Besluit Van De Waalse Regering van 12 februari 2015
gepubliceerd op 23 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200821
pub.
23/02/2015
prom.
12/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, artikel 175.1, § 5, ingediend bij het decreet van 15 mei 2003;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 17 maart 2005 houdende goedkeuring van het project van huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social";

Gelet op de statuten van de "Société wallonne du Crédit social";

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social" van 1 december 2014;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Besluit :

Artikel 1.Het gewijzigde huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social", volledig in de bijlage weergegeven, wordt goedgekeurd.

Art. 2.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 februari 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN

Bijlage Huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social" HOOFDSTUK I. - Aanwijzing van de voorzitter en van de ondervoorzitter

Artikel 1.De raad van bestuur wijst een voorzitter en een ondervoorzitter aan in zijn midden. De verkiezing gebeurt bij geheime stemming door de 13 leden van de raad van bestuur. HOOFDSTUK II. - Vergaderingen van de raad van bestuur

Art. 2.Na bijeenroeping door zijn voorzitter of, bij diens verhindering, door de ondervoorzitter vergadert de raad van bestuur op elke tweede donderdag van de maand met uitzondering van de maand augustus of telkens als de belangen van de maatschappij het vereisen.

Een agenda van de zittingen van de raad wordt jaarlijks tijdens de maand oktober van het voorafgaande jaar goedgekeurd.

De raad moet vergaderen wanneer ten minste drie bestuurders erom verzoeken.

De vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de "société" of op de in de oproepingen vermelde plaats.

De oproepingen voor de vergaderingen worden door de directeur-generaal voor de voorzitter ondertekend.

Zij vermelden de agenda alsook de dag, het uur en de plaats van de vergadering.

Elk agendapunt wordt onderbouwd met een verslag of een informatienota van de directeur-generaal waarin het onderwerp wordt voorgesteld en beëindigd met een voorstel tot beslissing.

Het geheel van deze documenten wordt per gewone post minstens vier werkdagen vóór de datum van de zitting gestuurd naar de gewone leden en de leden met raadgevende stem en wordt met een beveiligde toegang op het "intranet" van de "SWCS" verspreid.

Met de instemming van de voorzitter en op met redenen omkleed voorstel van de directeur-generaal (met name in geval van dringende noodzakelijkheid) kunnen verslagen of informatienota's later apart verzonden worden of zelfs aan het begin van de zitting toegevoegd worden om beraadslaagd of meegedeeld te worden mits de toestemming van minstens twee derde van de aanwezige leden.

De agenda wordt door de voorzitter van de raad van bestuur vastgelegd op de voordracht van de directeur-generaal.

De Regeringscommissarissen bedoeld in artikel 20 van de statuten van de "société" kunnen bovendien elk vraagstuk laten agenderen dat betrekking heeft op de uitoefening van hun opdracht bij de raad van bestuur.

Het lid dat een bepaald punt op de agenda wenst te laten plaatsen, dient dit minstens acht werkdagen vóór de zitting schriftelijk mee te delen aan de voorzitter.

De zittingen worden geopend, voorgezeten, geschorst en gesloten door de voorzitter van de raad of, bij diens verhindering, door de ondervoorzitter of, bij gebrek, door de oudste bestuurder.

Het secretariaat van de vergaderingen wordt waargenomen door de directeur-generaal, die eventueel door een griffier wordt bijgestaan voor de materiële uitvoering van deze opdracht.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen die op de zetel van de "société" in een register van de beslissingen bewaard worden en door de leden van de raad ter plaatse ingekeken mogen worden.

De notulen, die tijdens de volgende zitting worden goedgekeurd, worden in een gecorrigeerde en definitieve versie uitgegeven en door de voorzitter, een bestuurder en de directeur-generaal of door hun plaatsvervangers ondertekend.

Op elke zitting ondertekenen de leden van de raad van bestuur een presentielijst.

Art. 3.De raad kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen als meer dan de helft van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd wordt.

De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De genomen beslissingen betreffende de loopbaan van de personeelsleden van de Maatschappij moeten de reglementering die op hen van toepassing is, met inbegrip van de uitdrukkelijke motivering van de administratieve akten naleven.

Als de raad beslist de bespreking van een agendapunt te verdagen, moet dit punt op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst worden, tenzij een bijkomend onderzoek noodzakelijk is.

Het is elke bestuurder van de "société" verboden: 1° aanwezig te zijn op beraadslagingen over aangelegenheden waarbij hijzelf een rechtstreeks belang heeft of waarbij zijn bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk of rechtstreeks belang hebben;2° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan opdrachten die met de "société" zijn gegund.

Art. 4.Indien het quorum na regelmatige bijeenroeping niet bereikt is, beraadslaagt de raad op geldige wijze op de zitting waarin de tweede oproeping voorziet, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, over de items die twee keer achtereen op de agenda zijn geplaatst. HOOFDSTUK III. - Organisatie en werking

Art. 5.De raad van bestuur kan commissies oprichten in zijn midden.

In elke commissie wordt een voorzitter aangewezen die bij de raad verslag uitbrengt over het resultaat van haar werkzaamheden. De voorzitter van een commissie kan vervangen worden door een ondervoorzitter, die ook door de leden van de commissie wordt aangewezen.

Art. 6.De raad van bestuur beschikt over de bevoegdheden en stelt alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van het maatschappelijk doel en de opdrachten van de "société". Hij beschikt over de ruimste bevoegdheden om de "société" te beheren en te besturen.

Art. 7.De voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders van de raad van bestuur ontvangen voor elke bepaalde vergadering die ze bijwonen, behoudens als meerdere vergaderingen op dezelfde dag worden voorzien, een presentiegeld waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt bepaald en dat onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing volgens de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Hun werkelijke verplaatsingskosten om de vergaderingen waarvoor zij zijn opgeroepen, bij te wonen, worden door de Maatschappij bepaald overeenkomstig de regels die van toepassing zijn de personeelsleden van de Maatschappij. HOOFDSTUK IV. - Delegatie

Art. 8.Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de "Société wallonne du Crédit social" kan de raad van bestuur onder eigen verantwoordelijkheid een deel van zijn bevoegdheden opdragen aan één of meer van zijn bestuurders alsmede aan de directeur-generaal.

De beslissingen genomen in het kader van deze delegaties maken het voorwerp uit van een driemaandelijkse reporting.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social".

Namen, 12 februari 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^