. 5.De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie correspondeert met de eiser via de post of elektronische post, op dezelfde manier als de eiser.

Indien de eiser per fax werkt, antwoordt de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie via de post.

Art. 6.De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie stuurt binnen de dertig dagen na de ontvangst van de vraag een ontvangstbewijs met onderstaande gegevens naar de eiser : 1° de naam van de ambtenaar die het dossier behandelt;2° het al dan niet ontvankelijke karakter van de vraag;3° een eerste aanwijzing betreffende de eventuele bevoegdheid van het Waalse Gewest;4° een onmiddellijk antwoord op de vraag of een aanwijzing betreffende de maximale behandelingstermijn. De beslissing van onontvankelijkheid wordt met redenen omkleed.

Art. 7.Indien de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie vaststelt dat het Waalse Gewest helemaal niet of slechts gedeeltelijk bevoegd is voor de vraag, dan maakt hij de vraag en het bijhorende dossier zo snel mogelijk over aan de bevoegde federale of gewestelijke bemiddelingsdienst.

De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie licht de eiser hierover in.

Art. 8.Indien de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie bij het onderzoeken van een vraag vaststelt dat het om een conflictsituatie gaat, stelt hij de eiser voor om een klacht neer te leggen.

Art. 9.De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie stuurt zijn antwoord binnen een redelijke termijn die niet langer mag zijn dan zestig dagen vanaf de ontvangst van de vraag naar de eiser.

Art. 10.Bij de behandeling van een vraag kan de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie contact opnemen met de personen die bij de vraag betrokken zijn.

Art. 11.Indien de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie bij het onderzoeken van een vraag vaststelt dat een leverancier of een netbeheerder bepaalde bepalingen van het elektriciteitsdecreet of van het gasdecreet of van hun uitvoeringsbesluiten heeft miskend, kan hij het directiecomité van de CWaPE hierover inlichten.

Hoofdstuk III. - Behandeling van de klachten Afdeling 1. - Indiening van de klachten

Art. 12.§ 1. Behoudens bijzondere decreetbepaling wordt elke klacht op een hiervoor voorzien formulier opgesteld en per post, fax of elektronische post naar de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie gestuurd.

De CWaPE stelt een klachtenformulier dat overeenstemt met de specificaties van onderhavig artikel ter beschikking, meer bepaald op zijn website. § 2. De klacht bevat volgende gegevens : 1° de naam, voornaam en het adres van de eiser of, indien de eiser een rechtspersoon is, zijn naam of firmanaam, zijn juridische vorm en het adres van zijn maatschappelijke zetel;2° de naam, voornaam en het adres van de tegenpartij of, indien de tegenpartij een rechtspersoon is, zijn naam of firmanaam, zijn juridische vorm en het adres van zijn maatschappelijke zetel;3° desgevallend, de klantenreferentie of de EAN-code;4° een duidelijke uiteenzetting van het aangeklaagde gedrag, feitelijke gegevens en, desgevallend, de gegevens naar rechte waarop de klacht steunt;5° elk gegeven dat aantoont dat het aangeklaagde gedrag niet langer dan een jaar voor het indienen van de klacht is gestopt;6° elk gegeven dat aantoont dat de eiser een schriftelijke beminnelijke procedure bij de geïdentificeerde tegenpartij heeft opgestart;klachten betreffende het gebrek aan antwoord van de tegenpartij, kunnen pas worden ingediend na afloop van een termijn van twintig dagen volgend op de verzending van de brief aan de betrokken operator; 7° desgevallend, elk ander relevant document. § 3. De klacht is onontvankelijk indien ze niet alle gegevens bevat die worden bedoeld in paragraaf 2°, 5° en 6°, of indien de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie niet in staat is om deze correct te behandelen, gelet op de gegevens waarover hij beschikt. § 4. Desgevallend kan de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie aanvullende informatie vragen aan de eiser. Afdeling 2. - Bemiddelingsprocedure

Art. 13.De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie stuurt binnen de dertig dagen na de ontvangst van de vraag een ontvangstbewijs met onderstaande gegevens naar de eiser : 1° de naam van de ambtenaar die het dossier behandelt;2° de al dan niet duidelijke ontvankelijkheid van de vraag;3° een eerste aanwijzing betreffende de al dan niet duidelijke gegrondheid van de vraag;4° een eerste aanwijzing betreffende de eventuele bevoegdheid van het Waalse Gewest;

Art. 14.De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie licht de tegenpartij onmiddellijk in over het voorwerp van de klacht en maakt hem, desgevallend, een afschrift over van de stukken waarmee de klacht wordt gestaafd.

De informatiebrief vermeldt de naam van de ambtenaar die het dossier behandelt.

Art. 15.De tegenpartij stuurt zijn opmerkingen betreffende de klacht, desgevallend samen met alle relevante stukken naar de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie. De tegenpartij beschikt hiervoor over een termijn van veertig dagen.

De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie kan aanvullende informatie inwinnen bij elke persoon, al dan niet partij in de bemiddeling.

Art. 16.De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie stuurt zijn aanbeveling(en) binnen een redelijke termijn die niet langer mag zijn dan negentig dagen vanaf de ontvangstdatum van de klacht naar de partijen.

De aanbevelingen worden met redenen omkleed en aangevuld met de nodige stukken.

Art. 17.§ 1. Bij de indiening van de klacht kan de eiser de spoedbehandeling van de klacht door de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie vragen.

Naast de gegevens vereist door artikel 12, § 2, bevat de klacht een duidelijke uiteenzetting van de redenen die de spoedbehandeling rechtvaardigen. § 2. Indien de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie oordeelt dat de ingeroepen dringendheid gegrond is, voert hij de procedure op de wijze die hij gepast acht en met naleving van de principes van goed bestuur, onpartijdigheid en tegensprekelijkheid van de debatten om de klacht te behandelen binnen een termijn van ten hoogste 15 dagen vanaf de ontvangst van de klacht.

Indien de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie oordeelt dat de ingeroepen dringendheid ongegrond is, geldt de normale procedure. Hij geeft de redenen van zijn beslissing en licht de eiser in. Afdeling 3. - Verzoeningsprocedure

Subafdeling 1. - Algemeen

Art. 18.De directeur, of zijn afgevaardigde, speelt de rol van bemiddelaar.

Art. 19.De verzoener leidt de verzoeningsprocedure op de manier die hij gepast acht, rekening houdend met de bepalingen van onderhavige afdeling en met respect voor de principes van onpartijdigheid en tegensprekelijkheid.

Art. 20.De partijen werken te goeder trouw met de bemiddelaar en respecteren alle overeengekomen of door deze laatste vastgelegde termijnen.

Art. 21.Op verzoek van de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie overhandigen de partijen alle documenten, informatie en nuttige uitleg en nemen alle maatregelen om de bemiddelaar toe te laten de getuigen te horen die de dienst wil oproepen.

De partijen kunnen zich in het kader van de verzoeningsprocedure laten bijstaan door een deskundige van hun keuze. De kostprijs van de prestaties van de deskundigen is ten laste van de partij die hun onderhoud voorstelt. Indien de partijen het eens zijn over de deskundige(n) die moet(en) worden gehoord, wordt de kostprijs van hun prestaties in overleg verdeeld. Indien de bemiddelaar het onderhoud van een deskundige voorstelt, dan is de kostprijs van de prestaties ten laste van de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie.

Art. 22.De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie deelt alle documenten, informatie en uitleg die hij van de ene partij ontvangt, aan de andere partij mee, behalve indien de partij die deze meedeelt, uitdrukkelijk heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk zijn en de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie oordeelt dat dit daadwerkelijk het geval is.

De arbitrage- en bemiddelingsdienst moet zich over elk verzoek inzake vertrouwelijkheid van voorgaand lid uitspreken op basis van een gemotiveerde beslissing en nadat hij de partij die de vertrouwelijke behandeling van bepaalde documenten heeft gevraagd, de kans heeft gegeven om zijn opmerkingen terzake te doen gelden.

Art. 23.De partijen kunnen zich in het kader van de verzoeningsprocedure laten bijstaan door een of meerdere personen van hun keuze.

Art. 24.De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie stelt een proces-verbaal op van elke vergadering die wordt gehouden in het kader van de verzoeningsprocedure.

Dit proces-verbaal wordt onmiddellijk aan de partijen overgemaakt.

Art. 25.De partijen kunnen op elk moment een einde maken aan de verzoeningsprocedure, hetzij eenzijdig, hetzij in overleg.

In dit geval wordt de oorspronkelijke klacht desgevallend op verzoek van een van de partijen volgens de bemiddelingsprocedure behandeld.

Subafdeling 2. - Procedure

Art. 26.Bij de indiening van een klacht kan de eiser vragen dat de klacht volgens de verzoeningsprocedure wordt behandeld.

Art. 27.De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie stuurt binnen de dertig dagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbewijs met onderstaande gegevens naar de eiser : 1° de naam van de ambtenaar die het dossier behandelt;2° de al dan niet ontvankelijkheid van de vraag;3° een eerste aanwijzing betreffende de al dan niet duidelijke gegrondheid van de vraag;4° een eerste aanwijzing betreffende de eventuele bevoegdheid van het Waalse Gewest; Het ontvangstbewijs vermeldt verder dat de tegenpartij wordt ondervraagd over zijn wens om gebruik te maken van de verzoeningsprocedure.

Art. 28.De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie licht de tegenpartij onmiddellijk in over het voorwerp van de klacht en maakt hem, desgevallend, een afschrift over van de stukken waarmee de klacht wordt gestaafd.

Hij licht de tegenpartij eveneens in over de wens van de eiser om gebruik te maken van de verzoeningsprocedure. Hij formuleert bij deze gelegenheid een advies over de relevantie van deze procedure op basis van de gegevens van het dossier.

De informatiebrief vermeldt de naam van de ambtenaar die het dossier behandelt

Art. 29.De tegenpartij beschikt over een termijn van twintig dagen vanaf de ontvangst van de in vorig artikel bedoelde brief, om zijn akkoord om gebruik te maken van de verzoeningsprocedure aan de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie te betekenen.

Bij uitdrukkelijke weigering of overschrijding van de termijn wordt de klacht behandeld volgens de bemiddelingsprocedure.

Art. 30.Binnen de 15 dagen vanaf de dag waarop hij het akkoord van de partijen met de verzoeningsprocedure ontvangt, legt de bemiddelaar de datum en het uur van de installatievergadering van de verzoening vast in overleg met de partijen en nodigt de partijen bij deze gelegenheid uit om alle opmerkingen en stukken mee te delen die ze nuttig achten voor de zaak.

Voorafgaand aan deze vergadering delen de partijen de naam van de persoon of personen die hen zullen bijstaan mee aan de arbitrage- en bemiddelingsdienst, alsook de identiteit en de hoedanigheid van de personen die eventuele rechtspersonen zullen vertegenwoordigen.

Art. 31.De installatievergadering laat de bemiddelaar toe : 1° om de partijen te horen in hun opmerkingen;2° in de mate van het mogelijke, voorstellen te schetsen om een minnelijk akkoord te treffen;3° indien nodig een kalender voor de vergaderingen te bepalen, in het bijzonder voor het onderhoud met de deskundigen of de getuigen van wie de tussenkomst relevant wordt geacht.

Art. 32.Na afloop van de verzoeningsvergadering(en), formuleert de bemiddelaar een of meerdere verzoeningsvoorstellen die hij aan de partijen voorlegt.

Art. 33.Binnen de dertig dagen na de overhandiging van de verzoeningsvoorstellen wordt een laatste verzoeningsvergadering georganiseerd.

De vertegenwoordigers van de partijen op deze laatste vergadering moeten voldoende bevoegdheden hebben om de partij die ze vertegenwoordigen, te binden.

Art. 34.Indien de partijen hun standpunten kunnen verzoenen, stelt de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie een proces-verbaal van verzoening op in evenveel exemplaren als er partijen zijn. De bemiddelaar tekent elk van deze exemplaren, samen met de partijen.

Het proces-verbaal van verzoening bevat het verzoeningsvoorstel waarover de partijen het eens geworden zijn.

De partijen kunnen desgevallend bepalen dat hun akkoord na afloop van de verzoeningsprocedure, wordt gelijkgesteld met een dading in overeenstemming met de artikelen 2044 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 35.In de volgende gevallen stelt de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie een proces-verbaal van niet-bevinding op in evenveel exemplaren als er partijen zijn : 1° bij mislukking van de verzoeningsprocedure;2° wanneer ten minste een van de partijen de verzoeningsprocedure onderbreekt;3° wanneer een van de partijen het geschil voor een burgerlijke of administratieve rechtbank aanhangig maakt of wanneer de partijen besluiten om beroep te doen op arbitrage om het geschil tussen hen te beslechten; Afdeling 4. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 36.De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie kan zich in het kader van zijn taak laten bijstaan door deskundigen.

Art. 37.De arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie correspondeert per post met de eiser. In overleg met de tegenpartij kan hij de elektronische post gebruiken.

Art. 38.Een afschrift van de processen-verbaal die de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie opstelt en de dossiers terzake worden bewaard gedurende een periode van vijf jaar vanaf de afsluiting van het dossier.

Art. 39.Indien een van de partijen in de loop van de bemiddelings- of verzoeningsprocedure besluit om een rechtszaak aanhangig te maken bij een burgerlijke of administratieve rechtbank of, indien de partijen samen beslissen om beroep te doen op arbitrage om het geschil te regelen waarop de klacht betrekking heeft, maakt de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie op vraag van een van de partijen of zelfs automatisch een einde aan de bemiddelings- of verzoeningsopdracht.

Art. 40.Indien de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie bij het onderzoeken van de klacht vaststelt dat een leverancier of een netbeheerder bepaalde bepalingen van het elektriciteitsdecreet of van het gasdecreet of van hun uitvoeringsbesluiten heeft miskend, kan hij het directiecomité van de CWaPE hierover inlichten.

Art. 41.Elke partij die het bewijs heeft dat de identiteit of het gedrag van de persoon die bij de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie belast is met een bemiddelings- of verzoeningsprocedure, niet verzoenbaar is met het onafhankelijke of onpartijdige verloop van de procedure, deelt dit onmiddellijk mee aan de directeur indien het om een ambtenaar van de gewestelijke bemiddelingsdienst gaat of aan het directiecomité van de CWaPE indien de persoon in kwestie de directeur zelf is, om de wraking van de betrokkene te vragen.

In dat geval worden de termijnen die onderhavig besluit voorziet of die in overleg werden overeengekomen, opgeschort.

De persoon in kwestie en de andere partijen in de procedure worden ingelicht over het verzoek tot wraking en de redenen waarop dit steunt en worden uitgenodigd om hun opmerkingen te doen gelden.

De directeur of het directiecomité van de CWaPE neemt zo snel mogelijk een beslissing over het verzoek tot wraking. De beslissing wordt meegedeeld aan de partijen in de procedure. Bij wraking duidt de directeur of het directiecomité van de CWaPE een nieuwe persoon aan die belast wordt met het dossier. De termijnen van de procedure beginnen opnieuw te lopen vanaf deze beslissing. HOOFDSTUK IV. - Opheffingsbepalingen en eindbepalingen

Art. 42.Het besluit van het Waalse regering van 11 december 2003 tot vastlegging van het reglement van de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie, wordt opgeheven.

Art. 43.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2009.

Art. 44.De Minister, bevoegd voor Energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 januari 2009.

De Minister-President R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^