Besluit Van De Waalse Regering van 10 juli 2003
gepubliceerd op 13 augustus 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor de werking van het Comité « Energie »

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027710
pub.
13/08/2003
prom.
10/07/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 JULI 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor de werking van het Comité « Energie »


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 51, § 6, zoals gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 mei 2003;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 15 mei 2003;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 15 mei 2003 over het verzoek om adviesverlening door de Raad van State binnen hoogstens één maand;

Gelet op het advies L.35.528/4 van de Raad van State, gegeven op 18 juni 2003, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het Comité « Energie » vergadert minstens vier keer per jaar en telkens als het nodig is, met name wanneer de termijnen van adviesverlening het vereisen.

Het Comité vergadert binnen de administratieve zetel van de Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest.

Art. 2.De leden van het Comité « Energie » wijzen bij gewone meerderheid van stemmen een voorzitter en een ondervoorzitter aan onder de leden die een raadgevende stem hebben.

Het Comité mag elke persoon uitnodigen die het wenst te horen.

Art. 3.Het Comité stelt een huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Regering.

Art. 4.Het Comité brengt advies uit binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen van de datum van ontvangst van het verzoek. Het verzoek kan evenwel voorzien in een langere termijn als de specificiteiten van het dossier zulks vereisen.

De adviezen van het Comité worden meegedeeld aan de minister en aan de personen die erom verzocht hebben.

Art. 5.Als een mandaat vacant wordt voordat het verstrijkt, geeft het Comité de Minister kennis daarvan. In afwachting van een nieuwe aanwijzing wordt het gewone lid door het plaatsvervangende lid vervangen.

Art. 6.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 10 juli 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^