Besluit Van De Waalse Regering van 09 maart 2007
gepubliceerd op 29 maart 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Huileries Grisard", te Bergen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200942
pub.
29/03/2007
prom.
09/03/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 MAART 2007. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Huileries Grisard", te Bergen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 september 2004 en 15 april 2004;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2005 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij de specifieke opdrachten van de "SPAQuE" zijn vastgelegd;

Gelet op het dienstencontract gesloten op 29 april 1999 door de Waalse Regering en de "SPAQuE";

Gelet op het geactualiseerde toekomstcontract voor Wallonië, aangenomen door het Waals Parlement op 17 april 2002, inzonderheid op punt nr. 6 waarin de rol van de "SPAQuE" inzake verontreinigde bodems nader bepaald wordt;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 1 bij het dienstencontract gesloten op 29 april 1999 door het Waalse Gewest en de "SPAQuE";

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 27 oktober 2005 tot goedkeuring van de oprichting van de "Société wallone de Financement alternatif" (Waalse maatschappij voor alternatieve financiering), afgekort : "SOWAFINAL", met het oog op de sanering van afgedankte bedrijfsruimtes, alsook op de uitrusting van ontsluitingsgebieden voor economische bedrijvigheid en van de havengebieden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 waarbij een gemachtigde opdracht aan de "SOWAFINAL" toegewezen wordt voor de tenuitvoerlegging van de alternatieve financiering van het saneringsprogramma van de verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 9 februari 2006 tot goedkeuring van de definitieve lijst (plus de desbetreffende voorbegrotingen) van 15 verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes bedoeld in het plan van de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië (hoofdlijn 2.6) die het voorwerp uitmaken van een alternatieve financiering;

Gelet op het oriëntatieonderzoek uitgevoerd door de "SPAQuE" in 2002;

Overwegende dat dit oriëntatieonderzoek aan het licht heeft gebracht dat de grond verontreinigd is door minerale oliën en polycyclische aromatische koolwaterstoffen en dat het grondwater vervuild is door minerale oliën en zware metalen;

Overwegende dat de site bijgevolg ernstig verontreinigd is en gevaar inhoudt voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens, dat hij het voorwerp moet uitmaken van een voorkeursbehandeling;

Overwegende dat het algemene voorzorgsbeginsel een spoedige tussenkomst oplegt om te voorkomen dat de risico's voor het leemilieu en/of de gezondheid van de mens aanhouden;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 43, § 1, eerste lid, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen elke nuttige maatregel moet treffen om gevaar te voorkomen of te verhelpen als de aanwezigheid van afval wel eens een ernstige bedreiging voor de mens of het leefmilieu zou kunnen vormen;

Overwegende dat de Waalse Regering in dat perspectief de "SPAQuE" zal belasten met een spoedige sanering van de site;

Overwegende dat dit besluit niet vooruit loopt op de beroepen tot terugvordering van de kosten gemaakt door de "SPAQuE" bij de verantwoordelijke voor de sanering of de maatregelen genomen om de risico's voor milieu en mens te beperken;

Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering belast de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE SA)" met het nemen van saneringsmaatregelen op de site "Huileries Grisard" (grondgebied van de gemeente Bergen), met name op de terreinen die in Bergen kadastraal bekend zijn als volgt : 6e afdeling, sectie A, nrs. 97v7, 97w7, 97x7 en 93y2.

Art. 2.De werken worden uitgevoerd in het kader van de nodige herstelmaatregelen, met inbegrip van de definitieve herinrichting van de site. Ze worden uitgevoerd in al dan niet opeenvolgende fases naargelang van het ecologische herstel van de site en omvatten o.a. : 1° de werfinstallatie, waarbij de bestaande omheiningen desnoods verwijderd worden;2° de afbakening van de site en van de naburige eigendommen;3° de ontbossing;4° het boren van controleputten om de evolutie van het milieueffect van de site na de saneringswerken op te volgen;5° de aanleg van een netwerk voor de opvang van afstromend water, alsmede van elk desbetreffend werk;6° de installatie van een systeem om grondwater op te pompen en in de behandeling ervan in een bestaand of te bouwen zuiveringsstation, hetzij op de site, hetzij op een site waarvan de sanering bij besluit van de Waalse Regering aan de SPAQuE is toevertrouwd;7° de opvang van de gassen en het beheer ervan via een behandelingseenheid verbranding en/of valorisering;8° de bouw van elke andere installatie die nuttig is voor de sanering van de site;9° de herprofilering van de site, alsmede in de inrichting ervan, rekening houdende met de gevolgen daarvan voor het landschap en het milieu en met de goede beginselen van inrichting van het grondgebied met het oog op de vlotte integratie ervan in de al dan niet bebouwde omgeving;10° de bouw van gesloten cellen die de afzondering van de stoffen moeten waarborgen; 11° de afbraak van alle al dan niet ingegraven constructies, m.i.v. het beheer van afbraakafval in mobiele sorteer- en puinbreekinstallaties op de site, en in de afvoer van de overige ontmantelingsafval die niet gevaloriseerd kan worden op de site; 12° de ontruiming of de afzondering van aanvullingsmaterialen die zich op de site bevinden, alsmede van alle verontreinigde onderliggende gronden;13° de behandeling van de vervuilde grond op de site (in site, on site) of de afvoer ervan naar een extern behandelingscentrum, of desgevallend, naar een centrum voor technische ondergraving, of met het oog op een valorisatie;14° het plaatsen van een omheining om de installaties te beschermen;15° het beheer van de installaties gedurende de nodige tijd om een einde te maken aan potentiële milieuhinder.

Art. 3.De "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" kan een beroep doen op de federale of lokale politie om de met bovenbedoelde opdrachten belaste derden en hun onderaannemers toegang te verlenen tot de in artikel 1 bedoelde site zolang hij niet volledig gesaneerd is en in zijn al dan niet bebouwde omgeving opnieuw geïntegreerd is.

Art. 4.Dit besluit wordt genomen op grond van artikel 43 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen. Het houdt milieuvergunning in overeenkomstig artikel 1, 1°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning, zoals bepaald bij artikel 84, § 1,van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Namen, 9 maart 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^