Besluit Van De Waalse Regering van 10 maart 2016
gepubliceerd op 24 maart 2016

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de Raad van bestuur van de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016201516
pub.
24/03/2016
prom.
10/03/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201516

WAALSE OVERHEIDSDIENST


10 MAART 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de Raad van bestuur van de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures » (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren)


De Waalse Regering, Gelet op artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren), zoals gewijzigd bij de decreten van 8 februari 1996, van 4 februari 1999, van 27 november 2003, van 23 februari 2006, van 3 april 2009 en van 10 december 2009;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed en van de Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de raad van bestuur van de SOFICO vanaf 1 april 2016 tot het einde van de huidige legislatuur als door het Waalse Gewest aangewezen bestuurders met naleving van de procedure voorzien door het decreet van 12 februari 2004 betreffende de overheidsbestuurder : - Mevr. Ines Mendes; - De heer Marc Degaute; - De heer Jacques Dehalu (gedelegeerd bestuurder); - Mevr. Deborah Depauw; - De heer Pierre Gengoux; - De heer Adrien Dolimont; - Mevr. Christine Servaes; - De heer Eric Poncin; - De heer Philippe Wilputte; - Mevr. Florence Giet; - De heer Georges Pire.

Art. 2.De heer Eric Poncin wordt benoemd tot voorzitter en de heer Marc Degaute wordt benoemd tot ondervoorzitter.

Art. 3.Dit besluit wordt aan de betrokkenen medegedeeld.

Namen, 10 maart 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^