Besluit Van De Waalse Regering van 12 februari 2009
gepubliceerd op 12 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 voor de investeringen in de landbouwsector

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201068
pub.
12/03/2009
prom.
12/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 voor de investeringen in de landbouwsector


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en opheffing van sommige Verordeningen;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Gelet op Verordening (EG) nr. 74/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2008 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het ELFPO;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Gelet op de beslissingen van de Commissie van 27 juni 1977 en 29 juli 1983 tot wijziging van de grenzen van de probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april 1975 (België);

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 13 juli 2003 en 12 augustus 2003;

Gelet op het decreet van 14 februari 2007 betreffende de identificatie van de meewerkende echtgenoten in de landbouw;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1951 houdende grensbepaling van de landbouwstreken van het Rijk, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juli 1952, 8 maart 1968 en 15 februari 1974;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 houdende definitieve erkenning van de betalende Waalse instelling voor de door het EOGFL, afdeling Garantie, medegefinancierde uitgaven;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 tot vastlegging van de richtsnoeren voor de randvoorwaarden bedoeld in artikel 27 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden;

Gelet op Richtlijn 75/269/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG (België);

Gelet op Richtlijn 80/666/EEG van de Raad van 24 juni 1980 tot wijziging van Richtlijn 75/268/EEG betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden;

Gelet op de communautaire richtsnoeren van 27 december 2006 voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (JO 2006/C 319/01);

Overwegende dat de huidige steunregeling voor investeringen en installatie in de landbouw en de compenserende vergoedingen in de probleemgebieden moet worden aangepast, rekening houdend met de structurele wijzigingen van de bedrijven en hun lasten;

Overwegende dat maatregelen moeten worden genomen om de Waalse beleidskeuzes uit te voeren ten einde op de landbouwevolutie in te spelen;

Overwegende dat het nodig is elke dubbelzinnigheid te voorkomen i.v.m. de begunstigden die in aanmerking kunnen komen voor de Compenserende Vergoeding in Probleemgebieden (ICRD);

Overwegende dat de steun bij de eerste installaties zo spoedig mogelijk verhoogd moet worden;

Overwegende dat de vergoedingen zo spoedig mogelijk berekend en betaald moeten worden om in te spelen op thesaurieproblemen van bedrijven in probleemgebieden;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Besluit :

Artikel 1.Artikel 26 van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 voor de investeringen in de landbouwsector wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid wordt het percentage "45 %" vervangen door het percentage "40 %"; 2° in het tweede lid wordt het bedrag "175.000 euro" vervangen door het bedrag "300.000 euro" en wordt het bedrag "10.000 euro" vervangen door het bedrag "30.000 euro".

Art. 2.In artikel 27 van hetzelfde besluit wordt het bedrag "55.000 euro" vervangen wordt het bedrag "70.000 euro".

Art. 3.Artikel 70 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° na het eerste streepje worden de woorden "voor een bedrijf" vervangen door de woorden "per landbouwbedrijfshoofd dat aantoont dat het op de datum van de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van artikel 69";2° na het tweede streepje worden de woorden "voor een bedrijf" vervangen door de woorden "per landbouwbedrijfshoofd dat aantoont dat het op de datum van de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van artikel 69" en worden de woorden "per arbeidseenheid" vervangen door de woorden "per landbouwbedrijfshoofd dat aantoont dat het op de datum van de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van artikel 69".

Artikel 1.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 12 februari 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^