Besluit Van De Waalse Regering van 11 mei 2006
gepubliceerd op 30 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Carrières et Fours de Sclaigneaux" te Andenne

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006201746
pub.
30/05/2006
prom.
11/05/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 MEI 2006. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Carrières et Fours de Sclaigneaux" te Andenne


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 september 2004 en 15 april 2004;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2005 pub. 17/10/2005 numac 2005202886 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij de specifieke opdrachten van de "SPAQUE" zijn vastgelegd;

Gelet op het dienstencontract gesloten op 29 april 1999 door de Waalse Regering en de "SPAQUE";

Gelet op het geactualiseerde toekomstcontract voor Wallonië, aangenomen door het Waalse Parlement op 17 april 2002, inzonderheid op punt nr.6 daar het de rol van de "SPAQUE" inzake verontreinigde bodems nader bepaalt;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 1 bij het dienstencontract gesloten op 29 april 1999 door de Waalse Gewest en de "SPAQUE";

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 27 oktober 2005 tot goedkeuring van de oprichting van de "Société wallone de financement alternatif" (Waalse maatschappij voor alternatieve financiering), afgekort "SOWAFINAL", met het oog op de sanering van afgedankte bedrijfsruimtes, alsook op de uitrusting van ontsluitingsgebieden voor economische bedrijvigheid en van de havengebieden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006200729 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten van de Waalse Regering geldend inzake investeringssteun type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027045 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van bietenzaad type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006200728 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering, ter uitvoering van artikel 1 van het programmadecreet van 3 februari 2005 betreffende de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging, van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de toekenning van een prem type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten waarbij een gemachtigde opdracht aan de "SOWAFINAL" toegewezen wordt voor de tenuitvoerlegging van de alternatieve financiering van het saneringsprogramma van de verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 9 februari 2006 tot goedkeuring van de definitieve lijst (plus de desbetreffende voorbegrotingen) van 15 verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes bedoeld in het plan van de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië (hoofdlijn 2.6) die het voorwerp uitmaken van een alternatieve financiering;

Gelet op het indelingsonderzoek uitgevoerd door de "SPAQUE" in 2002-2003 en op de vastgestelde ernstige vervuiling van de site die gevaar inhoudt voor het leefmilieu en/of de gezondheid, waarbij prioritair opgetreden moet worden;

Overwegende dat dit besluit niet vooruit loopt op de beroepen tot terugvordering van de kosten gemaakt door de "SPAQUE" bij de verantwoordelijke voor de sanering of de maatregelen genomen om de risico's voor milieu en mens te beperken, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering belast de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQUE SA)" met het nemen van saneringsmaatregelen op de site "Carrières et Fours de Sclaigneaux" te Andenne, (grondgebied van de gemeente Andenne), met name op de te Andenne gelegen terreinen die kadastraal bekend zijn als volgt : 11e Afdeling - Sectie A, Nrs. 26a, 26d4, 26r4, 43f3, 43d3, 33m3, 33g4,

33k4, 33h4, 33z3, 33c4, 33b4, 33e4, 33d4, 33w3, 16m2 en 25e2.

Art. 2.De werken worden uitgevoerd in het kader van de nodige saneringsmaatregelen, met inbegrip van de definitieve herinrichting van de site. Ze worden uitgevoerd in al dan niet opeenvolgende fases naargelang van het ecologische herstel van de site en bestaan met name in : 1. de werfinstallatie, waarbij de bestaande omheiningen desnoods verwijderd worden;2. de afbakening van de site en van de naburige eigendommen;3. het boren van controleputten om de evolutie van het milieueffect van de site na de saneringswerken te kunnen nagaan;4. de aanleg van een netwerk voor de opvang van afstromend water, alsmede van elk desbetreffend werk;5. de installatie van een systeem om grondwater op te pompen en in de behandeling ervan in een bestaand of te bouwen zuiveringsstation, hetzij op de site, hetzij op een site waarvan het herstel bij besluit van de Waalse Regering aan de "SPAQUE" is toevertrouwd;6. de opvang van de gassen en het beheer ervan via een behandelingseenheid verbranding en/of valorisering;7. de bouw van elke andere installatie die nuttig is voor de sanering van de site;8. de herprofilering van de site, alsmede in de inrichting ervan, rekening houdende met de gevolgen daarvan voor het landschap en het milieu en met de goede beginselen van inrichting van het grondgebied met het oog op de vlotte integratie ervan in de al dan niet bebouwde omgeving;9. de bouw van gesloten cellen die de afzondering van de stoffen moeten waarborgen; 10. de afbraak van alle al dan niet ingegraven constructies, m.i.v. het beheer van afbraakafval in mobiele sorteer- en puinbreekinstallaties op de site, en in de afvoer van de overige ontmantelingsafval die niet gevaloriseerd kan worden op de site; 11. de ontruiming of de afzondering van aanvullingsmaterialen die zich op de site bevinden, alsmede van alle verontreinigde onderliggende gronden;12. de behandeling van de vervuilde grond op de site (in site, on site) of de afvoer ervan naar een extern behandelingscentrum, of desgevallend, naar een centrum voor technische ondergraving, of met het oog op een valorisatie;13. het plaatsen van een omheining om de installaties te beschermen;14. het beheer van de installaties gedurende de tijd die nodig is om een einde te maken aan potentiële milieuhinder.

Art. 3.De "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" kan een beroep doen op de federale of lokale politie om de met bovenbedoelde opdrachten belaste derden en hun onderaannemers toegang te verlenen tot de in artikel 1 bedoelde site zolang hij niet volledig gesaneerd is en in zijn al dan niet bebouwde omgeving opnieuw geïntegreerd is.

Art. 4.Dit besluit wordt genomen op basis van artikel 43, § 4, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen. Het houdt milieuvergunning in overeenkomstig artikel 1, 1°, van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning, zoals bepaald bij artikel 84, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Namen, 11 mei 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^