Besluit Van De Waalse Regering van 11 maart 2004
gepubliceerd op 05 april 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 27 september 2001 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het selectiecomité bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 februari 2001 betreffende

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200918
pub.
05/04/2004
prom.
11/03/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 MAART 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 27 september 2001 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het selectiecomité bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 februari 2001 betreffende de pre-startpremies


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 15 februari 2001 betreffende de pre-startpremies, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 mei 2001 tot uitvoering van het decreet betreffende de pre-startpremies, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2001 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het selectiecomité bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 februari 2001 betreffende de pre-startpremies;

Overwegende dat de verschillende instellingen waaronder de leden van het comité ressorteren, elk drie gewone en drie plaatsvervangende leden voorgedragen hebben, zoals bepaald in het besluit van 10 mei 2001 tot uitvoering van het decreet betreffende de pre-startpremies;

Overwegende dat het aan de Regering toekomt een gewoon en een plaatsvervangend lid uit elke lijst te kiezen, alsmede twee gewone en twee plaatsvervangende ambtenaren binnen het Directoraat-generaal Technologie, Onderzoek en Energie en het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden aangewezen als gewoon lid van het selectiecomité bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 februari 2001 betreffende de pre-startpremies : 1° als hoogleraar aan de universiteit, economische of wetenschappelijke richting : de heer Philippe Thonart;2° als vertegenwoordiger van de groepering van de "Centres européens d'entreprise et d'innovation" (Europese ondernemings- en innovatiecentra) : de heer Patrice Thiry;3° als vertegenwoordiger van de "Union wallonne des Entreprises" (Verbond van Waalse ondernemingen) : de heer Xavier Guisset;4° als vertegenwoordiger van de Belgische Kamer voor Uitvinders : de heer José Loriaux;5° als vertegenwoordiger van de Dienst voor de Industriële Eigendom : de heer José Vansthertem;6° als vertegenwoordiger van de "Société wallonne de l'Economie sociale marchande" (Waalse maatschappij voor sociale handelseconomie) : de heer Michel Colpé;7° als vertegenwoordiger van de "Société régionale d'Investissement de Wallonie" (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Wallonië) : de heer Christian Colson;8° als vertegenwoordiger van de "Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises" (Waalse maatschappij voor de financiering en de waarborg van de kleine en middelgrote ondernemingen) : de heer Jean-Pierre Di Bartoloméo;9° als vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest : de heer José Thomas;10° als vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Technologie, Onderzoek en Energie van het Waalse Gewest : de heer Jacques Ferette.

Art. 2.De volgende personen worden aangewezen als plaatsvervangend lid van het selectiecomité bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 februari 2001 betreffende de pre-startpremies : 1° als hoogleraar aan de universiteit, economische of wetenschappelijke richting : de heer Michel Morant;2° als vertegenwoordiger van de groepering van de "Centres européens d'entreprise et d'innovation" : de heer Philippe Chèvremont;3° als vertegenwoordiger van de "Union wallonne des Entreprises" : de heer Didier Paquot;4° als vertegenwoordiger van de Belgische Kamer voor Uitvinders : de heer José Plaisant;5° als vertegenwoordiger van de Dienst voor de Industriële Eigendom : de heer Alain Lambermont;6° als vertegenwoordiger van de "Société wallonne de l'Economie sociale marchande" : Mevr.Joëlle Kapompole; 7° als vertegenwoordiger van de "Société régionale d'Investissement de Wallonie" : Mevr.Pascale Delcominette; 8° als vertegenwoordiger van de "Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises : de heer Nicolas Pirotte;9° als vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest : Mevr. Viviane Lambotte; 10° als vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Technologie : de heer Alain Demol.

Art. 3.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 11 maart 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^