Besluit Van De Waalse Regering van 10 maart 2016
gepubliceerd op 23 maart 2016

Besluit van de Waalse Regering waarbij het kappen van bomen in het domanialel natuurreservaat "Tiennes de Rouillon", in Anhée en Profondeville om redenen van openbare veiligheid wordt toegelaten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016201510
pub.
23/03/2016
prom.
10/03/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201510

WAALSE OVERHEIDSDIENST


10 MAART 2016. - Besluit van de Waalse Regering waarbij het kappen van bomen in het domanialel natuurreservaat "Tiennes de Rouillon", in Anhée en Profondeville om redenen van openbare veiligheid wordt toegelaten


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2011, alsook artikel 41, gewijzigd bij de decreten van 7 december 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999003308 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999016122 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie aangesteld door ministerieel besluit van 14 juli 1997 houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agroc type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999000327 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende inventarisering van de erkende beroepsopleidingen verstrekt aan de personeelsleden van het operationeel korps van de rijkswacht type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999011163 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen sluiten tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Tienne de Rouillon";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2008 tot uitbreiding van het domaniale natuurreservaat "Tiennes de Rouillon", in Anhée en Profondeville;

Gele op de aanvraag om afwijking van de beschermingsmaatregelen van een beschermde site, die op 15 juli 2015 ingediend is door de houtvesterij van Dinant van het Departement Natuur en Bossen van de Waalse Overheidsdienst met het oog op een kaalslag op een heuvel teneinde de gevaarlijke elementen voor de weg op korte en lange termijn te verwijderen;

Gelet op het gunstige advies van de "Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature" (Waalse hoge raad voor natuurbehoud), gegeven op 2 september 2015;

Overwegende dat er geen andere bevredigende oplossing is;

Overwegende dat de impact van die afwijking op de instandhoudingsstaat van de site beperkt en omkeerbaar is door de nieuwe aangroei van scheuten uit de boomstammen;

Dat de uit het kappen voortvloeiende verlichting gunstig is voor de aan de goed blootgestelde sites gebonden flora en fauna;

Overwegende dat het om werken in het belang van de veiligheid van het publiek gaat;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In afwijking van artikel 11, eerste lid, tweede streepje, van de wet van 12 juli 1973 wordt de houtvesterij van Dinant van het Departement Natuur en Bossen van de Waalse Overheidsdienst ertoe gemachtigd om over te gaan tot de kaalslag op de heuvel van het reservaat boven de nationale weg N92 over een breedte van 25 meter ten opzichte van het gedeelte onder de helling en over een lengte van ongeveer 700 meter.

Deze verrichting zal buiten de nestbouwperiode uitgevoerd worden.

Art. 2.De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 maart 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^