Besluit Van De Waalse Regering van 10 november 2005
gepubliceerd op 07 december 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Charleroi

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2005203256
pub.
07/12/2005
prom.
10/11/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Charleroi


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 18 ervan;

Gelet op de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Charleroi, goedgekeurd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 mei 1991;

Gelet op de besluiten van de Waalse regering van 22 december 1994 en van 27 september 2001 tot goedkeuring van de statutenwijzigingen van die maatschappij;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 27 mei 2005 van die maatschappij;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.De wijzigingen in de statuten van de openbare vervoermaatschappij van Charleroi zoals beslist bij de buitengewone algemene vergadering van 27 mei 2005, hierbijgevoegd, worden goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van ondertekening ervan.

Art. 3.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 november 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

BIJLAGE Wijziging van de statuten van TEC Charleroi 1. Artikel 1, lid 3 Het derde lid wordt vervangen als volgt : "De werking ervan wordt geregeld bij het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor openbaar vervoer in het Waalse Gewest, bij deze statuten en voor het overige, voorzover daar niet van afgeweken wordt, bij het Wetboek van vennootschappen en meer in het bijzonder bij de bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen".2. Artikel 5 Het woord "deelbewijzen" wordt vervangen door "aandelen".3. Artikel 11 De bewoordingen "zes jaar" worden vervangen door "vijf jaar".4. Artikel 22, § 1, 3° Het derde lid wordt vervangen als volgt : "stelt een inventaris op en maakt de jaarrekeningen op overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, het Wetboek van vennootschappen en het koninklijk uitvoeringsbesluit van 30 januari 2001 (behoudens afwijking vastgesteld door de Waalse Regering);zij worden aan de algemene vergadering voorgelegd, die ze vaststelt". 5. Artikel 29 In het hele artikel wordt het woord "deelbewijzen" vervangen door "aandelen". 6. Artikel 34, lid 2 "Artikel 76 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" wordt vervangen bij "artikel 544 van het Wetboek van vennootschappen".. 7. Artikel 36 "Artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" wordt vervangen bij "artikel 616 van het Wetboek van vennootschappen".8. Artikel 44 Artikel 44 wordt vervangen als volgt : "Los van de bepalingen van de wetten over de handelsvennootschappen die strijdig zijn met deze statuten of met het publiekrechtelijk karakter van de maatschappij gelden de artikelen 10, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 34, 34 bis, 35, 46, 73, 80, 81, 82 en 103 van de oude gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen niet voor de maatschappij voorzover ze opgenomen zijn in het Wetboek van vennootschappen". 9. Een artikel 46 wordt toegevoegd "De mandaten van voorzitter, ondervoorzitter en bestuurder die bij inwerkingtreding van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de overheidsbestuurder lopen, worden beëindigd na hun duur van zes jaar." In alle artikelen waarin sprake is van "Executieve", wordt die term vervangen door "Waalse Regering".

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2005 tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Charleroi.

Namen, 10 november 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^