Besluit Van De Waalse Regering van 08 januari 2015
gepubliceerd op 15 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden en het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200069
pub.
15/01/2015
prom.
08/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JANUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening sluiten betreffende de identificatie en registratie van honden en het ministerieel besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden sluiten betreffende de identificatie en registratie van honden


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzonderheid op artikel 7, vervangen bij de programma-wet van 22 december 2003 en aangevuld bij de wet van 27 december 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening sluiten betreffende de identificatie en registratie van honden;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden sluiten betreffende de identificatie en registratie van honden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 november 2014;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 november 2014;

Gelet op advies 56.868/VR van de Raad van State, gegeven op 18 december 2014, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening sluiten en het ministerieel besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden sluiten te wijzigen vóór hun inwerkingtreding op 29 december 2014 teneinde, o.a., de registratie van honden in het Waalse Gewest vanaf 1 januari 2015 aan te passen en deze teksten werkbaar te maken voor de verschillende interveniënten;

Op de voordracht van de Minister van Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening sluiten betreffende de identificatie en registratie van honden

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening sluiten betreffende de identificatie en registratie van honden wordt aangevuld met een punt 7°, luidend als volgt : "7° Paspoort: het document bedoeld in artikel 21, § 1, van verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003.".

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zin "De Minister bepaalt de voorwaarden waaraan het identificatiecertificaat voldoet." opgeheven; 2° in paragraaf 2 wordt de zin "De Minister bepaalt de voorwaarden waaraan het paspoort en het registratiecertificaat voldoen." opgeheven;

Art. 3.In artikel 7, § 2, van hetzelfde besluit wordt het lid aangevuld met de woorden "zoals de uitgewerkte microchips die een grote traceerbaarheid van de dieren toelaten".

Art. 4.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden "en vermeldt het chipnummer in het paspoort", opgeheven.

Art. 5.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 18.Op het ogenblik van het inplanten of, voor een hond afkomstig uit het buitenland, de controle van de microchip geeft de dierenarts het paspoort aan de verantwoordelijke".

Art. 6.Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 22.Het registratiecertificaat bestaat uit een zelfklevende etiket dat de verantwoordelijke op de rubriek XII "Allerlei" van het overeenstemmende paspoort kleeft.".

Art. 7.In artikel 23 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 8.In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de woorden "met uitzondering van de naam van de hond en kleur en type van de vacht," opgeheven.

Art. 9.In artikel 34, § 1, van hetzelfde besluit wordt de zin "De Minister bepaalt de voorwaarden waaraan de asielfiche voldoet." opgeheven.

Art. 10.In artikel 35 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.In geval van vervanging van het paspoort van een geregistreerde hond deelt de dierenarts de nieuwe gegevens binnen acht dagen mee aan de overheidsdienst bevoegd voor dierenwelzijn door middel van de fiche "Vervanging paspoort"."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.De fiche "Vervanging paspoort" kan zowel onder papieren als onder elektronische vorm bestaan.".

Art. 11.Artikel 37 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 12.In artikel 39 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het woord "paspoorten" wordt opgeheven;b) punt 4° wordt vervangen als volgt : "4° het registreren van de gegevens van de honden aanwezig in Wallonië en van hun verantwoordelijken in een databank".

Art. 13.Artikel 41 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 41.Het beheer van de registratie van de honden wordt gefinancierd door forfaitaire bijdragen. Deze bijdragen worden betaald op het moment van de bestelling van de identificatiecertificaten en fiches "Vervanging paspoort" en komen ten laste van de eigenaar of de verantwoordelijke van de hond.".

Art. 14.In artikel 42 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 15.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 42/1, luidend als volgt : "

Art. 42/1.De Minister bepaalt de voorwaarden waaraan het identificatiecertificaat, het registratiecertificaat, de kaart "Wijziging gegevens", de "asielfiche" en de fiche "Vervanging paspoort" voldoen.

Hij bepaalt het bedrag van de forfaitaire bijdragen die de registratie van de honden financieren". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het ministerieel besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden sluiten betreffende de identificatie en registratie van honden

Art. 16.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden sluiten betreffende de identificatie en registratie van honden, wordt gewijzigd als volgt: a) de woorden "in artikel 42" worden vervangen door de woorden "in artikel 42/1";b) punt 1° wordt opgeheven;c) in punt 3 wordt het bedrag "10,20" vervangen door het bedrag "11,64".

Art. 17.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 18.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 5.Het registratiecertificaat bedoeld in artikel 22 van voornoemd koninklijk besluit bevat de volgende gegevens : 1° een opschrift met de vermelding "Registratiecertificaat van de hond";2° het identificatienummer van de hond;3° de naam en het adres van de verantwoordelijke;4° het paspoortnummer zoals vermeld in het document waarmee de laatste registratie is gebeurd". HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 19.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 20.De Minister van Dierenwelzijn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 januari 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^