Besluit Van De Waalse Regering van 10 september 2020
gepubliceerd op 23 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020015565
pub.
23/09/2020
prom.
10/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015565

WAALSE OVERHEIDSDIENST


10 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 23, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van 29 februari 1984 en 18 juli 1990, en artikel 27, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 1, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 15 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

Gelet op het rapport van 5 mei 2020 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten0 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 september 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 10 september 2020;

Gelet op advies 67.690/2/V van de Raad van State, gegeven op 5 augustus 2020, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs;

Op de voordracht van de Minister van Verkeersveiligheid;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Omzetting van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs

Artikel 1.Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs wordt bij dit hoofdstuk omgezet.

Art. 2.In de artikelen 2, 6 en 8 van en bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 18/01/2013 numac 2012014561 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de examencentra voor de categorieën C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "communautaire code" worden telkens vervangen door het woord "Uniecode";2° de woorden "communautaire code 95" worden telkens vervangen door het woord "Uniecode 95".

Art. 3.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden ",gewijzigd bij de richtlijnen 2004/66/EG van 26 april 2004 en 2006/103/EG van 20 november 2006, bij de Verordening (EG) nr.1137/2008 van 22 oktober 2008 en bij de richtlijnen 2013/22/EU van 13 mei 2013 en 2018/645 van 18 april 2018" ingevoegd tussen de woorden "van de Raad" en de woorden "om in Belgisch recht".

Art. 4.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidend als volgt: " § 5. Is in orde met betrekking tot de vakbekwaamheid, de bestuurder die een van de volgende, nog geldige, documenten voorlegt, waarop de Uniecode 95 vermeld wordt: 1° een rijbewijs;2° een kwalificatiekaart;3° een bestuurdersattest. Het document bedoeld in het eerste lid moet afgegeven worden door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte of door Zwitserland.

De vermelding van Uniecode 95 op het bestuurdersattest bedoeld in het eerste lid, 3°, is evenwel niet verplicht indien het document vóór 23 mei 2020 afgeleverd is.".

Art. 5.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2010014305 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011011049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentensappen en bepaalde soortgelijke producten type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. - Addendum sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1 wordt 2° vervangen als volgt: "2° van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer, diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en medische noodvervoersdiensten, voor zover het vervoer voortvloeit uit de opdrachten waarmee die diensten zijn belast;"; 2° in dezelfde paragraaf 1 wordt punt 3° /1 ingevoegd, luidend als volgt: "3° /1 van voertuigen waarvoor een rijbewijs van categorie D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is;"; 3° in paragraaf 1, wordt punt 4° aangevuld met de woorden ", met inbegrip van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp";"; 4° in § 1 wordt 5° vervangen als volgt: "5° van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen;"; 5° in de Franse versie van paragraaf 1, 6°, worden de woorden "son métier" vervangen door de woorden "ses fonctions"; 6° § 1 wordt aangevuld met punt 7° luidend als volgt: "7° van voertuigen die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven worden gebruikt voor het vervoer van goederen in het kader van hun eigen bedrijvigheid, behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder of het rijden over een grotere afstand geschiedt dan 100 km vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of leaset." ; 7° § 2 wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 8, § 1, eerste lid, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden "het daartoe bestemde certificaat" vervangen door de woorden "de overeenkomstig artikel 13/2 afgegeven kwalificatiekaart bestuurder".

Art. 7.Paragraaf 1 van artikel 13/1 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend als volgt: "Het Belgische of Europese rijbewijs waarvan de in het eerste lid bedoelde personen houder zijn, moet geldig zijn.".

Art. 8.In Titel II, hoofdstuk 2, afdeling 4, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 13/2 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 13/2.§ 1. De in artikel 8, § 1, eerste lid, 3°, bedoelde personen verkrijgen een kwalificatiekaart bestuurder waarvan het model bepaald is in bijlage 3, indien ze zich in één van de volgende gevallen bevinden: 1° in België de basiskwalificatie overeenkomstig artikel 3, § 3, 2° hebben behaald;2° in België de nascholing overeenkomstig artikel 3, § 4, lid 2, hebben gevolgd. Het Belgische of Europese rijbewijs waarvan de in het eerste lid bedoelde personen houder zijn, moet geldig zijn. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde personen vragen deze kwalificatiekaart aan de "SPW MI" (Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur).

De bestuurder aantoont dat hij de basiskwalificatie in België heeft verkregen indien hij zich in het in paragraaf 1, 1°, bedoelde geval bevindt of bewijst dat hij de nascholing in België heeft gevolgd indien hij zich in het in paragraaf 1, 2°, bedoelde geval bevindt.

Het model van het aanvraagformulier wordt bepaald door de "SPW MI". § 3. De Minister of zijn gemachtigde reikt de kwalificatiekaart bestuurder bedoeld in paragraaf 1 uit aan de aanvrager. § 4. Er is een vergoeding verschuldigd van 20 euro voor de uitreiking van de kwalificatiekaart bestuurder bedoeld in paragraaf 1.

De minister kan het in de eerste lid bepaald bedrag aanpassen aan de schommelingen van de index van de consumptieprijzen. In dit geval vermenigvuldigt hij het bedrag met het indexcijfer van de voorbijgaande maand en deelt het product door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2014. In voorkomend geval verhoogt hij het resultaat met maximum 0,5 euro of verlaagt hij het met maximum 0,49 euro om een eenheid te bekomen. De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand gedurende dewelke ze in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd. § 5. Op het moment van de uitreiking van de kwalificatiekaart bedoeld in paragraaf 1 worden 35 kredietpunten afgetrokken van het kredietpuntensaldo indien de bestuurder zich in het in § 1, 2°, bedoelde geval bevindt.

Artikel 13, § 3, is van toepassing.".

Art. 9.Artikel 45 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 18/01/2013 numac 2012014561 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de examencentra voor de categorieën C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E sluiten, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidend als volgt: " § 5.Elke opleiding gevolgd door de bestuurder om aan de onderstaande verplichtingen te voldoen, wordt voor zeven kredietpunten in aanmerking genomen: 1° voor het goederen vervoer, de opleiding inzake het vervoer van gevaarlijke goederen krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land;2° voor het goederenvervoer, de opleiding inzake het vervoer van dieren krachtens Verordening (EG) nr.1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97; 3° voor het personenvervoer, de opleiding inzake de omgang met personen met een handicap krachtens Verordening (EG) nr.181/2011 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004.

De bestuurder aantoont dat hij deze opleiding heeft gevolgd binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid om deze kredietpunten te genieten.

In afwijking van het eerste lid worden veertien kredietpunten voor de in het eerste lid, 1°, bedoelde opleiding toegekend indien de volgende voorwaarden zijn vervuld: 1° de bestuurder kan aantonen dat hij de opleiding, vermeld in het eerste lid, 1°, gevolgd heeft binnen de periode van vijf jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid;2° de bestuurder heeft binnen dezelfde periode van vijf jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid de opleiding, vermeld in het eerste lid, 2° of 3°, niet als nascholing in aanmerking laten nemen;3° de opleiding duurt minstens 14 uur. Voor de toepassing van § 4, eerste lid, wordt aangenomen dat de opleidingen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, betrekking hebben op het onderwerp, vermeld in punt 2 van bijlage 1 voor de nascholing voor categorie C, en dat de opleiding, vermeld in het eerste lid, 3°, betrekking heeft op het onderwerp, vermeld in punt 1 van bijlage 1 voor de nascholing voor categorie D.".

Art. 10.Artikel 55/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008024503 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan sommige erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging voor de periode van 1 september 2008 tot 31 januari 2009 in het kader van een project ter bevordering van de communicatie tussen zorgv sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 januari 2008 wordt opgeheven.

Art. 11.In titel 7, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit wordt een artikel 76/1, luidend als volgt: "

Art. 76/1.De kwalificatiekaarten bestuurder die voor 23 mei 2020 zijn afgegeven, blijven geldig tot hun vervaldatum, maar niet later dan 22 mei 2025.".

Art. 12.In artikel 1 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1.2., wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Grenzen aan het gebruik van remmen en retarders, gecombineerd gebruik van remmen en retarder, de beste bij een snelheid passende versnelling, benutting van de traagheid van het voertuig, mogelijkheden tot vertraging en remmen bij afdalingen, wat te doen in geval van defecte remmen, gebruik van elektronische en mechanische systemen zoals het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP), geavanceerde noodremsystemen (AEBS), het antiblokkeersysteem (ABS), het tractiecontrolesysteem (TCS) en in het voertuig ingebouwde monitoringsystemen (IVMS) en andere voor gebruik goedgekeurde systemen ter ondersteuning van de bestuurder of automatiseringssystemen." ; 2° in punt 1.3., wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Optimalisering van het brandstofverbruik dankzij de toepassing van kennis betreffende de punten 1.1 en 1.2, het belang van te anticiperen op de verkeersstroom, rijden op veilige afstand van andere voertuigen en de snelheid van het voertuig benutten, constante snelheid, een vlotte rijstijl en de juiste bandendruk, alsook vertrouwdheid met slimme vervoerssystemen die zuiniger rijden mogelijk maken en kunnen helpen bij de routeplanning." ; 3° voor titel "Rijbewijs C, C+E, C1, C1+E" wordt een punt 1.3./1 ingevoegd, luidend als volgt: "1.3./1. Doelstelling: het vermogen om te anticiperen op risico's in het verkeer, deze te beoordelen en er zich aan aan te passen.

Zich bewust zijn van en aanpassen aan verschillende weg-, verkeers- en weersomstandigheden, anticiperen op nakende gebeurtenissen; begrijpen hoe een reis moet worden voorbereid en gepland bij ongewone weersomstandigheden; vertrouwd zijn met het gebruik van de bijbehorende veiligheidsuitrusting en begrijpen wanneer een reis uitgesteld of geannuleerd moet worden wegens extreme weersomstandigheden; zich aanpassen aan risico's in het verkeer, waaronder gevaarlijk gedrag in het verkeer of bestuurders die zich laten afleiden (door het gebruik van elektronische apparaten, eten, drinken enz.); gevaarlijke situaties herkennen en zich aanpassen aan dergelijke situaties en kunnen omgaan met de spanning die daaruit voortkomt, met name met betrekking tot de afmetingen en het gewicht van het voertuig t.o.v. kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en gemotoriseerde tweewielers;

Herkennen van potentieel gevaarlijke situaties en correct inschatten hoe die gevaren kunnen uitmonden in situaties waarin een aanrijding niet meer kan worden vermeden en acties bepalen en ondernemen om de veiligheidsmarges te verhogen tot een niveau waarop een aanrijding nog wel kan worden vermeden wanneer de potentiële gevaren zich voordoen." ; 4° in punt 1.4. worden de woorden "gebruik van automatische transmissiesystemen," ingevoegd tussen de woorden "belasting van het voertuig en het profiel van de weg," en de woorden "berekening van het laadvermogen van een voertuig of voertuigcombinatie"; 5° in punt 1.5., wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Aanpassing van de bewegingen in de lengte en zijwaarts, wegverdeling, plaats op de weg, soepel remmen, rijden met een overbouw, gebruik van specifieke infrastructuur (openbare plaatsen, speciale rijstroken), beheersen van conflicten tussen veilig rijden en andere taken als bestuurder, interactie met passagiers, specifieke kenmerken van bepaalde groepen passagiers (gehandicapten, kinderen)." ; 6° in punt 1.6. worden de woorden "gebruik van automatische transmissiesystemen," ingevoegd tussen de woorden "afstemming van de keuze van de versnelling op de belasting van het voertuig en het profiel van de weg" en de woorden "berekening van het laadvermogen van een voertuig of voertuigcombinatie"; 7° in punt 2.1., wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Specifiek voor de vervoersector geldende maximumwerktijden; principes, toepassing en gevolgen van de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad; sancties op het niet of verkeerd gebruiken van dan wel knoeien met de tachograaf; kennis van de sociale context in het wegvervoer: rechten en plichten van de bestuurders inzake basiskwalificatie en nascholing." ; 8° in punt 2.2., wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Documenten met betrekking tot vervoersexploitatie, aan boord mee te nemen documenten, verbod op het gebruik van bepaalde wegen, tolheffingen, uit standaardcontracten voor goederenvervoer voortvloeiende verplichtingen, opstelling van de documenten die het vervoerscontract vormen, internationale transportvergunningen, verplichtingen van het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, opstelling van de internationale vrachtbrief, grensoverschrijdingen, expediteurs, speciale documenten die de goederen begeleiden." ; 9° in punt 3.7., wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Verhouding tussen het wegvervoer en de overige vervoerstakken (concurrentie, verladers), verschillende activiteiten in het wegvervoer (vervoer voor rekening van derden, voor eigen rekening, aanvullende activiteiten), organisatie van de voornaamste soorten vervoersondernemingen of aanverwante transportactiviteiten, gespecialiseerd vervoer (tankwagens, koelwagens, gevaarlijke goederen, vervoer van dieren enz.), ontwikkelingen in de sector (diversificatie van het dienstenaanbod, railvervoer/wegvervoer, uitbesteding enz.)." ; 10° in punt 3.8. worden de woorden "omgang met personen met een handicap" ingevoegd tussen de woorden "verschillende activiteiten in het personenvervoer over de weg," en de woorden "grensoverschrijdingen (internationaal vervoer),".

Art. 13.In bijlage 3 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014014337 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014014353 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot invoering van de kwalificatiekaart bestuurder type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014009455 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014204842 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in punt 2, eerste lid, d), worden de woorden "modèle des Communautés européennes - Model van de Europese Gemeenschappen - Modell der Europäischen Gemeinschaften" vervangen door de woorden "modèle de l'Union européenne - model van de Europese Unie - Modell der Europäischen Union";b) in punt 2 wordt de afbeelding op zijde 2 van de kwalificatiekaart bestuurder vervangen door de volgende afbeelding:

11. 9.

10.

C1


C

D1

1. Naam

D

2.Vornaam

C1E

3. Geboorteplaats- en datum

CE

4a.Datum van afgifte

D1E

4b. Administratieve vervaldatum

DE

4c. Afgegeven door

5a. Nummer van rijbewijs

5b. Serienummer

10. Uniecode


HOOFDSTUK II.- Overige bepalingen

Art. 14.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt punt 3° /1, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2018 pub. 22/06/2018 numac 2018203170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot het rijonderricht en de examens betreffende de kennis en de vaardigheid die nodig zijn voor het besturen van voertuigen sluiten, vervangen als volgt: « 3° /1 "SPW MI" : de Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur; ".

Art. 15.In artikel 23, § 1,4, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 18/01/2013 numac 2012014561 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de examencentra voor de categorieën C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E sluiten en bij het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2018 pub. 22/06/2018 numac 2018203170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot het rijonderricht en de examens betreffende de kennis en de vaardigheid die nodig zijn voor het besturen van voertuigen sluiten; worden de woorden "het DGO2" vervangen door de woorden "de "SPW MI".

Art. 16.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 4 opgeheven.

Art. 17.Artikel 76 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de herschikking van de aanvullende sociale toe type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012207185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februa type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 05/03/2013 numac 2012012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de ervaringsbarema sluiten, wordt aangevuld met de woorden "op voorwaarde dat de geldigheid van de aangebrachte Uniecode 95 vóór 1 februari 2018 verstrijkt.".

Art. 18.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 23 mei 2020.

Art. 19.De Minister bevoegd voor Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 september 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^