Besluit Van De Waalse Regering van 08 september 2011
gepubliceerd op 23 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 5bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204757
pub.
23/09/2011
prom.
08/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 5bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden, inzonderheid op artikel 5bis ervan, zoals ingevoegd bij het decreet van 14 juli 2011;

Gelet op het decreet van 14 juli 2011 tot wijziging van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 maart 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 31 maart 2011;

Gelet op advies 50.162/2/V van de Raad van State, gegeven op 29 augustus 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, binnen een termijn van hoogstens dertig dagen;

Overwegende dat dit besluit tot doel heeft de omzetting van Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden;

Overwegende dat de omzettingstermijn van deze Richtlijn op 15 maart 2011 vervalt;

Overwegende dat het nodig is om de voorgestelde tekst zo spoedig mogelijk goed te keuren en in werking te doen treden, om een ingebrekestelling van het Waalse Gewest door de Europese Commissie en de aanhangigmaking van het Hof van Justitie van de Europese Unie te vermijden;

Gelet op de Mededeling van de Commissie van 9 december 2005, « Richtsnoeren voor financiering van luchthavens en aanloopsteun van de overheid voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale luchthaven als thuishaven »;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Luchthavens;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.Dit besluit zet Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden om.

Art. 1bis.Dit besluit is van toepassing op iedere luchthaven die openstaat voor commercieel verkeer en die jaarlijks niet meer dan vijf miljoen passagiersbewegingen telt. HOOFDSTUK II. - Modaliteiten voor de vaststelling van de luchthavengelden Afdeling I. - Non-discriminatie

Art. 2.De luchthavengelden kunnen niet leiden tot discriminatie tussen de gebruikers van de luchthaven.

De luchthavengelden kunnen evenwel worden aangepast voor redenen van openbaar nut en van algemeen belang, milieuredenen inbegrepen, op basis van relevante, objectieve en transparante criteria bepaald door de concessiehouder. Afdeling II. - Differentiatie van de diensten

Art. 3.§ 1. De concessiehouder kan de kwaliteit en het toepassingsgebied van sommige diensten, terminals of onderdelen van terminals van de luchthaven doen variëren om persoonlijke diensten aan te bieden of om een terminal of onderdeel van terminal tot een bijzonder gebruik te bestemmen.

Het niveau van de luchthavengelden kan verschillen naar gelang van de kwaliteit en het toepassingsgebied van deze diensten en van hun kosten of van elke andere objectieve en transparante verantwoording. § 2. De concessiehouder geeft toegang tot deze persoonlijke diensten, tot deze terminal of onderdeel van terminal aan elke luchthavengebruiker die ervan gebruik wenst te maken.

Indien het aantal luchthavengebruikers die toegang wensen te hebben tot de persoonlijke diensten en/of tot een terminal of onderdeel van terminal bestemd voor een bijzonder gebruik, hoger is dan het maximum aantal gebruikers omwille capaciteitseisen, wordt de toegang vastgesteld op basis van relevante, objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria bepaald door de concessiehouder. HOOFDSTUK III. - Raadpleging van de luchthavengebruikers Afdeling I. - Jaarlijkse raadpleging betreffende de toepassing van het

systeem en het niveau van de luchthavengelden

Art. 4.§ 1. Tegen 1 oktober van ieder jaar delen de betrokken luchthavengebruikers de volgende informatie aan de concessiehouders mee : 1° de verkeersvooruitzichten in de komende drie jaar;2° de vooruitzichten betreffende de samenstelling en het geplande gebruik van hun vloot;3° hun ontwikkelingsprojecten op de betrokken luchthaven;en 4° hun behoeften op de betrokken luchthaven. § 2. Uiterlijk drie maanden na ontvangst van de gegevens bedoeld in de vorige paragraaf, deelt de concessiehouder, bij aangetekend schrijven met ontvangstbericht of per e-mail, informatie aan de betrokken luchthavengebruikers mee, die als basis dienen voor de vaststelling van het systeem of van het niveau van alle geïnde luchthavengelden.

Deze informatie bevat minstens : 1° een lijst van de verschillende diensten en infrastructuren die in ruil voor het geïnde luchthavengeld ter beschikking worden gesteld;2° de gebruikte methodologie voor het vaststellen van de luchthavengelden;3° de algemene kostenstructuur in verband met de installaties en diensten waarop de luchthavengelden betrekking hebben;4° de opbrengsten uit de verschillende luchthavengelden en de totale kosten van de diensten gedekt door de luchthavengelden;5° elke financiering door de openbare besturen van de installaties en diensten waarop de luchthavengelden betrekking hebben;6° de vooruitzichten betreffende de situatie van de luchthaven ten aanzien van de luchthavengelden, de ontwikkelingen van het verkeer alsmede de voorgestelde investeringen;7° het werkelijke gebruik van de luchthaven infrastructuur en -uitrusting tijdens een bepaalde duur;en 8° het verwachte resultaat van elke belangrijke voorgestelde investering wat betreft de gevolgen ervan op de capaciteit van de luchthaven. § 3. De betrokken luchthavengebruikers beschikken over een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de informatie bedoeld in de vorige paragraaf om hun advies bij aangetekend schrijven in te dienen bij de concessiehouder.

Als een luchthavengebruiker zijn advies niet verleent binnen de termijn bedoeld in het vorige lid, wordt geacht dat hij het systeem en het niveau van de luchthavengelden heeft aanvaard. § 4. De betrokken gebruikers en de concessiehouder zijn gehouden tot geheimhouding van de in het kader van deze raadpleging ontvangen informatie. Daartoe wordt een vertrouwelijkheidscontract ondertekend door de concessiehouder en de betrokken luchthavengebruikers.

Art. 5.Tijdens de raadpleging kunnen de concessiehouder en de luchthavengebuikers, indien nodig, ook onderhandelingen beginnen met het oog op de sluiting van een overeenkomst inzake het niveau van dienstverlening betreffende de kwaliteit van de dienstverlening in het luchthaven. In een dergelijke overeenkomst inzake het niveau van dienstverlening wordt het niveau aangegeven van de diensten die door de concessiehouder moet worden aangeboden, rekening houdend met het feitelijke systeem of het niveau van de luchthavengelden en van het niveau van dienstverlening waarop de luchthavengebruikers in ruil voor de luchthavengelden recht hebben. Afdeling II. - Raadpleging betreffende nieuwe infrastructuurprojecten

Art. 6.De concessiehouder legt voor advies aan de luchthavengebruikers de plannen bij aangetekend schrijven voor betreffende de nieuwe infrastructuurprojecten met een mogelijke weerslag op de luchthavengelden.

De luchthavengebruikers beschikken over een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de plannen om hun advies erover te verlenen aan de concessiehouder, bij aangetekend schrijven met ontvangstbericht of per e-mail.

Als een luchthavengebruiker zijn advies niet verleent binnen de termijn bedoeld in het vorige lid, wordt het als gunstig verklaard. HOOFDSTUK IV. - Waalse onafhankelijke toezichthoudende luchthavenautoriteit Afdeling I. - Samenstelling

Art. 7.§ 1. De Autoriteit bestaat uit de volgende gewone leden : 1° een lid aangewezen door de Minister-President;2° een lid aangewezen door de Minister bevoegd voor de Begroting;3° een lid aangewezen door de Minister bevoegd voor de Luchthavens;4° een vertegenwoordiger van de Waalse Overheidsdienst aangewezen door de directeur-generaal van het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen. Het lid bedoeld in 3° van het vorige lid neemt het voorzitterschap van de Waalse onafhankelijke toezichthoudende luchthavenautoriteit waar. § 2. Een plaatsvervangend lid wordt voor elk gewoon lid aangewezen.

Het plaatsvervangend lid kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen, waarop het gewoon lid aanwezig is. § 3. Het secretariaat van de Autoriteit wordt waargenomen door het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst.

Art. 8.De aanwijzing geldt voor vijf jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar. Afdeling II. - Werking

Art. 9.De Autoriteit zetelt in Namen.

Art. 10.De Autoriteit beraadslaagt slechts op geldige wijze in de aanwezigheid van de meerderheid van de gewone of plaatsvervangende leden.

De beslissingen van de Autoriteit worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De voorzitter en de andere leden van de Autoriteit zijn gehouden tot geheimhouding van de beslissingen en tot vertrouwelijkheid van de tijdens hun opdracht ontvangen informatie.

Art. 11.In haar huishoudelijk reglement legt de Autoriteit de aanvullende modaliteiten van haar werking vast. Afdeling III. - Beroepsprocedure voor de Autoriteit

Art. 12.§ 1. Binnen vijftien dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de concessiehouder houdende wijziging van het systeem of van het niveau van de luchthavengelden, kan elke luchthavengebruiker een beroep instellen bij de Autoriteit.

Het beroep voor de Autoriteit heeft geen schorsende werking.

Bij gebrek aan beroep binnen die termijn, is de beslissing van de concessiehouder definitief. § 2. Het beroep wordt d.m.v. een aangetekend schrijven aan de Autoriteit gericht.

Het verzoek vermeldt : 1° de identiteit en de woonplaats van de luchthavengebruiker;2° de identiteit en de zetel van de betrokken concessiehouder;3° het voorwerp van het beroep;4° de middelen van het beroep. De luchthavengebruiker laat zijn verzoek bovendien vergezeld gaan van alle stukken die hij nuttig acht voor de behandeling van het beroep.

Art. 13.§ 1. Binnen tien dagen na ontvangst van het verzoek, richt de Autoriteit een bericht van ontvangst aan de luchthavengebruiker, maakt een afschrift van het beroep aan de betrokken concessiehouder over en eist van de concessiehouder en, in voorkomend geval, van de gebruiker, de mededeling van de stukken van het dossier en alle informatie en documenten die zij nuttig acht.

De luchthavengebruiker beschikt over een termijn van tien dagen om de gevraagde inlichtingen aan de Autoriteit over te maken. Indien de luchthavengebruiker de gevraagde inlichtingen op het eind van de termijn niet heeft overgemaakt, wordt het beroep verworpen. § 2. Binnen vijftien dagen na de aanvraag, bezorgt de betrokken concessiehouder een afschrift van de gevraagde stukken, inlichtingen, documenten of gegevens aan de secretaris, en voegt er, in komend geval, een nota met opmerkingen bij die met name betrekking heeft op de inwerkingtreding van de wijziging van de luchthavengelden.

Art. 14.Hoogstens vier weken na ontvangst van het verzoek, neemt de Autoriteit een voorlopige beslissing over de inwerkingtreding van de wijziging van luchthavengelden, tenzij de definitieve beslissing kan worden genomen binnen dezelfde termijn.

De voorlopige beslissing betreffende de inwerkingtreding van de wijziging van de luchthavengelden wordt meegedeeld aan de luchthavengebruiker en aan de betrokken concessiehouder.

Art. 15.De gebruiker en de concessiehouder worden uitgenodigd kennis te nemen van het dossier in de lokalen van de Autoriteit.

Art. 16.De Autoriteit zetelt met gesloten deuren.

Ze roept de luchthavengebruiker en de betrokken concessiehouder op voor een verhoor. Deze mogen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een persoon van hun keuze.

De Autoriteit mag alle deskundigen horen van wie zij het advies nuttig acht. Ze mag de luchthavengebruiker of de concessiehouder ook verzoeken om de overlegging van alle bijkomende stukken, inlichtingen, documenten en gegevens die zij nuttig acht; in dit geval worden de gebruiker en de concessiehouder uitgenodigd om kennis ervan te nemen in de lokalen van de Autoriteit, om hun opmerkingen binnen de door de Autoriteit bepaalde termijn te formuleren en tot een nieuw verhoor.

Art. 17.De Autoriteit neemt haar met redenen omklede definitieve beslissing binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek. In uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

De Autoriteit neemt haar definitieve beslissing in het licht van de beginselen en criteria bepaald in artikel 2 en in het zicht van alle documenten verstrekt door de partijen.

De definitieve beslissing wordt meegedeeld aan de luchthavengebruiker en aan de betrokken concessiehouder. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 18.Het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 1988 tot vaststelling van de heffingen voor het gebruik van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren, wordt opgeheven.

Art. 19.De Minister bevoegd voor Luchthavens is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 20.Het decreet van 14 juli 2011 houdende wijziging van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens treedt in werking de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 21.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 8 september 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^