Besluit Van De Waalse Regering van 08 november 2012
gepubliceerd op 20 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 486 van de Waalse Ambtenarencode

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012206553
pub.
20/11/2012
prom.
08/11/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBER 2012. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 486 van de Waalse Ambtenarencode


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 20 maart 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 maart 2012;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 29 maart 2012;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 570 van Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 8 juni 2012;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 52.080/2, gegeven op 17 oktober 2012, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 486, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden : "op voorwaarde dat de overheid waar hij werkzaam is, zich ertoe verbindt de totale begrotingslast terug te betalen" opgeheven; 2° in het tweede lid, wordt de zin "De dienst van oorsprong eist bij de instelling waar de ambtenaar met verlof is, de terugbetaling van de totale begrotingslast op." vervangen door de volgende zin : " Behalve indien de Regering een andersluidende beslissing treft overeenkomstig een samenwerkingsakkoord gesloten tussen het Waalse Gewest en een ander bestuursniveau, eist de dienst van oorsprong bij de instelling waar de ambtenaar met verlof is, de terugbetaling van de totale begrotingslast. Detacheringen bij een provinciale, gemeentelijke mandataris of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden altijd gesloten mits terugbetaling door de instelling waar de ambtenaar met verlof is, van de totale begrotingslast."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 16 juli 2009.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 november 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^