Besluit Van De Waalse Regering van 12 februari 2009
gepubliceerd op 17 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission wallonne pour l'Energie" en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201150
pub.
17/03/2009
prom.
12/02/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Energiecommissie) en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003027214 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse Energiecommissie sluiten


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op de artikelen 44, § 1, en 46, § 1, zoals gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003027214 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse Energiecommissie sluiten tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission wallonne pour l'Energie", zoals gewijzigd bij het besluit van 30 november 2006;

Gelet op het voorstel van de "Commission wallonne pour l'Energie", CD-9a20-CWaPE-225, van 22 januari 2009;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering keurt het bijgaande huishoudelijk reglement van de "Commission wallonne pour l'Energie" goed.

Art. 2.Het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003027214 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse Energiecommissie sluiten tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission wallonne pour l'Energie" wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor het Energiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 februari 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

BIJLAGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE "COMMISSION WALLONNE POUR L'ENERGIE" Afdeling 1. - Begripsomschrijvingen

Begripsomschrijving

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "elektriciteitsdecreet" : het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;2° "gasdecreet" : het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt;3° "commissie" : de "Commission wallonne pour l'Energie";4° "werkdag" : iedere kalenderdag, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;5° "Minister" : de Waalse Minister van Energie. Afdeling 2. - Het Directiecomité

Art. 2.§ 1. De diensten van de CWaPE worden in vier directies en een voorzitterschap georganiseerd. § 2. Een directie geleid door een "technisch" directeur die belast is met de technische aspecten van de gas- en elektriciteitsmarkten; § 3. Een directie geleid door een directeur "van de bevordering van hernieuwbare energieën" die belast is met de uitvoering van en de controle op de mechanismen voor de bevordering en de labeling van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, enerzijds, en van gas uit hernieuwbare energiebronnen, anderzijds; § 4. Een directie geleid door een "sociaal-economisch" directeur, die belast is met de werking van de gas- en elektriciteitsmarkt en met de controle op de openbare verplichtingen, met de evaluatie van hun uitvoering en hun kosten alsmede met de desbetreffende onderzoeken; § 5. Een directie geleid door een directeur "van de diensten aan de consumenten en van de juridische diensten" die belast is met de juridische onderzoeken, met de bewaking en de behandeling van de vragen en klachten; § 6. De voorzitter roept de vergaderingen van het directiecomité bijeen, opent en sluit ze. Hij leidt de debatten en beschikt daartoe over alle nodige bevoegdheden. Buiten deze vergaderingen is de voorzitter belast met de coördinatie van de vier directies.

Met inachtneming van de beslissingen van het directiecomité zorgt de voorzitter met name voor : a) de verdeling, het onderzoek en de voorbereiding van de dossiers en de vragen die aan het directiecomité worden gericht evenals op hun uiteenzetting voor het directiecomité;b) de uitoefening of de toewijzing van residuaire bevoegdheden en de eventuele abritrage van de bevoegdheidsconflicten tussen directies;c) de externe betrekkingen met de Belgische overheden, met de buitenlandse of internationale instellingen en de andere regulatoren van de elektriciteits- en gasmarkt;d) de informatie-uitwisseling of de betrekkingen tussen het directiecomité en de "Conseil économique et social de la Région Wallonne" (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest). In dit kader rekent de voorzitter op de bijstand van een secretaris-generaal en een "dorsale eenheid", die onder zijn gezag staat, en die de overige directies in beheer van human resources, boekhouding, informatica, ophaling en beheer van de documentatie en beheerscontrole bijstaat.

Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt het voorzitterschap waargenomen door de langst benoemde directeur. Wanneer meerdere directeurs dezelfde anciënniteit hebben, neemt de oudste directeur die aanwezig is het voorzitterschap waar. De directeur die het voorzitterschap waarneemt, heeft dezelfde rechten en plichten als de voorzitter.

Vergaderingen en agenda

Art. 3.§ 1. Het directiecomité vergadert in het administratief arrondissement Namen; de voorzitter kan evenwel een andere vergaderplaats aanduiden. § 2. De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar. Het directiecomité kan er evenwel personeelsleden of deskundigen die het in zijn beraadslagingen kunnen bijstaan, om verzoeken een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen. De secretaris-generaal woont het directiecomité bij zonder stemgerechtigd te zijn en wordt ermee belast onder de leiding van de voorzitter de notulen van de vergaderingen van dat comité op te maken. § 3. Het directiecomité vergadert op uitnodiging van de voorzitter, op eigen initiatief of op verzoek van ten minste twee personen onder de directeurs en commissarissen, zo dikwijls als het belang van de commissie het vereist, en minstens eenmaal per maand, behalve tijdens juli en augustus. Op verzoek van minstens twee leden van het directiecomité wordt de vergadering van het directiecomité binnen tien werkdagen na de datum van het verzoek gehouden.

De oproeping wordt ofwel per elektronische of gewone post ofwel per fax of per drager minstens vijf werkdagen vóór de vergadering verstuurd.

In geval van hoogdringendheid kan de vergadering door de voorzitter vastgesteld worden op de dag zelf van de oproeping.

De agenda voor de vergadering en alle stukken in verband met de agendapunten worden bij de oproeping gevoegd. § 4. Elk lid van het directiecomité kan een verzoek om punten op de agenda te plaatsen samen met de bijhorende documenten overmaken aan de voorzitter. § 5. Bij het begin van de vergadering keurt het directiecomité de agenda goed. Het directiecomité kan bij consensus beslissen om een bijkomend punt op de agenda op te nemen. § 6. Indien één of meerdere agendapunten niet behandeld kunnen worden op de vergadering van het directiecomité, worden zij : - ofwel met voorrang ingeschreven op de agenda van de volgende vergadering; - ofwel uitgesteld naar een latere vergadering, indien het directiecomité het punt niet kon behandelen wegens een gebrek aan informatie, om procedureredenen of omdat het directiecomité bijkomend onderzoek nodig acht.

Beraadslaging en stemming

Art. 4.§ 1. Het directiecomité kan alleen geldig beraadslagen als het bestaat uit de voorzitter en ten minste twee directeurs of, wanneer de voorzitter niet aanwezig is, ten minste drie directeurs.

Indien het quorum niet is bereikt, kan het directiecomité alsnog geldig beraadslagen, met tenminste twee aanwezige leden waaronder de bevoegde directeur, nadat zij opnieuw wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda, zonder rekening te houden met de termijn bepaald in artikel 3, § 3, tweede lid, voor een tweede vergadering die plaatsvindt de tweede werkdag volgend op de eerste vergadering, tenzij in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval wordt het directiecomité onmiddellijk een tweede maal bijeengeroepen met dezelfde agenda en kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden. De hoogdringendheid moet echter steeds gemotiveerd worden in het proces-verbaal van de vergadering. § 2. Het directiecomité neemt zijn beslissingen bij consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, komen de beslissingen tot stand bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat de stem van de voorzitter doorweegt bij staking der stemmen. § 3. Het directiecomité kan slechts over een agendapunt beraadslagen wanneer de bevoegde directeur aanwezig is. Indien het punt wordt uitgesteld naar een latere vergadering om reden van afwezigheid van de bevoegde directeur en deze opnieuw afwezig is, kan het directiecomité beslissen bij consensus te beraadslagen in afwezigheid van de bevoegde directeur. § 4. De stemming kan slechts plaatsvinden, nadat de personen, die desgevallend het directiecomité op uitnodiging bijwonen, zich hebben teruggetrokken. § 5. De stemming gebeurt door het opsteken van de hand, doch op verzoek van één lid van het directiecomité gebeurt de stemming geheim. § 6. Een directeur die zich onthoudt of die tegen een bij meerderheid van stemmen genomen beslissing stemt, kan vragen dat zijn onthouding of verzet met naam in de vorm van een minderheidsnota geacteerd wordt in de notulen, met eventueel de door hem aangehaalde motieven. § 7. Het directiecomité stelt vast welke deontologische regels bij de beraadslagingen en stemmingen van het directiecomité gelden.

Notulen

Art. 5.§ 1. De notulen worden duidelijk opgesteld. Zij geven de beslissingen en de redenen ervoor weer, alsook de verwijzingen naar de basisdocumenten. § 2. Op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het directiecomité staat de goedkeuring van de notulen. § 3. De definitieve versie van de notulen wordt na goedkeuring door het directiecomité, ondertekend door de voorzitter en een directeur.

De oorspronkelijke notulen worden door de voorzitter bewaard. Elk uittreksel uit de notulen wordt door de voorzitter of een directeur ondertekend. De notulen en uittreksels zijn vertrouwelijk behoudens andersluidende beslissing van het directiecomité.

Art. 6.Regels van toepassing op de totstandkoming van verordeningen, voorstellen, adviezen, beslissingen, bevelen, richtlijnen, aanbevelingen, onderzoeken en studies § 1. Wanneer het directiecomité een verordening, voorstel, een advies, een beslissing, een injunctie, een richtlijn, een aanbeveling, een onderzoek of een studie wenst aan te nemen of uit te brengen, maakt de voorzitter het dossier over aan elke bevoegde directeur. § 2. Elke bevoegde directeur legt onmiddellijk de nodige contacten en vraagt alle informatie op die hij nuttig acht. Bij het opstellen van een reglement, een voorstel, een advies, een beslissing, een injunctie, een richtlijn, een aanbeveling, een onderzoek of een studie mag de directeur steeds een beroep doen op experten van buitenaf, op voorwaarde dat de onafhankelijkheid van de commissie gegarandeerd kan worden. Dit beroep gebeurt in het financieel kader en volgens de procedures beschreven in artikel 7 van dit reglement § 3. Wanneer het directiecomité om een reglement, voorstel, advies, beslissing, injunctie, richtlijn, aanbeveling, onderzoek of studie wordt verzocht, verstuurt de voorzitter onmiddellijk een ontvangstmelding aan de verzoekende instantie.

Elke bevoegde directeur stelt alles in het werk om de door de verzoekende instantie vooropgestelde uitvoeringstermijn te respecteren. Indien de door de verzoekende instantie vooropgestelde uitvoeringstermijn niet haalbaar is, bijvoorbeeld gelet op de graad van complexiteit, deelt het directiecomité de verzoekende instantie onverwijld mee welke termijn ze wel redelijk acht. De uitvoeringstermijn neemt in elk geval slechts een aanvang na de ontvangst van het volledige dossier.

In de gevallen waarin het decreet of diens uitvoeringsbesluiten in een verplichte termijn voorzien, respecteert het directiecomité nauwgezet de door de verzoekende instantie vooropgestelde termijn. § 4. Belangrijke briefwisseling die het directiecomité verbindt, wordt op de agenda van het directiecomité geplaatst. Doch volstaat de handtekening van elke bevoegde directeur. § 5. Wanneer de voorzitter en elke bevoegde directeur het nodig achten, wordt de goedkeuring van de reglementen, voorstellen, adviezen, beslissingen, bevelen, richtlijnen, aanbevelingen, onderzoeken of studies via een schriftelijke procedure bekomen. In dit geval wordt het ontwerp van reglement, voorstel, advies, beslissing, injunctie, richtlijn, aanbeveling, onderzoek of studie per brief meegedeeld aan alle leden van het directiecomité. Deze mededeling kan ook per fax of via e-mail geschieden; in dit geval geldt het verzendingsbewijs als ontvangstbewijs.

De mededeling vermeldt de termijn waarover de leden beschikken om hun goedkeuring dan wel de redenen waarom zij hun goedkeuring niet kunnen verlenen, mee te delen. Deze termijn gaat in vanaf de verzending en kan niet korter zijn dan 24 uur.

De leden die na het verstrijken van de termijn vermeld in de mededeling geen bericht overmaakten, worden geacht het ontwerp te hebben goedgekeurd.

Indien geen consensus wordt bereikt, wordt over het ontwerp gestemd op de eerstvolgende vergadering van het directiecomité. § 6. De definitieve versie van een reglement, een voorstel, een advies, een beslissing, een injunctie, een richtlijn, een aanbeveling, een onderzoek of een studie wordt ondertekend door elke bevoegde directeur, en door de voorzitter. Wanneer het te ondertekenen document tot de bevoegdheid van de voorzitter behoort, wordt het door laatstgenoemde en een directeur ondertekend. Hetzelfde geldt voor de briefwisseling die gepaard gaat met het overmaken van reglementen, adviezen beslissingen, bevelen, richtlijnen, aanbevelingen, onderzoeken of studies aan de eventuele verzoekende instantie. § 7. De reglementen, voorstellen, adviezen, beslissingen, aanbevelingen, richtlijnen, onderzoeken en studies van het directiecomité worden uitgebracht in de vastgestelde opmaak. § 8. De definitieve versies van de reglementen, voorstellen, adviezen, beslissingen, richtlijnen, aanbevelingen, onderzoeken en studies van het directiecomité zijn openbaar en worden bekendgemaakt op de website van de commissie, www.cwape.be behoudens andersluidende beslissing van het directiecomité.

De adviezen worden bekendgemaakt na mededeling aan de Regering.

Er wordt een thematisch en chronologisch klassement van de voorstellen, adviezen, beslissingen, aanbevelingen, onderzoeken en studies van het directiecomité bijgehouden.

Regels van toepassing op het operationeel bestuur

Art. 7.§ 1. Het directiecomité kan de voorzitter of een directeur machtigen om alle spoedeisende beslissingen te nemen, met uitzondering van beslissingen van reglementaire aard of in aangelegenheden bedoeld in artikel 6 van dit reglement. Deze spoedeisende beslissingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van het directiecomité op de eerstvolgende vergadering. § 2. Inzake bevoegdheidsdelegatie en ondertekeningsbevoegdheid gelden de volgende regels : 1. inzake bestellingen en het aangaan van verplichtingen : Het directiecomité beslist over de bestellingen en het aangaan van andere verplichtingen met naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten.Behoudens gemotiveerde uitzondering of onder de door het directiecomité bepaalde bedragen, neemt het directiecomité deze beslissing op basis van drie verschillende offertes wanneer de overeenkomst (geding ten behoeve van een derde inzake leveringen) tussen het Ministerie van Uitrusting en Vervoer (of de Waalse overheidsdienst) en de Commissie niet toegepast dient te worden.

Het directiecomité kan deze beslissingsbevoegdheid delegeren aan alle directeurs, of voorzien in een ondertekening door twee directeurs onder de door het directiecomité bepaalde bedragen. 2. inzake betalingen en bankverrichtingen : De bankverrichtingen en betalingsopdrachten worden ondertekend door twee leden van het directiecomité, waaronder de voorzitter indien hij beschikbaar is.Het directiecomité kan uitzonderingen op dit principe formuleren voor interne verrichtingen van de commissie of voor verrichtingen onder een bepaald bedrag. 3. inzake facturen en bewijsstukken van uitgaven : Alle facturen en andere bewijsstukken van uitgaven worden geparafeerd door de voorzitter of de persoon die hij daartoe aanduidt vóór hun betaling door de voorzitter of door de persoon die daartoe behoorlijk wordt gemachtigd door het directiecomité. § 3. De commissie treedt in rechtsvorderingen op als eiseres of verweerster, op vraag of op vordering van de voorzitter in toepassing van artikel 45, § 4, van het elektriciteitsdecreet.

Personeel

Art. 8.Het personeel van de commissie wordt aangeworven en tewerkgesteld krachtens arbeidsovereenkomsten beheerst door de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten in toepassing van artikel 46, § 2, van het elektriciteitsdecreet.

Het directiecomité stelt hun bezoldiging en aanvullende voordelen vast. Het directiecomité beslist over de aanwervingen, bevorderingen en ontslagen. Het tewerkgestelde personeel kan pas aangeworven worden na een kandidatenoproep met bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en in de Franstalige pers die door het directiecomité uitgekozen is en met de tussenkomst van een gespecialiseerd aanwervingskantoor.

Financiën

Art. 9.§ 1. Het directiecomité stelt een externe bedrijfsrevisor aan die geen functie uitoefent bij een onderneming die aan zijn toezicht is onderworpen. De revisor controleert en certificeert de rekeningen opgesteld door het directiecomité, onverminderd artikel 50, § 5, van het elektriciteitsdecreet. Het directiecomité beslist erover een einde te stellen aan het mandaat van de bedrijfsrevisor. § 2. Elke drie maanden legt de voorzitter de resultatenrekeningen aan het directiecomité voor. Het directiecomité sluit jaarlijks de balans en rekeningen af en beslist over de overdracht van het eventuele saldo naar het volgende boekjaar. § 3. De voorzitter maakt het voorstel van begroting op en legt dit ter goedkeuring aan het directiecomité voor. De begroting bevat een raming van de opbrengsten en kosten die een verdeling van de kosten op jaarbasis.

Het voorstel van begroting voor het jaar n wordt aan de Minister overgemaakt vóór 31 oktober van het jaar n-1. § 4. De boekhouding van de Commissie wordt opgemaakt overeenkomstig de algemene regels van de wet van 17 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

Op voorstel van de voorzitter stelt het directiecomité de waarderingsregels voor de resultatenrekening en de balans op.

De Commissie verrekent niet het Fonds "Energie" bedoeld in artikel 51 van het elektriciteitsdecreet. Afdeling 3. - Betrekkingen tussen de Commissie en de regulatoren van

de elektriciteitsmarkt, het Controlecomité van Gas en elektriciteit en het Comité Energie Samenwerking met de regulatoren van de elektriciteits- en gasmarkten

Art. 10.De samenwerking met de regulatoren van de elektriciteitsmarkt, bedoeld in artikelen 43, § 2, 12°, van het elektriciteitsdecreet en 36, § 1, 10°, van het gasdecreet wordt verzorgd door het directiecomité, waar het vertegenwoordigd is door de voorzitter behalve indien het directiecomité een andere delegatie aanwijst.

Samenwerking met de "Conseil économique et social de la Région wallonne"

Art. 11.De samenwerking met de "Conseil économique et social de la Région wallonne", in het kader van artikel 51, van het elektriciteitsdecreet wordt verzorgd door het directiecomité, waar het vertegenwoordigd is door de voorzitter behalve indien het directiecomité en andere delegatie aanwijst.

Informatie-uitwisseling

Art. 12.§ 1. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van dit reglement voert het directiecomité de handelingen uit die noodzakelijk of nuttig zijn voor enerzijds de uitvoering van de opdrachten van de Commissie bedoeld in artikelen 43, § 2, van het elektriciteitsdecreet en 36, § 1, van het gasdecreet en, anderzijds, met naleving van de bepalingen van de controleverrichtingen bedoeld in artikel 47ter van het elektriciteitsdecreet. § 2. De door de "CWaPE" opgemaakte reglementen, de voorstellen, de adviezen, de beslissingen, de richtlijnen, de aanbevelingen, de onderzoeken en de studies worden uitgewisseld met de andere regulatoren, behalve behoorlijk gemotiveerde uitzonderingen.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2009 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission wallonne pour l'Energie" en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003027214 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse Energiecommissie sluiten.

Namen, 12 februari 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^