Besluit Van De Waalse Regering van 10 november 2016
gepubliceerd op 29 november 2016

Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een toelage voor de openbare slachthuizen met het oog op de vernieuwing van hun infrastructuren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016205881
pub.
29/11/2016
prom.
10/11/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205881

WAALSE OVERHEIDSDIENST


10 NOVEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een toelage voor de openbare slachthuizen met het oog op de vernieuwing van hun infrastructuren


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op de artikelen D.6, D.11, D.13, D.14, D.219, D.220 en D.221;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 juni 2016;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 juli 2016;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke regeringen en de federale overheid op 13 juli 2016;

Gelet op het rapport van 14 juli 2016, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 60.185/4 van de Raad van State, gegeven op 26 oktober 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de grote structuren om rentabiliteitsredenen er de voorkeur aan geven niet meer met particulieren of met te weinige aanvoeren van dieren te werken of flexibele diensten op maat aan te bieden;

Overwegende dat het aanbod van slachthuizen in het Waalse Gewest aanzienlijk gedaald is;

Overwegende dat het huidige geografische aanbod het niet mogelijk maakt in te spelen op de voor de marginalere operatoren nodige flexibiliteit;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het openbaar slachthuis : het in artikel D.220 van het Wetboek bedoelde slachthuis waarvan de bedrijfszetel op het grondgebied van het Waalse Gewest gelegen is; 2° de Administratie : de Administratie in de zin van artikel D.3, 3°, van het Wetboek; 3° het Wetboek : het Waalse landbouwwetboek;4° de minimis-Verordening voor de diensten van algemeen economisch belang : Verordening (UE) nr.360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen, (PB, L.114/8, 26 april 2012); 5° de dienst van algemeen economisch belang : de dienst van algemeen economisch belang, zoals bedoeld in de artikelen 14 en 106, § 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsook in Protocol nr.26 gevoegd bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, die een mandaat toegewezen krijgt zoals bepaald in artikel 3 volgens de modaliteiten bepaald door de Regering; 6° de toelage: de compensatie om een dienst van algemeen economisch belang uit te oefenen.

Art. 2.Binnen de perken van de begrotingskredieten kan de Minister toelagen toekennen aan vernieuwingsinvesteringen voor de goede werking van een openbaar slachthuis overeenkomstig artikel D.220 van het Wetboek.

De Minister kan de openbare slachthuizen erkennen met het oog op de toekenning van de toelage met inachtneming van de artikelen D.5 tot D.10 van het Wetboek.

De in het tweede lid bedoeld erkenning vormt een door een dienst van algemeen economisch belang te beheren mandaat en is alleen bestemd om de toekenning van een in het eerste lid bedoelde toelage toe te laten, waarmee de openbare slachthuizen het rendementverlies gebonden aan de openbare dienstverplichtingen kunnen compenseren.

Het mandaat van beheer van de dienst van algemeen economisch belang wordt aan het openbaar slachthuis toevertrouwd overeenkomstig Besluit 2012/21/EU betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen.

De toelage betreft de technische slachtinstallaties en de verkoelende installaties, de ruimtes en uitrustingen voor het verzamelen en het in handel brengen van dieren.

Art. 3.De openbare slachthuizen worden erkend indien ze : 1° op grond van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen als openbaar slachthuis in de zin van bijlage II, 1, van dat besluit, erkend worden;2° de regelgeving inzake dierenwelzijn en leefmilieu naleven;3° zich ertoe verbinden met particulieren of voor kleine aanvoeren van dieren te werken;4° zich ertoe verbinden te voorzien in een geografisch aanbod en in een aan de behoefte en op lokaal niveau aangepaste flexibiliteit;5° zich ertoe verbinden personeelsleden en een infrastructuur aangepast, met name in termen van traceerbaarheid en stroom, aan het beheer van de partij die uit één enkel dier kan bestaan, te handhaven;6° zich ertoe verbinden overleg te plegen met de gebruikers-actoren voor de aanpassing van de procedures voor de opvang van dieren en voor het vertrek van de karkassen om de twee jaar;7° zich ertoe verbinden de erkenning voor een categorie dieren niet te verliezen binnen twaalf maanden na de laatste storting van de toelage;8° zich ertoe verbinden de karkas van het dier dat hij heeft toevertrouwd, aan de fokker terug te geven;9° een beschrijving geven van de materiële, menselijke en financiële middelen en hulpbronnen voorzien voor de werking van het openbaar slachthuis, waarbij een geografische duurzaamheid in het aanbod van de openbare slachthuizen in het Waalse Gewest kan worden gewaarborgd;10° als het om de eerste erkenningsaanvraag gaat, een vooruitgepland begrotingsplan opstellen betreffende de ontwikkeling van de activiteit van het openbaar slachthuis voor de twee eerste activiteitsjaren volgend op de indiening van de erkenningsaanvraag.

Art. 4.De toelage wordt alleen voor werken overeenstemmend met de technische criteria vereist bij de wetgeving inzake het slachten van vlees toegekend.

Het tegemoetkomingpercentage is maximum veertig procent van het bedrag van de te subsidiëren uitgave. Het bedrag is niet hoger dan 40.000 euro per jaar en per openbaar slachthuis.

Art. 5.De aanvraag voor de toekenning van de toelage wordt bij de Administratie bij elk middel dat een vaste datum aan de verzending verleent in de zin van artikel D.15 van het Wetboek ingediend.

De in het eerste lid bedoelde aanvraag kan een planning van de hele investeringen van het jaar omvatten.

Het openbaar slachthuis dient maximum vier aanvragen voor de toekenning van een toelage per jaar in.

Art. 6.De Minister betekent de beslissing tot toekenning of weigering van de toelage binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van ontvangst door de Administratie van de aanvraag voor de toekenning van een toelage.

Art. 7.De berekening van het bedrag van de te subsidiëren uitgave wordt verricht met inachtneming van alle facturen van materialen en stukken, met inbegrip van de mankracht nodig voor de montage en de inbedrijfstelling, indien ze door de leverancier wordt gefactureerd.

De toekenning van de toelage is onderworpen aan het voorleggen van het bewijs door het openbaar slachthuis dat de toelage openbare dienstverplichtingen compenseert zonder het bedrag van de kosten inherent aan de openbare dienstverplichtingen als dienst van algemeen economisch belang te overschrijden.

Er wordt geen toelage toegekend voor de uitvoering van onderzoeken om rekening te houden met de btw, de interne mankracht, de werkingskosten of de kosten van verbruiksgoederen.

Art. 8.Binnen drie maanden na ontvangst van de facturen door het erkende openbare slachthuis maakt het openbaar slachthuis de volgende documenten aan de Administratie over : 1° de facturen;2° de betalingsbewijzen;3° twee kostenramingen of de documenten die bevestigen dat de regelgeving inzake de overheidsopdrachten nageleefd is. De Administratie behandelt het dossier en gaat tot de stortingen over binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de documenten.

Art. 9.De toelagen aan de openbare slachthuizen voor de vernieuwing van de infrastructuren zijn niet cumuleerbaar voor eenzelfde investering met de steun voor de bouw en de uitbreiding van de openbare slachthuizen.

Art. 10.In geval van niet-naleving van de verplichtingen bepaald bij of krachtens dit besluit of de verplichtingen bedoeld in de individuele beslissing tot toekenning kan de Minister volgens de door hem bepaalde modaliteiten en met inachtneming van artikel 61 van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, hierna "decreet van 15 december 2011" genoemd : 1° de storting van het geheel of een gedeelte van de toelage schorsen tijdens een termijn waarin het openbaar slachthuis zich aan de niet-vervulde verplichtingen kan aanpassen;2° het geheel of een gedeelte van de toelage naar verhouding van de vastgestelde niet-naleving rapporteren;3° de beslissing tot toekenning van de toelage intrekken en het openbaar slachthuis erom verzoeken om de terugbetaling van het geheel of een gedeelte van de toelage terug te vorderen.

Art. 11.Naast het geval bedoeld in artikel 10, 3°, wordt de toelage terugbetaald : 2° in geval van faillissement, ontbinding of vrijwillige dan wel gerechtelijke vereffening van het openbaar slachthuis binnen twaalf maanden na de storting van de toelage;2° in geval van al dan niet bewuste verstrekking door het erkend inschakelingsbedrijf van onjuiste of onvolledige inlichtingen ongeacht het effect van die inlichtingen op het bedrag van de toelagen.

Art. 12.Overeenkomstig de artikelen 61 en 62 van het decreet van 15 december 2011 wordt de onschuldig uitbetaalde toelagen bij alle wettelijke middelen, met inbegrip via een compensatie, teruggevorderd.

Art. 13.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 november 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^