Besluit Van De Waalse Regering van 11 maart 2004
gepubliceerd op 05 april 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200915
pub.
05/04/2004
prom.
11/03/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 MAART 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de toekenning van een premie voor de invoering van e-business in de kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het besluit de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 januari 2004;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 15 januari 2004;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 14 januari 2004;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 27 februari 2004, in toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van 19 september 2002 betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten wordt gewijzigd als volgt : a) punt 2° wordt vervangen als volgt : "2° de Minister : de Minister van Economie;b) punt 3° wordt vervangen als volgt : "3° het Bestuur : het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest".

Art. 2.Het derde lid van artikel 4 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : a) de woorden "één vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Onderzoek" worden vervangen door de woorden "één vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Energie";b) de woorden "twee vertegenwoordigers van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling" vervangen door de woorden "twee vertegenwoordigers van het Directoraat-generaal Technologie, Onderzoek en Energie".

Art. 3.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën" vervangen door de woorden "De Minister van Economie".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004.

Art. 5.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 11 maart 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^