Besluit Van De Waalse Regering van 11 mei 2017
gepubliceerd op 31 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren wat betreft de erkenning voor de occasionele kwekeri

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017012303
pub.
31/05/2017
prom.
11/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012303

WAALSE OVERHEIDSDIENST


11 MEI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren wat betreft de erkenning voor de occasionele kwekerij


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 5, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995, bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001, bij de programmawet van 22 december 2003 en bij de wet van 23 juni 2004, artikel 9, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995, bij de programmawet van 22 december 2003 en bij de wet van 1 maart 2007, artikel 10, vervangen bij de wet van 4 mei 1995, artikel 11bis, gewijzigd bij het decreet van 10 november 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren;

Gelet op het rapport opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 mei 2017;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 11 mei 2017;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ;

Gelet, enerzijds, op het decreet van 10 november 2016 tot wijziging van artikel 11 bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wat betreft de publiciteit met het oog op de verhandeling van dieren;

Overwegende dat die regelgeving inzake reclame met het oog op de verhandeling van dieren op 1 juni 2017 in werking treedt; dat de erkenning die de occasionele kwekers betreft, voor die inwerkingtreding uitgevoerd moet worden opdat, ten eerste, de tijdschriften en websites uitgegeven op initiatief van laatstgenoemden voor de verhandeling van de honden en katten uit hun kwekerij kunnen worden beschouwd als gespecialiseerd in de zin van bovenvermeld decreet en dat, ten tweede, deze kwekers met hun erkenning kunnen voortzetten met het uitgeven van de reclames op de sociale netwerken alleen via een webpage met beperkte toegang waarvan ze beheerders zijn;

Gelet op enerzijds het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 betreffende de sterilisatie van huiskatten;

Overwegende dat bedoeld besluit dat in principe in de verplichte sterilisatie van de katten voorziet, nog niet in werking is getreden; dat bedoeld besluit evenwel voorziet in een afwijking voor de personen die een erkenning genieten; dat enkel de thans voorziene erkenningen de erkenningen bedoeld in bovenvermeld koninklijk besluit van 27 april 2007 zijn, namelijk minstens de erkenning die de amateurkwekerijen betreft;

Overwegende dat de kwekers die zouden wensen in aanmerking te komen voor de specifieke bepalingen voorzien krachtens het decreet van 10 november 2016 en het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 bij gebrek aan een vereenvoudigd mechanisme voor eerstgenoemden wanneer ze maximum drie nesten honden of katten per jaar verhandelen, onderworpen zullen worden aan een procedure die niet in verhouding staat tot de impact van de geplande verhandeling; dat deze kwekers concreet één van de in het koninklijk besluit van 27 april 2007 bedoelde erkenningen, die onderworpen zijn aan belangrijke eisen, zullen moeten aanvragen;

Overwegende dat de erkenningen die thans bedoeld zijn in het koninklijk besluit van 27 april 2007 overigens een voorafgaandelijk bezoek van de installaties vereisen om de erkenning te kunnen toekennen; dat de aanvragers, rekening houdende met de stroom erkenningsaanvragen die ingediend zouden moeten worden, dan ook dreigen onder die omstandigheden geen antwoord te krijgen op hun aanvraag binnen de termijnen van inwerkingtreding van de twee bovenvermelde wetgevingen; dat er dan ook een aanzienlijk risico bestaat dat sommige personen een erkenning kunnen genieten op het moment van de inwerkingtreding van deze regelingen terwijl andere aanvragers daarvan nog niet zouden genieten; dat daaruit een discriminatie zou voortvloeien; dat het dan ook nodig is dat die regeling zo spoedig mogelijk in werking treedt om de verschillende aanvragers in staat te stellen een erkenning in het kader van die vereenvoudigde procedure te kunnen aanvragen;

Overwegende dat het, wat de modaliteiten m.b.t. reclame voor de verhandeling van de dieren betreft, past deze vereenvoudigde erkenningsprocedure zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen zodat de kwekers voor een min of meer korte periode niet verplicht zouden zijn de website die ze uitgeven of de webpage met beperkte toegang op de sociale netwerken waarvan ze beheerders zijn, offline te zetten; wat een onevenredige last tot gevolg zou hebben;

Overwegende dat de aanneming van dat besluit en zijn inwerkingtreding zo spoedig mogelijk om behoorlijk verantwoorde redenen moeten plaatsen;

Gelet op het advies van de "Conseil wallon du bien-être des animaux" (Waalse Raad voor dierenwelzijn) gegeven op 1 december 2016 betreffende het ontwerp tot hervorming van de kwekerij en de verhandeling van honden in Wallonië;

Op de voordracht van de Minister van Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1bis van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1° worden de woorden "occasionele kwekerij" ingevoegd tussen de woorden "naargelang het geval" en het woord "hobbykwekerij"; 2° punt 1° /4 wordt vervangen door wat volgt: "1° 4/ Occasionele kweker : hij die maximum twee nesten honden of katten per jaar afkomstig uit zijn eigen kwekerij verhandelt.".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt in § 1 een punt 2bis ingevoegd, luidend als volgt: "2bis occasionele kwekerij: 20 euro."; 2° er wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, luidend als volgt: « § 2bis.Voor de occasionele kwekerij worden de volgende documenten bij het aanvraagformulier voor een erkenning gevoegd: a) een door de behandelende dierenarts behoorlijk ingevuld en getekend attest waaruit blijkt dat de aanwezige dieren het voorwerp uitmaken van zorgvuldige verzorging op het gebied van de gezondheid, het welzijn en de gewenning.Het attestmodel wordt in bijlage Ibis vermeld; b) een bewijs van betaling van de kosten zoals bepaald in § 1, 2bis."; 3° er wordt een paragraaf 5/2 ingevoegd, luidend als volgt: " § 5/2.In afwijking van de §§ 5 en 5/1 bericht de Dienst ontvangst van de erkenningsaanvraag betreffende een occasionele kwekerij binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na ontvangst ervan en verzoekt hij de aanvrager om zijn dossier in te vullen wanneer het niet volledig is."; 4° er wordt een paragraaf 7/2 ingevoegd, luidend als volgt: " § 7/2.In afwijking van de §§ 6, 7 en 7/1 kent de Dienst een erkenningsnummer toe binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van een volledige erkenningsaanvraag. Het erkenningsnummer is geldig te rekenen van de dag volgend op de dag van de toekenning ervan voor een duur van zes jaar.".

Art. 3.In Hoofdstuk III van hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 3bis ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 3bis.De volgende bepalingen zijn niet van toepassing op de occasionele kwekerijen: - Art. 5, § 1; - art. 6 ; - art. 7, § 2, derde lid ; - art. 7, § 8 ; - art. 8, tweede lid; - art. 10 ; - art. 19/1 ; - art. 19, § 3. ".

Art. 4.Artikel 8 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 8.Het personeel behandelt dieren met zachtheid en bekwaamheid.

Tussen zonsopgang en zonsondergang is een minimale interactieve aanwezigheid verzekerd om gewenning van de dieren aan mensen te bevorderen.".

Art. 5.In artikel 19/5, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit wordt punt 2° opgeheven.

Art. 6.In Hoofdstuk IV van hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 26bis ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 26bis.De volgende bepalingen zijn niet van toepassing op de occasionele kwekerijen: - art. 29 ; - art. 30 ; - art. 31. ".

Art. 7.Artikel 27/1 van hetzelfde koninklijk besluit wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 28/1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit wordt het woord "occasionele" opgeheven.

Art. 9.In artikel 30 van hetzelfde koninklijk besluit wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 10.Artikel 33 van hetzelfde koninklijk besluit wordt opgeheven.

Art. 11.Artikel 34/1 van hetzelfde koninklijk besluit wordt opgeheven.

Art. 12.In het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren wordt bijlage I vervangen door bijlage I die bij dit besluit gaat.

Art. 13.In het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren wordt een bijlage Ibis, opgenomen als bijlage II bij dit besluit, ingevoegd.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 11 mei 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^