Besluit Van De Waalse Regering van 08 november 2018
gepubliceerd op 21 november 2018

Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van steun aan uitsnijderijen van wild in het kader van de behandeling van karkassen van wilde zwijnen, met het oog op de bestrijding van Afrikaanse varkenspest

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018014860
pub.
21/11/2018
prom.
08/11/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014860

WAALSE OVERHEIDSDIENST


8 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van steun aan uitsnijderijen van wild in het kader van de behandeling van karkassen van wilde zwijnen, met het oog op de bestrijding van Afrikaanse varkenspest


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EU) nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen;

Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, zoals gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018 houdende verschillende maatregelen inzake werkgelegenheid, opleiding, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting, artikel 7;

Gelet op de wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973, artikel 37, 9° ;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op het decreet van het Waals Parlement van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2013, 17 december 2015, 21 december 2016 en 16 februari 2017;

Gelet op het decreet van het Waals Parlement van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018;

Gelet op het mandaat toegekend door de Minister van Natuur en Landelijke Aangelegenheden in ministeriële besluiten ten behoeve van uitsnijderijen van wild;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 november 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 8 november 2018;

Gelet op het verslag van 7 augustus 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen ;

Overwegende dat de bestrijding, op sanitair gebied, van Afrikaanse varkenspest opgedeeld is in verschillende maatregelen, w.o. met name het besluit van de Waalse Regering van 12 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014385 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen sluiten houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen;

Overwegende dat de bevestiging, overeenkomstig van Richtlijn 2002/60 van de Raad van 27 juni 2002, op 13 september 2018, van een primair geval van Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen op een deel van het grondgebied van het Waalse Gewest de Regering ertoe genoopt heeft, onmiddellijk meerdere maatregelen te nemen om de verspreiding van de ziekte af te remmen, waaronder de afbakening van een besmet gebied met daarin een kerngebied, gebaseerd op de ontdekte viropositieve karkassen en aangepaste, daar toe te passen, maatregelen, waaronder de opschorting van de jacht en het verbod tot bijvoederen van de wilde zwijnen; en gelet op de afbakening van een observatiegebied rondom het buffergebied, waarvoor eveneens meerdere toegepaste maatregelen van toepassing zijn, w.o. de gedeeltelijke opschorting van de jacht en het verbod op bijvoedering van de wilde zwijnen ertoe bedrijven de regeling voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest in het kerngebied en het buffergebied te versterken;

Overwegende dat de vernietiging van een maximumaantal wilde zwijnen in het observatiegebied en de afvoer ervan met strikte naleving van de bioveiligheidsvoorwaarden eveneens ertoe bijdagen, de maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest in het besmette gebied op te voeren;

Overwegende dat die maatregelen aangevuld dienen te worden met maatregelen, genomen met betrekking tot de wilde zwijnen die buiten de aangeduide en afgebakende besmette gebieden aanwezig zijn;

Overwegende dat met die maatregelen nagegaan dient te worden of de wilde zwijnen buiten die gebieden al dan niet vectoren van de ziekte zijn en het verspreidingsrisico drastisch ingeperkt dient te worden;

Overwegende dat de drastische vermindering van het bestand aan gezonde wilde zwijnen over het geheel van het Waalse Gewest door de opvoering van de jachtactiviteiten in het kader van die maatregel past;

Overwegende dat bijgevolg door de Waalse Regering een beslissing is genomen, op 27 september 2018, tot intensivering van de jacht op wilde zwijnen, waarbij die beslissing zowel de drijfjacht als de jacht met drijfhond tijdens de maanden januari en februari 2019 omvat, evenals het verbod op iedere vorm van inperking van afname op het soort wild zwijn bij de beoefening van de jacht tijdens het jachtjaar 2018-2019, ongeacht de categorieën leeftijd en geslacht;

Overwegende dat deze maatregel zijn grondslag vindt in het plan van sanitaire bestrijding van de verspreiding van Afrikaanse varkenspest;

Overwegende dat door deze maatregel voorkomen dient te worden dat de verspreiding niet meer te beheersen valt, met ernstige gevolgen van overdracht van Afrikaanse varkenspest naar tamme, gefokte individuen of naar individuen die als drager zouden dienen voor de overleving van de ziekte;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 37, eerste lid, laatste streepje, van de wet op het natuurbehoud, gemachtigd is om met subsidies gepaard gaande maatregelen te treffen, tegen de door haar vastgelegde voorwaarden met het oog op de begunstiging van met name de aanneming, in landelijk gebied, van iedere andere biodiversiteitsvriendelijke maatregel;

Overwegende dat de Waalse Regering verplicht is iedere maatregel aan te nemen met het oog op de vrijwaring van de biodiversiteit in landelijk gebied en op de bescherming van fauna en flora, met name door de toekenning van subsidies;

Overwegende dat gebleken is dat met de intensivering van de jacht, nodig voor de bestrijding van de verspreiding van Afrikaanse varkenspest, een probleem naar voren treedt, namelijk het beheer van karkassen van wilde zwijnen afgenomen in het kader van de jachtactiviteiten;

Overwegende dat deze beheersing de jagers de verplichting oplegt, de karkassen van wilde zwijnen ter beschikking te stellen van uitsnijderijen van wild aanwezig in het Waalse Gewest;

Overwegende dat door deze maatregel in fors toenemende mate een beroep zal worden gedaan op de diensten van uitsnijbedrijven voor wild;

Overwegende dat deze uitsnijbedrijven voor wild, om het plan voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest verder te kunnen zetten, een opdracht van algemeen economisch belang in de zin van artikel 1 van voornoemde Europese Verordening vervullen, waarin verwezen wordt naar artikel 106, § 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, krachtens de erkenningen verstrekt op 8 november 2018 door de Minister van Natuur en Landelijke Aangelegenheden aan de uitsnijbedrijven voor wild, Overwegende dat evenwel blijkt dat die uitsnijbedrijven in hun gewone werkingsmodus een dergelijke belasting niet aan kunnen ;

Overwegende dat die belasting met name resulteert in : - de noodzaak om hun arbeidskrachten in te zetten en nieuwe aanwervingen te overwegen, - het uitbreiden van hun activiteitsperiode, - de uitvoering van bioveiligheidsprocedures bij het inzamelen van karkassen van wilde zwijnen, - het verhogen van hun opslagcapaciteit met aanvullende investeringen;

Overwegende dat de overbelasting die op de uitsnijbedrijven weegt, een gevaar kan vormen voor de gehele beheersingsketen in de bestrijding van de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en bijgevolg ook voor het bestrijdingsplan die de Waalse Regering uitgewerkt heeft om fauna en flora en de biodiversiteit in landelijk gebied te beschermen;

Overwegende dat het risico reëel is dat de uitsnijbedrijven bij gebrek aan middelen nieuwe karkassen van afgeschoten wilde zwijnen weigeren aan te nemen, en dat het bijgevolg tot een daling komt in het door de Waalse Regering nagestreefde percentage van de jachtintensificatie;

Overwegende dat het risico reëel is dat de karkassen van tijdens jachtactiviteiten gedode wilde zwijnen massaal worden achtergelaten en dat dit een potentiële bron van besmetting van het bosmilieu inhoudt, wat zou leiden tot een verergering van het sanitair risico;

Overwegende dat de karkassen gezond zijn en dat de filière van wildvlees van groot belang is in het Waalse Gewest, waardoor een natuurlijke rijkdom van het landelijk en van het bosmilieu in de voedingsketen positief verwerkt kan worden en dat de impact van de vernietiging van gezonde karakassen negatief significant zou zijn in de publieke opinie en een filière in zijn geheel ten gronde zou kunnen richten en in de toekomst de verwerking van Waals wild vlees in zijn geheel zou bedreigen;

Overwegende dat de vernietiging van gezonde karkassen tegen de regels van de ethiek indruist als vorm van voedselverspilling;

Overwegende dat nodig blijkt dat de Waalse Regering, op voorstel van de Minister van Landelijke Aangelegenheden, de gelegenheid onderzoekt om met inachtneming van de bepalingen die op Europees niveau van toepassing zijn ten titel van compensatie een subsidie toe te kennen aan de uitsnijbedrijven die de maatregelen ter uitvoering van de bestrijding van de verspreiding van Afrikaanse varkenspest bestendigen;

Overwegende dat een dergelijke compensatiemaatregel enkel toegekend wordt met als doelen het beheersen van de sanitaire crisis en van de activiteitstoename die de uitsnijbedrijven daardoor ondergaan en de door hen gewaarborgde uitvoering van de dienst van algemeen economisch belang;

Overwegende dat deze opdracht van algemeen belang in gevaar zou kunnen worden gebracht in de uitvoering ervan, mocht de Waalse Regering geen tegemoetkoming voorzien;

Overwegende dat voornoemde Europese Verordening de lidstaten de machtiging verleent om aan bedrijven die een dienst van algemeen economisch belang verstrekken over een periode van drie (3) belastingjaren een de minimis-tegemoetkoming te verstrekken per betrokken bedrijf, met een maximumbedrag van 500.000,00 € in de vorm van een subsidie;

Overwegende dat het onderzoek van de betrokken problematiek in de lijn ligt van de doelstelling, nagestreefd door voornoemde Europese Verordening, en de Waalse Regering dus in de mogelijkheid stelt om de sector een de minimis-tegemoetkoming te verstrekken;

Overwegende dat de overwogen de minimis-tegemoetkoming toegekend wordt in de vorm van een forfaitair bedrag, bepaald door de Waalse Regering, om een compensatie mogelijk te maken voor alle buitengewone lasten die de uitsnijderijen voor wild dragen in de bestrijding van de verspreiding van Afrikaanse varkenspest;

Overwegende dat, gelet op al het voorgaande, de uitsnijderijen voor wild, reeds vooraf erkend door de Minister van Landelijke Aangelegenheden, de de minimis-steun moeten kunnen krijgen volgens de nadere regels bepaald in dit besluit;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de preventiemaatregelen getroffen in het kader van de Afrikaanse varkenspest met een inwerking op lange termijn en op het aantal afgeschoten wilde zwijnen;

Op de voordracht van de Minister van Natuur en Landelijke Aangelegenheden ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° uitnsijderij voor wild : een structuur waar wild, dood door jacht, aangenomen, en dan versneden, uitgebeend, verpakt of herverpakt wordt;2° de administratie : het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst;3° de Minister : de Minister bevoegd voor de landelijke aangelegenheden;4° de de minimis-verordening voor diensten van algemeen economisch belang : Verordening (EU) nr.360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimis-steun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen, Publicatieblad nr. L114/8 van 26 april 2012; 5° de dienst van algemeen economisch belang : : de dienst van algemeen economisch belang, zoals beoogd in de artikelen 14 en 106, § 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, evenals in protocol nr.26 als bijlage bij genoemd verdrag, die een mandaat krijgt als nader bepaald in artikel 3 volgens de nadere regels als bepaald door de Regering; 6° de subsidie : de compensatie met het oog op de uitoefening van een dienst van algemeen economisch belang.

Art. 2.De Minister kan binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten subsidies toekennen aan uitsnijderijen van wild zodat zij de gezamenlijke karkassen van wilde zwijnen, afgeschoten in het kader van de maatregelen, genomen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest kunnen aannemen.

De Minister kan de uitsnijderijen van wild erkennen met het oog op de toekenning van de subsidie.

De erkenning bedoeld in lid 2 vormt een mandaat tot beheer van een dienst van algemeen economisch belang en is enkel bestemd voor de machtiging tot toekenning van een subsidie bedoeld in lid 1, waardoor de uitsnijderijen van wild de bijkomende activiteiten eigen aan de verplichtingen van openbare dienst kunnen beheren.

Er wordt aan de uitsnijderij van wild mandaat gegeven voor het beheer van de dienst van algemeen economisch belang, overeenkomstig Besluit 2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen.

De subsidie geldt voor de overname van de gezamenlijke karkassen van wilde zwijnen ten gevolge van de maatregelen genomen op het grondgebied van het Waalse Gewest ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest.

De Minister kan, bij gemotiveerde beslissing, de erkenning zoals bedoeld in lid 2 weigeren of intrekken.

Art. 3.De uitsnijderij van wild wordt erkend: 1° wanneer het een uitsnijderij van wild is, erkend door het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen "FAVV", overeenkomstig Verordening (EG) nr.853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, hierna Verordening (EG) nr. 853/2004 van 29 april 2004 genoemd; 2° wanneer de karkassen van wilde zwijnen die uitsluitend in het Waalse Gewest in ontvangst genomen en aangenomen worden, aangeboden met de genummerde verklaring gekwalificeerde persoon die het wild begeleid bij levering aan een wildbewerkingsinrichting overeenkomstig artikel 30, lid 1, van het koninklijk besluit van 30 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015018401 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong sluiten betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong;3° wanneer de bioveiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014018229 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten sluiten houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten en overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 maart 2004 en overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest.

Art. 4.De subsidie wordt enkel toegekend : 1° tijdens de periode die het plan ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest overspant;2° tijdens de invoering van maatregelen ter regulering van het bestand van wilde zwijnen op het grondgebied van het Waalse Gewest. Het tegemoetkomingscijfer is 70 euro per in ontvangst genomen en verwerkt karkas. Dat eenheidsbedrag dekt de gezamenlijke kosten voor het proces dat in de uitsnijderijen plaatsvindt (ontsmettingsmaatregelen, invriezen en opslag...).

De karkassen van wilde zwijnen uit een productiepark, uitgebaat onder handelsdoeleinden met het oog op de productie van vlees van grof wild, zoals bedoeld in artikel 1, 1), van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 1996 tot vaststelling van de voorwaarden voor het aanbieden aan de consumptie, het vervoer en de opslag van dood wild tijdens de sluitingsperiode komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Art. 5.De aanvraag tot toekenning van de subsidie wordt bij de administratie ingediend door middel van het formulier bedoeld in lid 1, samen met een verklaring op erewoord zoals bedoeld in bijlage 3.

Art. 6.De Minister geeft kennis van de beslissing tot toekenning of weigering van de subsidie binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de datum van ontvangst van de aanvraag tot toekenning van een subsidie bij de administratie.

Art. 7.De berekening van het bedrag van de te subsidiëren uitgave wordt verricht rekening houdend met het aantal in ontvangst genomen en verwerkte karkassen.

De toekenning van de subsidie is verbonden aan de voorwaarde van het aantonen door de uitsnijderij dat de subsidie de verplichtingen van openbare dienst compenseert zonder het bedrag van de kosten inherent aan de verplichtingen van openbare dienst als zijnde een dienst van economisch algemeen belang te overschrijden.

Voor de toepassing van lid 2 gaat de administratie na hoeveel trichine-analyses zijn verricht in opdracht van de uitsnijderij en baseert zich daarvoor op de bewijzen van deze uitsnijderij.

Er wordt geen enkele subsidie toegekend voor het uitvoeren van studies, om rekening te houden met de btw, met de interne arbeidskrachten, de werkingskosten of verbruiksproducten.

De betaling gaat gepaard met een de minimis-attest dat door de administratie aan begunstigde wordt overgemaakt volgens het model in bijlage 2.

Art. 8.De subsidies aan de uitsnijderijen voor wild kunnen niet samengevoegd worden met andere vormen van steun voor hetzelfde voorwerp.

Art. 9.Bij niet-inachtneming van de verplichtingen verwoord bij of krachtens dit besluit of van de verplichtingen vervat in de individuele toekenningsbeslissing kan de Minister volgens de door hem bepaalde nadere regels met inachtneming van artikel 61 van het decret van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, hierna "het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten" genoemd: 1° de storting van een deel of het geheel van de begroting opschorten tijdens een termijn die de uitsnijderij krijgt om de niet in acht genomen verplichtingen na te komen;2° een deel of het geheel van de subsidie, in verhouding tot de vastgestelde elementen van niet-naleving, ongedaan maken;3° de beslissing tot toekenning van de subsidie intrekken en de uitnsijderij verzoeken de subsidie geheel of ten dele terug te storten.

Art. 10.Naast het geval bedoeld in artikel 9, 3°, wordt de subsidie terugbetaald : 1° in geval van faillissement, ontbinding of vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de uitsnijderij van wild binnen de twaalf maanden volgend op de storting van de subsidie;2° bij wetens en willens verstrekken, door de uitsnijderij van wild, van onjuiste of onvolledige inlichtingen, ongeacht het gevolg van deze inlichtingen voor het bedrag van de subsidie.

Art. 11.Overeenkomstig de artikelen 61 en 62 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten wordt de onterecht uitbetaalde subsidie bij alle rechtsmiddelen, compensatie inbegrepen, teruggevorderd.

Art. 12.Er staat bij de Minister een mogelijkheid tot beroep open tegen de beslissingen genomen bij dit besluit, binnen de dertig dagen te rekenen van de ontvangst van de beslissing.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking de dag van ondertekening ervan.

Art. 14.De Minister van Natuur en Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 november 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^