Besluit Van De Waalse Regering van 11 januari 2007
gepubliceerd op 06 februari 2007
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer marcinellois", SC, te Marcinelle

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200380
pub.
06/02/2007
prom.
11/01/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer marcinellois", SC, te Marcinelle


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 174 ervan;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2005 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 16 september 2004 en bij het besluit van de Waalse Regering van 15 april 2005;

Gelet op de artikelen 55 tot 58 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingesteld overeenkomstig artikel 174bis van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer marcinellois", SC, te Marcinelle;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 januari 2007;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 11 januari 2007;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer marcinellois", SC, te Marcinelle, bepaalt dat de opdracht van de bijzonder commissaris een verlengbare oorspronkelijke duur van zes maanden heeft;

Gelet op het maatschappelijke doel en de opdrachten van de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer marcinellois", SC;

Gelet op het verslag uitgebracht door de bijzonder commissaris op 17 oktober 2006 en de stand van vordering van de taken die in het kader van zijn opdracht vervuld worden;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer marcinellois", SC, te Marcinelle zet de Waalse Regering de opdracht van de heer Etienne Ceulemans voort als bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer marcinellois", SC, avenue du Chili 18, te 6001 Marcinelle, voor een nieuwe verlengbare periode van zes maanden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 17 januari 2007.

Het houdt op uitwerking te hebben zestig dagen na afloop van de opdracht van de bijzonder commissaris.

Namen, 11 januari 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^