Besluit Van De Waalse Regering van 11 juli 2000
gepubliceerd op 01 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027317
pub.
01/08/2000
prom.
11/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JULI 2000. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 16, 3°;

Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de verdeelcriteria voor de toekenning van toelagen aan de plaatselijke besturen waar contractuelen tewerkgesteld zijn, gewijzigd bij de besluiten van 3 december 1992, 3 februari 1994, 6 oktober 1994, 30 maart 1995, 31 oktober 1996 en 27 januari 1998, bij het decreet van 5 februari 1998 en bij de besluiten van 2 april 1998 en 4 maart 1999;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het advies van de Gewestelijke Afvalcommissie, gegeven op 9 februari 2000;

Gelet op het advies van de Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest, gegeven op 21 maart 2000;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de omstandigheid dat artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken bepaalt dat het op 31 januari 2000 ophoudt van kracht te zijn; dat dit besluit in de mogelijkheid voor gemeenten voorziet om in aanmerking te komen voor premies voor contractuele personeelsleden die belast zijn met de exploitatie van containerparken; dat die parken niet toegankelijk voor het publiek kunnen zijn zonder die personeelsleden; dat de containerparken ononderbroken moeten blijven werken met tenlasteneming van de kosten van de GECO's tewerkgesteld door de gemeenten en aangesteld voor de exploitatie van containerparken; dat in deze context, de als regel geldende wijzigingen betreffende de verlenging van dit besluit aangenomen moeten worden;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2000, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de gemeenschappelijke voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Vorming en van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, Besluit :

Artikel 1.In artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt : « In afwijking van het vorige lid zal dit besluit op 31 december 2001 ophouden van kracht te zijn in het Franse taalgebied. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2000.

Art. 3.De Minister van Tewerkstelling en de Minister van Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 11 juli 2000.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^