Besluit Van De Waalse Regering van 12 december 2013
gepubliceerd op 30 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement betreffende de erkenning van de loketten en tot vastlegging van de procedures inzake sanctie in uitvoering van artikel 178.1 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013207321
pub.
30/12/2013
prom.
12/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2013. - Besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement betreffende de erkenning van de loketten en tot vastlegging van de procedures inzake sanctie in uitvoering van artikel 178.1 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen


De Waalse Regering, Gelet op het Waals Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, de artikelen 176.2, § 3, gewijzigd bij het decreet van 16 mei 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013203120 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen type decreet prom. 16/05/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013204139 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie wat betreft het goed bestuur op provinciaal niveau sluiten, de artikelen 178.1, §§ 6 en 7 en 178.2, § 2, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type decreet prom. 15/05/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003027572 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations sluiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004200844 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement van de loketten en tot uitvoering van artikel 178.1. van de Waalse Huisvestingscode sluiten houdende het algemeen reglement van de loketten en tot uitvoering van artikel 178.1. van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 juli 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 11 juli 2013;

Gelet op het advies nr. 54.407/4 van de Raad van State, gegeven op 25 november 2013, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Wetboek : het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen ingevoegd bij het decreet van 29 oktober 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/10/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998027652 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van de Waalse Huisvestingscode sluiten; 2° Maatschappij : de "Société wallonne du crédit social"(Waalse maatschappij voor sociaal krediet) bedoeld in artikel 175.1 van het Wetboek; 3° indiener : de rechtspersoon die om zijn erkenning vraagt bij de Maatschappij; 4° loket : de "guichet du crédit social" (het sociale kredietloket) bedoeld in artikel 176.1 van het Wetboek; 5° hypothecaire leningen en aanvullende of ermee verwante producten : de hypothecaire leningen en de producten die de leningen toegekend in het kader van het sociaal hypothecair krediet, zoals bedoeld in artikel 1, 36, van het Wetboek, aanvullen of ermee verwant zijn;6° leners : de rechtspersoon (of rechtspersonen) die het sociaal hypothecair krediet zoals bedoeld in artikel 1, 36, van het Wetboek, aangaan;7° Minister : de Minister bevoegd voor Huisvesting;8° sector : de sector van het sociaal hypothecair krediet bestaande uit de Maatschappij en de loketten;9° Regering : De Waalse Regering. HOOFDSTUK II. - Erkenning en verlenging ervan Afdeling 1. - Voorwaarden voor de toekenning en de verlenging van de

erkenning

Art. 2.Om erkend te worden, moet de indiener de volgende voorwaarden vervullen : 1° een maatschappij zijn die de handelsvorm van een naamloze vennootschap, of van een coöperatieve vennootschap heeft aangenomen;2° statutair en effectief verzekeren dat zolang de indiener de erkenning van het Gewest geniet : a) het maatschappelijk doel van de maatschappij zich beperkt tot : - de behandeling, het beheer en, in voorkomend geval, de toekenning van het in artikel 1, 36, van het Wetboek, bedoelde sociaal hypothecair krediet, van de aanverwante producten en de andere producten verdeeld door de Maatschappij; - de bevordering van het sociaal hypothecair krediet; van de aanverwante producten en de andere producten verdeeld door de Maatschappij. b) de aandelen of deelbewijzen nominatief zijn;c) in geval van overdracht van aandelen of deelbewijzen van een vennoot van de maatschappij, in de gevallen waarin de participatie van de privaatrechtelijke rechtspersonen geen 25 % van het kapitaal bereikt en waarin dergelijke privaatrechtelijke rechtspersonen geassocieerd zijn, een recht van voorkoop voor een duur van drie maanden wordt toegekend aan deze privaatrechtelijke rechtspersonen volgens de door de Minister bepaalde modaliteiten en voorwaarden;d) de betaalbaarstelling van het dividend niet hoger mag zijn dan 5 % netto van het gestort kapitaal;e) het kapitaal gevormd door voorheffingen op de voorschotten niet in aanmerking kan komen voor de toekenning van de dividenden behalve toestemming van de Maatschappij;f) in elk loket één persoon belast met het dagelijks beheer wordt aangewezen door zijn raad van bestuur; g) de hoedanigheid van directeur-zaakvoerder van een loket onverenigbaar is met de hoedanigheid van burgemeester, schepen en voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van provinciaal gedeputeerde van een gemeente of een provincie die vennoot is, overeenkomstig artikel 176.2, § 3, 1°, b, eerste streepje; h) de directeur-zaakvoerder en de personeelsleden van een loket alsook de leden van de Raad van bestuur noch rechtstreeks noch onrechtstreeks en zelfs bijkomend geen verzekeringsagent noch -makelaar mogen zijn ongeacht of ze de hoedanigheid van natuurlijke persoon of vennoot van een rechtspersoon hebben, overeenkomstig artikel 176.2, § 3, 1°, b, tweede streepje, behalve voor de producten die op initiatief van de Maatschappij worden voorgesteld; i) een kredietcomité bestaande uit minstens drie personen wordt opgericht en dat de raad van bestuur zijn beslissingsbevoegdheid aan dit comité opdraagt voor de bij het loket ingediende kredietaanvragen overeenkomstig artikel 176.2, § 3, 1°, b, derde streepje; j) de bestuurders lid kunnen zijn van één raad van bestuur in de sector van het sociaal krediet behalve als de bestuurder een onafhankelijke bestuurder is, namelijk een bestuurder die de aandeelhouders van het loket niet vertegenwoordigt; 3° de beheers- en werkingsnormen vereist door de Maatschappij krachtens het besluit van de Regering houdende goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen ter bestemming van de "Guichets du crédit social" overeenkomstig artikel 175.2. § 3, 7° van het Wetboek, naleven; 4° eigen kapitaal van minsten één miljoen euro voordragen;5° een ondernemingsplan indienen dat zijn leefbaarheid in de sector aantoont en waarvan de inhoud door de Minister wordt bepaald op voorstel van de Maatschappij;6° niet het voorwerp uitmaken van een procedure tot intrekking van de erkenning of intrekking van de erkenning;7° een positieve of gemiddelde beoordeling krijgen voor elke ratio. Ratio

Positieve beoordeling

Gemiddelde beoordeling

Beoordeling met voorbehoud

Negatieve beoordeling

liquiditeit

> 125 %

Tussen 110 % en 125 %

Tussen 90 % en 110 %

< 90 %

solvabiliteit

> 6 %

Tussen 5 % en 6 %

Tussen 4 % en 5 %

< 4 %

schuldenlast

< 90 %

Tussen 90 % en 96 %

Tussen 96 % en 100 %

> 100 %

resultaat

> 2 %

Tussen 0 % en 2 %

Tussen -2 % en 0 %

< -2 %

kwaliteit van de portefeuille van leningen

< 2 %

Tussen 2 % en 4 %

Tussen 4 % en 6 %

> 6 %


a) liquiditeit : het liquiditeitscriterium gaat na of de maatschappij in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen op korte termijn met de op korte termijn beschikbare en inzetbare middelen. Het liquiditeitscriterium wordt berekend op grond van de vorderingen op korte termijn toegevoegd aan het beschikbare, met aftrek van de voorzieningen, de vervroegde terugbetaling gedekt door een Maatschappij financiering en de voorschotten ontvangen zonder compensatie geboekt/schulden op korte termijn, met dien verstande dat de overlopende rekeningen noch voor de activa, noch voor de passiva in aanmerking komen; b) solvabiliteit : Het solvaviliteitscriterium gaat de verhouding meten tussen het eigen kapitaal en het hypothecair uitstaand bedrag om het risico te dekken van schuldenaars die nog niet als in gebreke blijvende schuldenaars worden aangegeven. Het eigen kapitaal bevat : - het kapitaal (rubriek 10 van de balans) - de emissiepremies (rubriek 11 van de balans); - de herwaarderingsmeerwaarden (rubriek 12 van de balans); - de reserves (rubriek 13 van de balans); - het overgedragen resultaat (rubriek 14 van de balans); - de kapitaalsubsidies (rubriek 15 van de balans).

Het eigen kapitaal Loket moet een minimale waarde van één miljoen euro bedragen overeenkomstig artikel 2.4 van het besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement betreffende de erkenning van de loketten en tot vastlegging van de procedures inzake sanctie in uitvoering van artikel 178.1 van het Wetboek.

Het solvabiliteitscriterium wordt berekend op basis van de verhouding tussen het eigen kapitaal en het netto uitstaand bedrag op hypothecaire schuldvorderingen verminderd met de voorzieningen voor in gebreke blijvende schuldenaars; c) schuldenlast : Het criterium van de schuldenlast gaat de verhouding meten tussen de leningen aangegaan om de activiteit van de lener te financieren en de vaste middelen in de hypothecaire vorderingen. Het criterium van de schuldenlast wordt berekend op basis van de verhouding tussen het netto uitstaand bedrag op leningen en voorschotten verminderd met de residuele kasmiddelen en het netto uitstaand bedrag op hypothecaire schuldvorderingen verminderd met de voorzieningen voor in gebreke blijvende schuldenaars. d) resultaat : Het resultaatscriterium gaat de verhouding meten tussen het bedrijfsresultaat voor belasting en het eigen kapitaal. Het resultaatscriterium wordt berekend op grond van de verhouding tussen het bedrijfsresultaat voor belasting en de eigen middelen; e) kwaliteit van de portefeuille : Het criterium van de kwaliteit van de portefeuille gaat het risico van in gebreke blijven meten in de leningsportefeuille van het Loket.Dit criterium vloeit voort uit de betalingsachterstanden van de schuldenaars en toont met welke voorzichtigheid de leningen worden toegekend alsook de nauwkeurigheid waarmee de dossiers worden opgevolgd.

Het criterium van de kwaliteit van de portefeuille wordt berekend op grond van het aantal leningen die een betalingsachterstand vertonen van meer dan 3 maanden en het totaalaantal leningen in de portefeuille van het loket.

Als de som van de dividenden bedoeld in 2° d), uitgereikt tijdens de tien vorige boekjaren lager is dan 50 procent van het gemiddelde van het kapitaal dat voor dezelfde periode gestort is, kan een bijkomende dividend worden toegekend voor zover de uitgereikte totale netto-dividend niet hoger is dan 5 procent van de eigen middelen van het loket.

De persoon bedoeld in 2°, f), draagt de titel van "directeur-zaakvoerder".

Het eigen kapitaal bedoeld in 4°, is het bedrag vermeld in de rubrieken 10 tot 15 op de passiefzijde van de balans in de jaarrekeningen.

Art. 3.In geval van verlenging zal de Maatschappij een voorlopige erkenning van twee jaar toekennen aan een loket dat niet aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet zoals omschreven in het besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen ter bestemming van de "Guichets du crédit social" overeenkomstig artikel 175.2., § 3, 7°, van het Wetboek of dat over een bedrag aan eigen kapitaal van minder dan één miljoen euro beschikt. Binnen zestig dagen na de toekenning van de voorlopige erkenning wordt een regularisatieplan voorgesteld. De erkenning wordt ingetrokken indien de erkenningsvoorwaarden na afloop van deze twee jaren niet zijn bereikt. Afdeling 2. - Procedure inzake toekenning en verlenging van de

erkenning

Art. 4.§ 1. De erkenningsaanvraag of de aanvraag tot verlenging wordt door de indiener bij aangetekend schrijven bij de Maatschappij ingediend. § 2. De erkenningsaanvraag of de aanvraag tot verlenging gaat vergezeld van een dossier meegedeeld door de indiener waaruit blijkt dat de bepalingen van het Wetboek en de voorwaarden opgenomen in dit besluit worden nageleefd.

De Maatschappij bepaalt de elementen die in het dossier voorkomen en ze worden door de Minister goedgekeurd. § 3. De Maatschappij verzoekt de indiener om de toezending van allerhande documenten en inlichtingen en documenten die zij nuttig acht voor het onderzoek van het dossier. De Maatschappij bericht ontvangst van de aanvraag als ze als volledig wordt bevonden.

De Raad van bestuur van de Maatschappij spreekt zich uit over de erkenningsaanvragen binnen zestig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag. Afdeling 3. - Beroepen in geval van weigering van de erkenning of

weigering van de verlenging van de erkenning

Art. 5.§ 1. Op straffe van niet-ontvankelijkheid wordt het beroep tegen de beslissing tot weigering van de toekenning of verlenging van de erkenning bij aangetekend schrijven bij de Minister ingediend binnen 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing. Het beroep bevat de uiteenzetting van de middelen en bepaalt of de verzoeker wenst gehoord te worden.

Tegelijkertijd en op straffe van niet-ontvankelijkheid bezorgt de rechtspersoon of het loket de Maatschappij een afschrift van het beroep bij aangetekend schrijven. § 2. De Maatschappij beschikt over een termijn van dertig dagen na ontvangst van het afschrift van het beroep om haar opmerkingen mede te delen aan de Minister.

De Maatschappij bezorgt de rechtspersoon of het loket een afschrift van de opmerkingen binnen dezelfde termijn. § 3. De Regering beslist binnen negentig dagen na ontvangst van het beroep door de Minister en na de verzoeker te hebben gehoord indien hij het in zijn beroep heeft aangevraagd. Afdeling 4. - Voorwaarden betreffende de handhaving van de erkenning

Art. 6.§ 1. De erkenning wordt gehandhaafd als : 1° de financiele beoordeling bedoeld in de beheers- en werkingsnormen vereist door de Maatschappij krachtens het besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen ter bestemming van de "Guichets du crédit social" overeenkomstig artikel 175.2. §§ 3, 7° van het Wetboek, geen enkele negatieve beoordeling vertoont; 2° de rentabiliteit, bepaald door het bedrijfsresultaat voor belasting van de jaarrekeningen positief is tijdens het laatste jaar en dat de som van de laatste vijf jaar positief is;3° het loket een voorspelling van thesaurie op vijf jaar aantoont waaruit blijkt dat de activiteit het voortbestaan van het loket veilig stelt;4° het loket de voorwaarden bedoeld in artikel 2, naleeft. § 2. Als het loket één van deze voorwaarden niet vervult, zal de Maatschappij een diepgaande analyse van de financiële toestand van het loket opmaken die het voortbestaan van het loket zal kunnen bepalen.

Op grond van deze analyse zal de Maatschappij een voorlopige erkenning toekennen voor een eenmalige hernieuwbare periode van minstens één jaar en maximum twee jaar en zal ze een regularisatieplan eisen. Na afloop van deze periode, als de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1 zijn vervuld, zal de erkenning voor tien jaar worden gehandhaafd, met inbegrip van de periodes die door de voorlopige erkenning worden gedekt. In het tegenovergestelde geval zal er een nieuwe analyse worden gemaakt op grond waarvan de Maatschappij beslist : 1° hetzij om een tweede voorlopige erkenning toe te kennen;2° hetzij om een procedure tot intrekking van de erkenning op te starten. § 3. Dit artikel is van toepassing onverminderd elke eventuele sanctie die op elk ogenblik kan worden toegepast door de Maatschappij krachtens het Wetboek, dit besluit en de andere besluiten genomen bij toepassing van dit besluit. HOOFDSTUK III. - Sancties Afdeling 1. - Sancties tegen de loketten

Art. 7.§ 1. Indien het loket één van zijn verplichtingen niet nakomt, zendt de Raad van bestuur, vóór de eventuele toepassing van één van de sancties bedoeld in artikel 178.1 van het Wetboek, een brief, per aangetekend schrijven, aan het loket om laatstgenoemde te waarschuwen dat hij van plan is om een sanctie op te leggen. 1° Als het gaat om een financiële sanctie wordt het bedrag bepaald.2° Als het gaat om een schorsing van de financiering wordt de aanvangsdatum vastgelegd.3° Als een bijzondere commissaris ter plaatse wordt gestuurd, vallen de kosten die inherent zijn aan de opdracht van de bijzondere commissaris ten laste van het loket. § 2. De Raad van bestuur van de Maatschappij kan het loket verplichten om de toestand te regulariseren binnen een door haar bepaalde termijn. § 3. De waarschuwingsbrief vermeldt de toepasselijke bepalingen alsook de plaats, datum en uur van het voorafgaand verhoor van de vertegenwoordiger van het loket waarop laatstgenoemde aanwezig kan zijn. Het verhoor vindt ten vroegste zestien dagen na de derde werkdag die volgt op de verzending van de waarschuwingsbrief plaats. Er wordt een proces-verbaal van het verhoor opgesteld. Tijdens zijn verhoor kan de vertegenwoordiger van het loket door een raadsman of een deskundige worden bijgestaan of vertegenwoordigd om zijn verweermiddelen voor te leggen. § 4. Het loket beschikt over een termijn van vijftien dagen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum van de waarschuwingsbrief om zijn schriftelijke opmerkingen te gelde te maken bij de Maatschappij en om een einde te maken aan de redenen die aan de oorsprong liggen van de strafprocedure die tegen hem is opgestart. § 5. Binnen vijftien dagen na de voor het verhoor bepaalde datum kan de Maatschappij beslissen de sanctie toe te passen op het loket. Bij verstrijken van de termijn wordt het sanctievoorstel geacht geweigerd te zijn.

De beslissing wordt binnen dertig dagen bij aangetekend schrijven aan het loket gericht. § 6. De Directeur-generaal van de Maatschappij wordt aangewezen om de in dit besluit bedoelde sancties uit te voeren of, wanneer deze is verhinderd, een ambtenaar van niveau 1 van de Maatschappij. § 7. De financiële sanctie moet betaald worden binnen een termijn van drie maanden die een aanvang neemt de dag van de kennisgeving van de beslissing waarbij de sanctie wordt opgelegd. § 8. De sanctie wordt betaald door overschrijving op de rekening van de Maatschappij. Afdeling 2. - Beroep tegen de sancties

Art. 8.§ 1. Op straffe van niet-ontvankelijkheid wordt het beroep bij aangetekend schrijven of op elke wijze waarbij een vaststaande datum aan de zending wordt verleend bij de Minister ingediend binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing tot toepassing van de sanctie. Het beroep bevat de uiteenzetting van de middelen en bepaalt of de verzoeker wenst gehoord te worden.

Tegelijkertijd en op straffe van niet-ontvankelijkheid bezorgt het loket de Maatschappij een afschrift van het beroep bij aangetekend schrijven. § 2. De Maatschappij beschikt over een termijn van dertig dagen na ontvangst van het afschrift van het beroep om haar opmerkingen mede te delen aan de Minister.

De Maatschappij bezorgt het loket een afschrift van de opmerkingen binnen dezelfde termijn. § 3. De Regering beslist binnen 90 kalenderdagen na ontvangst van het beroep door de Minister en na de verzoeker te hebben gehoord indien hij het in zijn beroep heeft aangevraagd. HOOFDSTUK IV. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 9.Het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004200844 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement van de loketten en tot uitvoering van artikel 178.1. van de Waalse Huisvestingscode sluiten houdende het algemeen reglement van de loketten en tot uitvoering van artikel 178.1 van de Waalse Huisvestingscode wordt opgeheven.

Om de loketten de mogelijkheid te bieden om hun statuten aan te passen overeenkomstig artikel 27 van het decreet van 16 mei 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013203120 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen type decreet prom. 16/05/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013204139 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie wat betreft het goed bestuur op provinciaal niveau sluiten houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen en om hun aanvraag tot verlenging van de erkenning in te dienen, wordt aan deze loketten een tijdelijke erkenning toegekend die op 31 augustus 2014 afloopt.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 11.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 december 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^