Besluit Van De Waalse Regering van 08 juli 2010
gepubliceerd op 22 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de nieuwkomers wordt toegekend voor de periode 2008-2012

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010203837
pub.
22/07/2010
prom.
08/07/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de nieuwkomers wordt toegekend voor de periode 2008-2012


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" (Waals Kyotofonds) en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto, inzonderheid op de artikelen 3, 4 en 5;

Gelet op het Waalse plan van 17 juni 2008 tot toekenning van broeikasgasemissierechten (periode 2008-2012);

Gelet op de beslissing van de Europese Commissie van 30 juni 2008 betreffende het nationale plan tot toekenning van broeikasgasemissierechten dat België overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad heeft ingediend;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De initiële toekenning van bijkomende broeikasgasemissierechten voor de periode 2008-2012 is vastgelegd als volgt :

ID PNA

Installatie

2009

2010

2011

2012

Totaal

15

IdemPaper Virginal

0

27 635

33 162

33 162

93 959

20

Ineos Feluy

5 395

7 193

7 193

7 193

26 973

60

Ferrero Arlon

6 214

9 321

9 321

9 321

34 177

80

Mydibel Moeskroen

2 421

2 996

2 996

2 996

11 409

140

GSK Wavre

0

2 186

2 623

2 623

7 432

TOTAAL

14 030

49 331

55 295

55 295

173 950


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 juli 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^