Besluit Van De Waalse Regering van 10 september 2020
gepubliceerd op 23 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020203865
pub.
23/09/2020
prom.
10/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203865

WAALSE OVERHEIDSDIENST


10 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017205868 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017205877 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen sluiten tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening"


De Waalse Regering, Gelet op het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, de artikelen D.I.5, vierde lid, en R.I.5-3;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het verzoek om wijziging van de samenstelling van de beleidsgroep "Ruimtelijke ordening" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië) van 28 augustus 2020, behoorlijk vergezeld van de lijst van de kandidaten voor de te verlenen mandaten;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017205868 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017205877 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen sluiten tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018 en bij het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2019, wordt gewijzigd als volgt: Afdeling Gewestelijke inrichting:

voor de milieuorganisaties: mevr. Joëlle Piraux (IEW) wordt benoemd als plaatsvervangend lid ter vervanging van mevr. Lucie Renuart (IEW); - voor de ontwikkelingsintercommunales : de heer Thomas Deremince (IDELUX) wordt benoemd als plaatsvervangend lid ter vervanging van de heer Nicolas Mairy (IGRETEC).

Art. 2.De benoeming van de leden van de beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" eindigt hetzij bij vernieuwing van de beleidsgroep, hetzij bij verlies van de hoedanigheid op basis waarvan het betrokken lid is benoemd.

Art. 3.De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 september 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^