Besluit Van De Waalse Regering van 12 december 2008
gepubliceerd op 13 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering inzake de inwerkingtreding van het artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek en de werking van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009200029
pub.
13/01/2009
prom.
12/12/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2008. - Besluit van de Waalse Regering inzake de inwerkingtreding van het artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek en de werking van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad voor het Bos en de Houtverwerkingsnijverheid)


De Waalse Regering, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op de hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek, met name de artikelen 6 en 129;

Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 februari 1993 tot instelling van een "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois";

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 20 oktober 2008, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 september 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 2 oktober 2008;

Op voorstel van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit moet worden verstaan onder : - Raad : de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois"; - Minister : de Minister die bevoegd is voor de Bossen.

Art. 2.Artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek en dit besluit treden in werking op de dag waarin dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Voor de Raad treden de artikelen 1 en 2 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie in werking op de dag waarin dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De voorzitter en de ondervoorzitter worden door de Minister aangewezen onder de gewone leden van de Raad.

Art. 4.Bij ontslagneming of overlijden van een lid wordt er in zijn vervanging voorzien overeenkomstig artikel 6, vierde lid, van het Boswetboek.

Bij verlies van representativiteit van een lid verzoekt de Minister betrokkene uit zijn functies ontslag te nemen. De betrokkene en de vereniging, de instelling of het orgaan die hij vertegenwoordigt, hebben dertig dagen om verantwoording af te leggen. Na deze termijn beslist de Regering over zijn vervanging. De vervanging geschiedt overeenkomstig het artikel 6, vierde lid, van het Boswetboek.

Art. 5.De Raad vergadert ambtshalve eenmaal per jaar of na bijeenroeping door de Minister ten zetel van de gewestelijke administratie.

De oproeping wordt per brief of per mail door de Minister of de secretaris opgestuurd aan alle leden ten minste tien werkdagen vóór de datum van de vergadering onder voorbehoud van spoedgevallen die behoorlijk gemotiveerd zijn.

Art. 6.De Raad kan beslissen commissies in zijn schoot op te richten om bijzondere vraagstukken te behandelen. De werkingsmodaliteiten van die commissies worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.

De Raad kan elke deskundige erom verzoeken om zijn vergaderingen bij te wonen met raadgevende stem.

Art. 7.Het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 februari 1993 tot instelling van een Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 2 maart 1995 en van 10 maart 2005, wordt opgeheven.

Art. 8.De Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 december 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^