Besluit Van De Waalse Regering van 09 juli 2015
gepubliceerd op 17 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203427
pub.
17/07/2015
prom.
09/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203427

WAALSE OVERHEIDSDIENST


9 JULI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 betreffende het Waalse Landbouwwetboek, artikelen D.95 tot D.111;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van 27 maart 2009 en 24 maart 2010;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van 27 maart 2009 en 24 maart 2010, in opvolgingsprocedures voorziet voor de academische schooljaren terwijl de opvolging van de dossiers volgens de nieuwe Europese verplichtingen via een oproep tot indiening van projecten zal moeten geschieden. De invoering van de nieuwe procedure zal rekening moeten houden met een kalenderjaar;

Overwegende dat er, om te voorkomen dat er een juridisch vacuüm ontstaat in de organisatie van de opleidingen voor de periode van september tot december 2015, maatregelen genomen dienen te worden om de opleiding in de landbouw te organiseren volgens identieke regels als die van de huidige toestand, behalve de amateuropleidingen in de tuinbouw waarvan de cyclus reeds georganiseerd is tot 31 december 2015;

Overwegende dat de sector spoedig ingelicht zal kunnen worden en de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad zal kunnen geschieden mits een spoedige aanneming van deze tekst. Daardoor zal het bestuur de dossiers kunnen behandelen om de centra in staat te stellen hun activiteitenprogramma's op te starten op 1 september 2015;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3, § 4, van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van 27 maart 2009 en 24 maart 2010, vervalt.

Art. 2.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « § 1er. Het erkend beroepsopleidingscentrum dient tegen 1 augustus 2015 een aanvraag bij het bestuur in tot goedkeuring van de activiteiten die het voornemens in te organieren voor de periode van 1 september 2015 tot 31 december 2015 via het formulier waarvan het model door het bestuur wordt bepaald.

Het bestuur meldt ontvangst van de volledige aanvraag binnen de tien dagen na de ontvangst ervan. Als de aanvraag onvolledig is, brengt het bestuur het centrum daarvan op de hoogte via hetzelfde schrijven als waarin het het centrum vraagt de ontbrekende stukken op te sturen.

Het bestuur maakt de Minister een behoorlijk gemotiveerd voorstel tot beslissing over binnen de tien dagen na ontvangst van de volledige aanvraag.

De Minister spreekt zich binnen een termijn van tien dagen volgend op de ontvangst van de aanvraag uit, rekening houdend met de regels bedoeld in artikel 3 en de beschikbare begrotingsmiddelen.

Het aantal per centrum gesubsidieerde activiteiten mag niet hoger zijn dan het gemiddeld aantal gesubsidieerde en goedgekeurde activiteiten berekend over de periodes van september tot december voor de jaren 2011 tot en met 2014. § 2. In afwijking van paragraaf 1 dient het erkend beroepsopleidingscentrum dat activiteiten organiseert inzake de bijenkweek tegen 1 augustus 2015 een aanvraag bij het bestuur in tot goedkeuring van de activiteiten die het voornemens in te organieren voor de periode van 1 september 2015 tot 31 augustus 2016. »

Art. 3.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° lid 1 en lid 3 worden opgeheven;5° in lid 2, lid 1 geworden, worden de woorden "bedoeld in artikel 17" ingevoegd tussen de woorden "het formulier" en de woorden "moet door de verantwoordelijke".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 5.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 juli 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^