Besluit Van De Waalse Regering van 11 april 2019
gepubliceerd op 31 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de verlenging van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Péruwelz

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019202604
pub.
31/05/2019
prom.
11/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202604

WAALSE OVERHEIDSDIENST


11 APRIL 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de verlenging van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Péruwelz


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 1, § 3;

Gelet op het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014203382 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de plattelandsontwikkeling;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Péruwelz van 20 december 2017 waarbij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma is goedgekeurd;

Gelet op het advies van de beleidsgroep "Ruimtelijke ordening" van 16 november 2018;

Overwegende dat de gemeente Péruwelz de kosten van de nodige aankopen en werkzaamheden niet alleen kan dragen;

Op de voordracht van de Minister van Landelijke aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Péruwelz is goedgekeurd voor een periode van vijf jaar die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2.Er kunnen toelagen aan de gemeente verleend worden voor de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma.

Art. 3.Deze toelagen worden verleend binnen de perken van de daartoe jaarlijks beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden die bij overeenkomst bepaald worden door de Minister die voor plattelandsontwikkeling bevoegd is.

Art. 4.De toelagen bedragen hoogstens 80 % van de kosten van de aanschaffingen en werkzaamheden die nodig zijn om het programma uit te voeren, bijkomende kosten inbegrepen.

Art. 5.De gemeente moet de toelagen aanvragen overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

Art. 6.De Minister van Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 11 april 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^