Besluit Van De Waalse Regering van 12 december 2013
gepubliceerd op 30 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 met betrekking tot het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013207319
pub.
30/12/2013
prom.
12/12/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 met betrekking tot het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse wetboek van huisvesting en duurzaam wonen, artikel 188;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 betreffende het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting;

Gelet op advies nr. 53.920/2/V van de Raad van State, gegeven op 11 september 2013, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de artikelen 1, eerste lid, 2, eerste lid, 3, eerste en tweede lid, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2007, en 4 van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting worden de woorden "Waalse huisvestingscode" telkens vervangen door de woorden "Waals wetboek van huisvesting en duurzaam wonen".

Art. 2.In artikel 1, tweede lid, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden "sociale woningen gelijkgestelde en middelgrote woningen" vervangen door de woorden "en met sociale woningen gelijkgestelde woningen".

Art. 3.In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 3 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "per periode van twee jaar" worden vervangen door de woorden "per periode van drie jaar";2° punt 2° wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 6van hetzelfde besluit worden de woorden "en aan de provinciegouverneur" opgeheven.

Art. 5.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 6/1, luidend als volgt : "

Art. 6bis.§ 1. Het gemeentecollege kan een beroep indienen tegen de beslissing van de Minister die hetgeen volgt aan de gemeente meedeelt : 1° een beslissing waarbij het aantal woningen waarvan de creatie gesubsidieerd kan worden, door het Gewest verminderd wordt wegens het lage percentage van verwezenlijking van voorheen gesubsidieerde verrichtingen;2° en beslissing waarbij de goedkeuring van het overgelegde programma volledig of gedeeltelijk geweigerd wordt.3° een beslissing waarbij de gemeente, waarvan het programma niet voorziet in de oprichting van een voldoende aantal openbare woningen, gestraft wordt;4° een beslissing waarbij de gemeente, die over minder dan 5 procent openbare woningen op haar grondgebied beschikt en die niet voor de beheersovername of de huur van minstens één woning per jaar door een instelling met sociale doeleinden of een openbare huisvestingsmaatschappij in aanmerking komt, gestraft wordt. Het beroep wordt ingediend bij de Kamer van beroep ingesteld binnen het Departement Wonen van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst.

De Kamer van beroep is samengesteld uit : 1° één vertegenwoordiger van de Minister-President of zijn plaatsvervanger;2° één vertegenwoordiger van de Minister van Begroting of zijn plaatsvervanger;3° één vertegenwoordiger van de Minister van de Plaatselijke Besturen of zijn plaatsvervanger;4° één vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Huisvesting of zijn plaatsvervanger;5° één vertegenwoordiger van de "Société wallonne du logement" of zijn plaatsvervanger;6° één vertegenwoordiger van het Operationeel directoraat-generaal Ruimtelijke ordening, Wonen, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst of zijn plaatsvervanger;7° één vertegenwoordiger van de "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de Waalse steden en gemeenten) of zijn plaatsvervanger, als waarnemer. De Regering benoemt de gewone en plaatsvervangende leden op de voordracht van de betrokken Minister, de "Société wallonne du Logement", de "Union des Villes et Communes de Wallonie" en het Operationeel directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst. § 2. Het secretariaat wordt waargenomen door het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst.

De Kamer van beroep maakt haar huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring aan de Minister over.

Het huishoudelijk reglement voorziet ondermeer in de oproepingsmodaliteiten en -termijn van de Kamer van beroep. § 3. Het beroep bedoeld in § 1 wordt bij aangetekend schrijven aan de Kamer van beroep gericht binnen een termijn van tien kalenderdagen, te rekenen van de datum van kennisgeving van de beslissing van de Minister.

De Kamer van beroep bericht ontvangst van het beroep binnen tien kalenderdagen na ontvangst ervan. § 4. De Kamer van beroep beslist en geeft kennis van haar beslissing aan de gemeente en aan de Minister binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het beroep.

Als geen beslissing genomen en betekend wordt binnen de voorgeschreven termijnen, wordt de Kamer van beroep geacht een gunstige beslissing aan de gemeente te hebben betekend.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 7.De Minister bevoegd voor Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 december 2013.

De Minister-President, R DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^