Besluit Van De Waalse Regering van 12 december 2013
gepubliceerd op 31 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen voor de "Guichets du crédit social" overeenkomstig artikel 175.2, § 3, 7°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013207322
pub.
31/12/2013
prom.
12/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen voor de "Guichets du crédit social" (Sociale Kredietloketten) overeenkomstig artikel 175.2, § 3, 7°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, artikel 175.2, § 3, 7°;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 december 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 12 december 2013;

Op de voordracht van de "Société wallonne du crédit social" (Waalse maatschappij voor sociaal krediet);

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering keurt de op de "Guichets du crédit social" toe te passen beheers- en werkingsnormen goed die door de "Société wallonne du Crédit social" worden bepaald en die in bijlage bij dit besluit worden vermeld.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Namen, 12 december 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET BIJLAGE BEHEERS- EN WERKINGSNORMEN Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen Voor de toepassing van deze normen, wordt verstaan onder : 1° Wetboek : het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen ingevoerd bij het decreet van 29 oktober 1998; 2° Maatschappij : de "Société wallonne de Crédit social", bedoeld in artikel 175.1 van het Wetboek; 3° loket : het "guichet du crédit social", bedoeld in artikel 176.1 van het Wetboek; 4° hypothecaire leningen en aanvullende of ermee verwante producten : de hypothecaire leningen en de producten die de leningen toegekend in het kader van het sociaal hypothecair krediet, zoals bedoeld in artikel 1, 36, van het Wetboek, aanvullen of ermee verwant zijn;5° leners : de persoon(onen) die een sociaal hypothecair krediet zoals bedoeld in artikel 1, 36, van het Wetboek aangaat(aangaan); 6°° Minister : de Minister bevoegd voor Huisvesting; 7° sector : de sector van het sociaal hypothecair krediet, bestaande uit de Maatschappij uit van de erkende loketten;8° Regering : de Waalse Regering. Hoofdstuk 2. - Beheers- en werkingsnormen Afdeling 1. - Inleiding

Om elke actor in staat te stellen de hem bij het Wetboek toevertrouwde rol uit te oefenen, stelt de Maatschappij ter beschikking van de loketten een vademecum met de precieze en gedetailleerde voorschriften betreffende de hoofdzakelijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen die terzake van toepassing zijn.

Indien het loket alle toepasselijke normen niet naleeft, kan het gestraft worden overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 houdende het algemeen reglement betreffende de erkenning van de loketten en tot vastlegging van de procedures inzake sanctie in uitvoering van artikel 178.1 van het Wetboek. Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen

1° Reglement van de leningen Het loket moet het reglement van het sociaal hypothecair krediet vastgesteld door de Regering alsmede het Kwaliteitshandvest bepaald door de Minister op voorstel van de Maatschappij naleven. Elke vraag over de implementatie van het reglement valt onder de bevoegdheid van de Maatschappij. 2° Bepalingen betreffende de "Financial Services & Markets Authority", de Beroepsverening van het krediet en de Nationale Bank van België.De Maatschappij en het loket als hypotheekondernemingen worden onderworpen aan de bepalingen van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

Het loket moet ingeschreven zijn bij de "Financial Services & Markets Authority" alvorens hypothecaire leningen toe te kennen. De inschrijving wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Het loket schikt zich naar de gedragscode uitgevaardigd door de Beroepsverening van het Krediet.

Voor de leningen die het toekent, verstrekt het loket de wettelijk vereiste informatie aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren binnen de voorgeschreven termijnen en volgens de door de Nationale Bank van België meegedeelde procedure. 3° Omzendbrieven van de maatschappij Het loket is gehouden de door de Maatschappij opgemaakte omzendbrieven na te leven.4° Gebruik van de dragers ad hoc a) Documenten en formulieren Het loket gebruikt de door de Maatschappij bepaalde standaarddocumenten, en met name, de folder, het tarief, de formulieren voor de kredietaanvragen, kredietoffertes en ontwerpen van akten.b) Informatica Het loket beschikt over een computersysteem dat verenigbaar is met het systeem van de Maatschappij. Het loket deelt de door de Maatschappij gevraagde gegevens in de door haar bepaalde vorm bepaald mee.

Het loket moet zich aan het informatica-veiligheidsplan vastgesteld door de Maatschappij aanpassen. c) Reclamemiddelen Het loket gebruikt de door de Maatschappij bijgewerkte reclamemiddelen.d) Grafisch handvest Het loket leeft het grafische handvest van de Maatschappijn na.e) Website Het loket integreert het enige portaal van het sociaal hypothecair krediet maar kan een eigen website behouden indien die website naar het enige portaal verwijst en bijgewerkt wordt. Hoofdstuk 3. - Doorzichtigheidsregels Afdeling 1. - FSMA

Het loket informeert de Maatschappij over elke contact die het met de "Financial Services & Markets Authority" opneemt en maakt elk verslag m.b.t. het toezicht op de FSMA aan de Maatschappij over. Afdeling 2. - Financiële, boekhoud- en organisatorische inlichtingen

Het loket maakt jaarlijks en uiterlijk 15 dagen na het houden van de gewone algemene vergadering de volgende documenten aan de Maatschappij over : 1° een goedgekeurd, gedetailleerd en van commentaar voorzien exemplaar van het jaarlijkse verslag, met inbegrip van de balans, de resultatenrekening en de bijlagen ervan zoals ingediend bij de Nationale Bank van België;2° de sluitingsbalans van de boekhouding 3° het verslag van de commissaris-revisor;4° het beheersverslag;5° de notulen van de algemene vergadering tot goedkeuring van de rekeningen;6° het activiteitverslag. Het loket deelt spontaan en onverwijld elk element dat zijn financiële toestand zou kunnen beïnvloeden, aan de Maatschappij mee. Afdeling 3. - Productie

Het loket stuurt jaarlijks en uiterlijk op 31 januari van elk jaar zijn productiestatistieken (lijst van ondertekende dossiers) volgens een model en in de vorm bepaald door de Maatschappij. Afdeling 4. - Achterstallige bedragen

Het loket bezorgt jaarlijks en uiterlijk op de 22ste dag van het volgende kwartaal een inventaris van de dossiers met minstens drie maanden achterstallige bedragen volgens een model en in de vorm bepaald door de Maatschappij. Afdeling 5. - Toezicht door de Maatschappij

Op gewoon verzoek kan de Maatschappij zich rechtstreeks of door een revisor die ze daartoe machtigt, alle inlichtingen laten overhandigen die ze nuttig acht voor de beoordeling van de economische, financiële, patrimoniale en organisatorische toestand van een loket en controleren of de wettelijke en specifieke bepalingen die van toepassing zijn op de loketten worden nageleefd.

De Maatschappij kan krachtens het Wetboek op elk ogenblik en zonder verplaatsing kennis nemen van elk nuttig stuk met het oog op het toezicht op het loket.

De Maatschappij kan uitleg of inlichtingen verlangen van elke bestuurder of persoon belast met het dagelijkse beheer van een loket en overgaan tot alle verificaties die ze nuttig acht voor de uitvoering van haar toezicht.

Hoofdstuk 4. - Kredietbemiddelaars De tussenkomst van onafhankelijke kredietbemiddelaars wordt enkel voor de leningen van categorie III voorzien in het reglement van het sociaal hypothecair krediet toegelaten onder de volledige verantwoordelijkheid van het loket.

Voor de leningen van categorie III mag de aanbrengprovisie die door het loket aan de bemiddelaars betaald wordt, niet hoger zijn dan 0,60 % van het geleende kapitaal.

Vóór de behandeling van het dossier moeten de kredietbemiddelaars een overeenkomst ondertekenen met het loket volgens de door de Maatschappij bepaalde modaliteiten. Het loket moet een afschrift van die overeenkomst overmaken aan de Maatschappij.

Voor elke lening vermeldt het loket, indien nodig, de identiteit van de kredietbemiddelaar.

Hoofdstuk 5. - Governance Afdeling 1. - Overdrachten van bevoegdheid

De overdrachten van bevoegdheid worden aan de Maatschappij meegedeeld. Afdeling 2. - Intern audit

De loketten zorgen ervoor de bepalingen betreffende het intern audit vermeld in het Wetboek, in het beheerscontract dat de Maatschappij met de Regering verbindt, en in de statuten van de Maatschappij na te leven.

Hoofdstuk 6. - Activiteit Afdeling 1. - Soort activiteit

Voor elke leningscategorie bedoeld in het reglement van het sociaal hypothecair krediet vermeldt het loket in zijn eerste erkenningsaanvraag het soort activiteit die het wenst uit te oefenen.

Elke aanvraag tot wijziging van het soort activiteit moet door het loket aan de Maatschappij gericht worden.

Voor elke leningscategorie kan het loket een aanvraag tot wijziging indienen voor het volgende soort activiteit : - van makelaar tot lener : één keer per kalenderjaar; - van lener tot makelaar : op elk ogenblik van het jaar.

De wijziging van het soort activiteit treedt in werking de eerste dag van de maand na de goedkeuring van de aanvraag door de Maatschappij.

Indien het loket voor een bepaalde categorie lener is, blijft hij makelaar voor de leningen die volgen op een door de Maatschappij beheerde lening. Afdeling 2. - Territorialiteit

Voor de leningen van categorie I en II met uitzondering van de leningen HT+ zijn de loketten leners of makelaars van de Maatschappij op het grondgebied van de provincie waarin hun maatschappelijk zetel gelegen is.

Het gebouw dat het voorwerp uitmaakt van de lening vormt het aansluitingscriterium bij een provincie. Afdeling 3. - Verplichtingen die uit de activiteit voortvloeien

1° "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" (Huisvestingsfonds voor kroostrijke gezinnen in Wallonië) Het loket zorgt uit zijn midden voor het voorstellen van de producten aangeboden door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie". Het loket stelt ter beschikking van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" een plaats voor de reclamemiddelen betreffende de leningen van laatstgenoemde alsmede een bureau voor een dienst waargenomen door het personeel ervan. 2° De dossiers voor de aanvraag van leningen behandelen overeenkomstig de voorschriften a) Behandeling van de oorspronkelijke aanvraag Het loket stelt de kandidaat-lener een product aangepast aan zijn project en aan zijn beroepstoestand voor en verstrekt het hem. De behandeling van de oorspronkelijke aanvraag wordt volgens de door de Maatschappij meegedeelde procedure uitgevoerd.

De toekenning en het beheer van de hypothecaire kredieten na de ondertekening van het contract worden waargenomen door de Maatschappij en door de loketten overeenkomstig de omzendbrieven die ter attentie van de loketten worden meegedeeld. b) Expertises Het loket laat de expertises van de goederen die het voorwerp uitmaken van de aanvraag van een hypothecair krediet, uitvoeren door een deskundige van de Maatschappij of door een door de Maatschappij erkende deskundige in de gevallen voorzien door de Maatschappij en meegedeeld aan het loket bij omzendbrief. Alle expertises die door de deskundigen van de Maatschappij worden uitgevoerd, maken het voorwerp uit van een aangifte van schuldvordering tegenover de loketten. c) Schuldsaldoverzekering Het loket stelt het voorstel van de schuldsaldoverzekering van de Maatschappij aan de kandidaat-leners voor.3° Beslissing en zending van het aanbod De kredietaanvraag wordt ter goedkeuring aan het kredietcomité van de lener voorgelegd. De mededeling van de beslissingen tot toekenning en weigering van krediet wordt verricht door de Maatschappij of door het loket indien het als lener tussenbeide komt, volgens de procedure bedoeld in het reglement van het sociaal hypothecair krediet en meegedeeld aan de loketten. 4° Vertegenwoordiging bij de akte Voor de door de Maatschappij toegekende hypothecaire leningen vertegenwoordigt het loket de Maatschappij bij de ondertekening van de akte. Daartoe machtigt het loket een lid van zijn personeel of één van zijn bestuurders.

Voor de door het loket toegekende hypothecaire kredieten deelt het loket de modaliteiten die het heeft aangenomen om bij de ondertekening van de akte vertegenwoordigd te worden, aan de Maatschappij mee. 5° Na de ondertekening van de leningsakte Wanneer het loket lener is, controleert het de verbintenissen die de leners bij de ondertekening van de leningsakte genomen hebben. 6° Beheer van het uitstaand bedrag en de geschillen a) Uitstaand bedrag De Maatschappij en het loket antwoorden elk voor hun schuldenaars op de aanvragen van documenten en inlichtingen (afrekeningen van totale terugbetaling, attest van fiscale immunisatie, attest van regelmatige betaling, enz.).

Elke aanvraag tot wijziging van het lopende contract ten opzichte van de oorspronkelijke leningsakte, wordt onderworpen aan de beslissing van het kredietcomité van de lener.

Behalve behoorlijk met redenen omklede uitzondering mag de aangevraagde wijziging niet leiden tot een vermindering van de garanties die bij de ondertekening van de lening bestaan. b) Geschillen Het loket treft alle maatregelen met het oog op het beperken van het volume van zijn geschillendossiers met inachtneming van de door de Maatschappij opgemaakte omzendbrieven. Hoofdstuk 7. - Financiële beoordeling van het loket Afdeling 1. - Beoordelingsproces

De beheerscriteria worden op grond van de jaarlijkse afsluitingtoestanden goedgekeurd door de algemene vergadering van het loket bepaald.

Elk criterium maakt het voorwerp van een (positieve, gemiddelde, met voorbehoud, of negatieve) beoordeling naar gelang van zijn resultaat uit.

Elk criterium waarvoor een beoordeling met voorbehoud wordt gegeven, maakt het voorwerp uit van een bijzondere analyse door de Maatschappij en van een regularisatieplan door het loket, indien blijkt dat er een hoog risico bestaat dat de beoordeling in de toekomst negatief wordt.

Het feit dat men één of verschillende beoordelingen met voorbehoud of negatieve beoordelingen heeft, kan het voorwerp uitmaken van een sanctie bedoeld in het besluit van de Regering houdende het algemeen reglement van de loketten en tot uitvoering van artikel 178.1 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen en met name van een voorlopige schorsing van de financiering van het loket totdat het aan de Maatschappij bewijst dat het op termijn de activiteit tot overeenstemming kan brengen met de financiële normen (via de bevestiging van de aan de Maatschappij overgemaakte financiële elementen, de opmaak van een financieel plan op lange termijn, de opneming in dit plan van alle maatregelen voorgesteld door het loket).

Er wordt van uitgegaan dat het loket de activiteit tot overeenstemming heeft gebracht met de financiële normen, indien alle criteria het voorwerp uitmaken van een gemiddelde of positieve beoordeling of indien het loket aan de Maatschappij bewijst dat de criteria op termijn niet het voorwerp zullen uitmaken van een negatieve beoordeling.

Indien het loket dit plan niet naleeft, of indien het loket bij het verstrijken van de termijn bedoeld in dat plan de activiteit niet tot overeenstemming met de financiële normen heeft kunnen brengen, kan de Maatschappij gestraft worden met een sanctie zoals bedoeld in artikel 178.1. van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen. Afdeling 2. - Beoordelingscriteria

1° De verschillende beoordelingen De beoordelingen worden op ratio's die voor elk criterium eigen zijn, gegrond. De criteria en ratio's die voor elk van hen eigen zijn, zijn de volgende :

Ratio

Positieve beoordeling

Gemiddelde beoordeling

Beoordeling met voorbehoud

Negatieve beoordeling

liquiditeit

> 125 %

Tussen 110 % en 125 %

Tussen 90 % en 110 %

< 90 %

solvabiliteit

> 6 %

Tussen 5 % en 6 %

Tussen 4 % en 5 %

< 4 %

schuldenlast

< 90 %

Tussen 90 % en 96 %

Tussen 96 % en 100 %

> 100 %

resultaat

> 2 %

Tussen 0 % en 2 %

Tussen -2 % en 0 %

< -2 %

kwaliteit van de portefeuille van leningen

< 2 %

Tussen 2 % en 4 %

Tussen 4 % en 6 %

> 6 %


2° Begripsomschrijving en berekening van de criteria a) Liquiditeit i) Begripsomschrijving Het liquiditeitscriterium gaat na of de maatschappij in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen op korte termijn met de op korte termijn beschikbare en inzetbare middelen. ii) Berekening Het liquiditeitscriterium wordt berekend op grond van de vorderingen op korte termijn toegevoegd aan het beschikbare, met aftrek van de voorzieningen, de vervroegde terugbetaling gedekt door een Maatschappij financiering en de voorschotten ontvangen zonder compensatie geboekt / schulden op korte termijn, met dien verstande dat de overlopende rekeningen noch voor de activa, noch voor de passiva in aanmerking komen. b) Solvabiliteit i.Begripsbepaling Het eigen kapitaal bevat : - het kapitaal (rubriek 10 van de balans) - de emissiepremies (rubriek 11 van de balans); - de herwaarderingsmeerwaarden (rubriek 12 van de balans); - De reserves (rubriek 13 van de balans); - het overgedragen resultaat (rubriek 14 van de balans); - de kapitaalsubsidies (rubriek 15 van de balans).

Het eigen kapitaal Loket moet een minimale waarde van één miljoen euro bedragen overeenkomstig artikel 2.4 van het besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement betreffende de erkenning van de loketten en tot vastlegging van de procedures inzake sanctie in uitvoering van artikel 178.1 van het Wetboek.

Het solvabiliteitscriterium gaat de verhouding meten tussen het eigen kapitaal en het hypothecair uitstaand bedrag om het risico te dekken van schuldenaars die nog niet als in gebreke blijvende schuldenaars worden aangegeven. ii. Berekening Het solvabiliteitscriterium wordt berekend op basis van de verhouding tussen het eigen kapitaal en het netto uitstaand bedrag op hypothecaire schuldvorderingen verminderd met de voorzieningen voor in gebreke blijvende schuldenaars. c) Schuldenlast i.Begripsbepaling Het criterium van de schuldenlast gaat de verhouding meten tussen de leningen aangegaan om de activiteit van de lener te financieren en de vaste middelen in de hypothecaire vorderingen. ii. Berekening Het criterium van de schuldenlast wordt berekend op basis van de verhouding tussen het netto uitstaand bedrag op leningen en voorschotten verminderd met de residuele kasmiddelen [1] en het netto uitstaand bedrag op hypothecaire schuldvorderingen verminderd met de voorzieningen voor in gebreke blijvende schuldenaars. d) Resultaat i.Begripsomschrijving Het resultaatscriterium gaat de verhouding meten tussen het bedrijfsresultaat voor belasting en het eigen kapitaal. ii. Berekening Het resultaatscriterium wordt berekend op grond van de verhouding tussen het bedrijfsresultaat voor belasting en de eigen middelen. e) Kwaliteit van de portefeuille i.Begripsomschrijving Het criterium van de kwaliteit van de portefeuille gaat het risico van in gebreke blijven meten in de leningsportefeuille van het Loket. Dit criterium vloeit voort uit de betalingsachterstanden van de schuldenaars en toont met welke voorzichtigheid de leningen worden toegekend alsook de nauwkeurigheid waarmee de dossiers worden opgevolgd. ii. Berekening Het criterium van de kwaliteit van de portefeuille wordt berekend op grond van het aantal leningen die een betalingsachterstand vertonen van meer dan 3 maanden en het totaalaantal leningen in de portefeuille van het loket.

Hoofdstuk 8. - Financiering Afdeling 1. - Voorwaarden

Vóór elke aanvraag tot financiering moet een loket : - door de Maatschappij erkend worden; - met haar de algemene kredietvoorwaarden ondertekenen De Maatschappij onderzoekt de aanvraag tot financiering van elke lening ten opzichte van de beschikbare begroting.

De aanvraag wordt toegekend : 1) indien de reglementering en de financieringsprocedure nageleefd worden;2) indien de begroting beschikbaar is;3) naar gelang van de beoordeling van de boekhoud- en financiële criteria door de Maatschappij. De bepalingen betreffende de financiering en de voorbehouden worden vermeld in de algemene kredietvoorwaarden vastgesteld tussen de Maatschappij en elk loket.

De praktische modaliteiten worden door de Maatschappij in overleg met de loketten bepaald en in de vorm van omzendbrieven meegedeeld. Afdeling 2. - Modaliteiten

1° Duur De Maatschappij kent voorschotten met een duur die niet hoger is dan die van de latente hypothecaire lening toe aan het loket dat aanvaardt. Elk voorschot is uitsluitend bestemd voor de toekenning van een hypothecair krediet aan particulieren voor de bouw, de aankoop, de renovatie, de herstructurering, de aanpassing of het behoud van een eerste woning die voor persoonlijk gebruik bestemd is, zoals bepaald door het Waalse Gewest. 2° Percentage van het voorschot Het werkelijke percentage van de aan het loket verleende voorschotten wordt bepaald overeenkomstig het reglement van het sociaal hypothecair krediet en is gelijk aan het aan de leners jaarlijkse percentage verminderd met 0,40 % voor zover de wettelijke en reglementaire bepalingen zijn nageleefd. Hoofdstuk 9. - Bezoldiging De bezoldiging van het loket bestaat uit de volgende elementen : - voor de activiteiten van makelaars : de aanbrengprovisie betaald door de Maatschappij aan haar makelaar die vastgesteld is op 0,80 % van het geleende kapitaal ongeacht de leningscategorie; - voor de activiteiten van leners : het verschil tussen het op de klant toegepaste percentage en het op door de Maatschappij toegepaste bedrag voor de financiering van het dossier; - de dossierkosten : de dossier- en expertisekosten m.b.t. het gehypothekeerde goed worden door de Maatschappij bepaald en door het loket geïnd; - de door verzekeringsmaatschappij betaalde verzekeringscommissie : het loket int de verzekeringscommissie betreffende de levensverzekering.

Hoofdstuk 10. - Inwerkingtreding Deze bepalingen treden in werking op 1 januari 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 tot goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen voor de "Guichets du crédit social" overeenkomstig artikel 175.2, § 3, 7°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen.

Namen, 12 december 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET [1] Kasmiddelen + beschikbare middelen - sommen tot pand

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^