Besluit Van De Waalse Regering van 09 juni 2016
gepubliceerd op 21 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij een vrijstelling van visvergunning wordt verleend en tot bepaling van de voorwaarden ervan voor de "Haute Ecole provinciale de Hainaut Condorcet", voor pedagogische doeleinden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203195
pub.
21/06/2016
prom.
09/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203195

WAALSE OVERHEIDSDIENST


9 JUNI 2016. - Besluit van de Waalse Regering waarbij een vrijstelling van visvergunning wordt verleend en tot bepaling van de voorwaarden ervan voor de "Haute Ecole provinciale de Hainaut Condorcet", voor pedagogische doeleinden


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, inzonderheid op de artikelen 8, § 2, en 10, § 4, 1°;

Gelet op de aanvraag ingediend op 21 februari 2016 door de « Haute Ecole provinciale de Hainaut Condorcet », strekkende tot de hernieuwing van het ministerieel besluit van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014200829 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten;

Gelet op het gunstig advies van de Dienst Visvangst van het Directie Jacht en Visvangst van het Departement Natuur en Bossen;

Overwegende dat het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" (Waalse Hoge Visraad) niet kon worden verzocht aangezien de aanwijzingsprocedure ervan nog aan de gang is;

Overwegende dat een dergelijke afwijking aan de aanvrager is toegekend door de Minister bevoegd voor Visserij op 26 maart 2008 en 20 januari 2014;

Gelet op het pedagogisch belang van het elektrische vissen voor de opleiding van bachelor Bos, Natuur en Leefmilieu;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor visserij;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Professor Dominique Huart, zijn medewerkers en de studenten van de "Haute Ecole provinciale de Hainaut Condorcet", mogen, te allen tijde en zonder vergunning, alle soorten vis en kreeft vangen, in de wateren waarop het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren van toepassing is, waterwegen inbegrepen, onder voorbehoud van de schriftelijke voorafgaande toestemming van de visrechthouder.

Art. 2.Elk elektrisch vistuig alsook elk tuig dat de vis of de kreeft niet kan verwonden, worden alleen toegelaten om de vangst bedoeld in artikel 1 uit te voeren.

Het gebruik van die tuigen moet de vissers niet hinderen. Elke vis of kreeft die geen nader onderzoek moet ondergaan, zal onmiddellijk en zorgvuldig in het water worden teruggezet op dezelfde plaats waar hij gevangen is.

Art. 3.De directeur van de buitendiensten van het Departement Natuur en Bossen van het ambtsgebied en de Ingenieur verantwoordelijk voor de Dienst Visvangst van de Directie Jacht en Visvangst worden 15 dagen op voorhand ingelicht over de plaatsen en data van de verrichtingen.

Art. 4.Wanneer de vangsten door middel van elektrische tuigen worden uitgevoerd, verbinden de personen bedoeld in artikel 1 zich ertoe de regels inzake veiligheid bedoeld in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties na te leven.

Art. 5.Die vergunning moet worden getoond op elk verzoek van de beambten van de openbare macht en van de veldwachters belast met het toezicht op de visvangst.

Art. 6.De resultaten van elke vangst uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, moeten minstens één keer per jaar of op hun uitdrukkelijk verzoek worden bezorgd aan de directrice van de Directie Natuur en Water van het Departement Onderzoek van het Natuurlijk en Landbouwmilieu, onder de door deze dienst bepaalde vorm, en aan de directeur van de Directie Jacht en Visvangst van het Departement Natuur en Bossen.

Art. 7.Deze vergunning wordt toegekend tot 31 december 2017.

Art. 8.De Minister bevoegd voor Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 juni 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^