Besluit Van De Waalse Regering van 12 februari 2015
gepubliceerd op 02 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 3 apri

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200951
pub.
02/03/2015
prom.
12/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 34, 4°, b), vervangen bij het decreet van 17 juli 2008, artikel 36, artikel 37, § 2, ingevoegd bij het decreet van 23 januari 2014, artikel 38, § 1, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007, artikel 38, § 6bis, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014, artikel 39, § 1, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en artikel 41bis, ingevoegd bij het decreet van 23 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling;

Gelet op artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Overwegende dat de impact van dit besluit op de respectievelijke toestand van vrouwen en mannen onbestaande is;

Gelet op het advies van de specifieke administratieve cel "duurzame ontwikkeling", gegeven op 15 en 29 oktober 2014;

Gelet op het advies van de « Conseil économique et social de Wallonie » (Sociaal-economische raad van Wallonië) van 9 december 2014;

Gelet op het advies van de CWaPE van 10 december 2014;

Gelet op het advies nr. 56.952/4 van de Raad van State, gegeven op 21 januari 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

Artikel 1.In artikel 3, eerste lid, 4°, van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 20 december 2007 en 3 oktober 2013, worden de woorden "bij gewone post" opgeheven.

Art. 2.Artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van 15 juli 2010 en 3 april 2014, wordt vervangen als volgt : "

Art. 10."Vanaf 1 juli 2014 wordt voor de andere productie-eenheden dan installaties voor de productie van elektriciteit d.m.v. fotovoltaïsche panelen met een nettovermogen lager dan of gelijk aan 10 kW, een dossier voor de aanvraag van groene certificaten gericht aan de Administratie overeenkomstig artikel 15, § 1bis.

De labels van garantie van oorsprong of de groene certificaten worden bij de CWaPE aangevraagd volgens de modaliteiten en d.m.v. een formulier waarin zij voorziet. Die modaliteiten hebben o.a. betrekking op de indiening van het certificaat van garantie van oorsprong.

In afwijking van het vorige lid, richt de groene producent, als het gaat om een installatie met een ontwikkelbaar nettovermogen van 10 kW of minder, die aanvraag aan de "Cwape" d.m.v. een verklaring op erewoord waarin de kenmerken van de installatie overeenkomstig de paragrafen 2 en 3 van artikel 7 vermeld worden. De modaliteiten en het formulier van de verklaring op erewoord worden door de "CWaPE" bepaald.

Voor de installaties voor de productie van elektriciteit d.m.v. fotovoltaïsche panelen met een nettovermogen lager dan of gelijk aan 10 kW, dient de groene producent de aanvraag in overeenkomstig de procedure bepaald bij artikel 6bis, derde lid.".

Art. 3.In artikel 15 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1bis wordt lid 2, 1°, gewijzigd als volgt : a) het woord "het" wordt vervangen door het woord "een";b) de woorden "bedoeld in artikel 10, eerste lid" worden vervangen door de woorden"met de volgende gegevens : a) een schatting van de globale prijs van de investeringen betreffende de productie-installatie samen met de bewijsstukken die deze kosten bevestigen;b) een afschrift van alle documenten betreffende de verschillende tegemoetkomingen ontvangen voor de uitvoering van de installatie, met name de investeringssteun;c) een financiële analyse tot bepaling van de productiekosten voor groene elektriciteit;d) een verklaring op erewoord waaruit blijkt dat de verstrekte informatie volledig is en voor echt verklaard werd; e) een afschrift van de verkregen milieuvergunning of eenmalige vergunning als het project eraan onderworpen is."; 2° in paragraaf 1bis, tweede lid, 3°, worden de woorden "op grond waarvan de eerste datum van toekenning van de groene certificaten bepaald kan worden" vervangen door de woorden "voor de initialisatie-opmeting van de indexcijfers betreffende de telling van de productie-eenheid opgenomen in het certificaat van garantie van oorsprong verleend door het controleorgaan erkend door de CWaPE overeenkomstig artikel 7 van dit besluit."; 3° het tweede lid, punt 5°, van paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : "5° een raming van het aantal groene certificaten waarop het project aanspraak zou kunnen maken.Voor de projecten waarvan het doel erin bestaat een bestaande installatie noemenswaardig te wijzigen in de zin van artikel 15ter, wordt een raming gestuurd van het aantal bijkomende groene certificaten ten opzichte van het aantal groene certificaten toegekend onder het stelsel van kracht voordat de installatie noemenswaardig gewijzigd werd. Voor de bepaling van het aantal groene certificaten toegekend onder het stelsel van kracht voordat de installatie noemenswaardig gewijzigd werd, gaat de producent uit van het jaarlijks gemiddelde van het aantal groene certificaten toegekend in de loop van de laatste drie werkingsjaren."; 4° het vierde lid van paragraaf 1bis wordt vervangen als volgt : De Administratie evalueert de ernst en de geloofwaardigheid van het aanvraagdossier op basis van de verschillende elementen bedoeld in het tweede lid.Na dat onderzoek bepaalt de Administratie of ze voor die aanvrager, naar gelang van de overeenkomstig bijlage 6 vastgelegde globale enveloppe van bijkomende groene certificaten voor het jaar van ontvangst van de aanvraag en van de overeenkomstig lid 9 vastgelegde enveloppe van bijkomende groene certificaten voor dat kanaal, het recht kan openen op het verkrijgen van groene certificaten overeenkomstig het eerste lid. Binnen hetzelfde kanaal wordt voorrang verleend aan de aanvragers die hun dossier op dezelfde dag hebben ingediend en van wie de in het tweede lid, 3°, bedoelde datum de recentste is. Als het aantal bijkomende groene certificaten betreffende dat kanaal al uitgeput is voor het jaar van ontvangst van de aanvraag, wordt de aanvraag van groene certificaten voor die producent opgenomen op de wachtlijst met het oog op de opening op 1 september van het kalenderjaar van de enveloppe van groene certificaten interkanalen, zonder beperking van de toekenningsduur bedoeld in het eerste lid. Het volume van groene certificaten van een kanaal dat in aanmerking komt voor die overdracht naar de enveloppe van groene certificaten interkanalen mag niet hoger zijn dan vijftig percent van de in lid 8 bedoelde enveloppe van bijkomende groene certificaten van dat kanaal. Wanneer de drempel van vijftig percent bedoeld in lid 9 bereikt is voor het jaar van ontvangst van de aanvraag, wordt de aanvraag van groene certificaten voor die producent opgenomen op de wachtlijst van de enveloppe van groene certificaten van het volgende kalenderjaar wat dat kanaal betreft, zonder beperking van de toekenningsduur bedoeld in het eerste lid. De beslissing van de Administratie betreffende de opening van het recht op het verkrijgen van groene certificaten wordt binnen 45 dagen na ontvangst van de aanvraag door de Administratie aan de " CWaPE " meegedeeld en aan de producent die een aanvraagdossier heeft ingediend overeenkomstig het tweede lid"; 5° in paragraaf 1bis wordt het vijfde lid aangevuld met de volgende woorden "en met name de wijzigingen die het aantal groene certificaten zouden kunnen verlagen.In geval van wijzigingen die het aantal groene certificaten zou laten toenemen, moet een nieuw dossier dat uitsluitend deze nieuwe bijkomende groene certificaten betreft, worden ingediend"; 6° in lid 9 van paragraaf 1bis worden de woorden "15 percent" vervangen door de woorden "vijftig percent";7° in paragraaf 1bis wordt lid 15 gewijzigd als volgt : a) de woorden "De correctiecoëfficiënt " rho " is gelijk aan 1 gedurende de drie eerste jaren" worden vervangen door de woorden "De correctiecoëfficiënt " rho " is gelijk aan 1 gedurende de drie eerste productiejaren"; b) de zin "Het percentage van toekenning van groene certificaten wordt aangepast met het oog op de handhaving van een steunniveau dat overeenstemt met het referentie-steunniveau dat voor het kanaal gold op het moment van de beslissing tot toekenning voor de drie volgende jaren, als de reële evolutie van de prijzen van de elektriciteit ENDEX met 3 naar boven of naar beneden afgeweken is ten opzichte van de aanvankelijk in aanmerking genomen parameters inzake prijzenevolutie." wordt vervangen door de volgende zin "Het percentage van toekenning van groene certificaten wordt aangepast met het oog op de handhaving, voor de drie volgende productiejaren, van het rendabiliteitsniveau zoals vastgelegd in de bijlage 7 die van kracht is op het moment van de reservatie, als de reële evolutie van de prijzen van de elektriciteit ENDEX met 3 naar boven of naar beneden afgeweken is ten opzichte van de aanvankelijk in aanmerking genomen parameters inzake prijzenevolutie. 8° in lid 19 van paragraaf 1bis worden de woorden "lid 18" vervangen door de woorden "lid 17";9° er wordt een paragraaf 1bis/1 ingevoegd, luidend als volgt : " § 1bis/1.Voor de fotovoltaïsche installaties met een vermogen hoger dan 10kW waarvoor de datum bedoeld in lid 15quater, vijfde lid, na 31 december 2014 valt, wordt het steunniveau vastgesteld overeenkomstig artikel 15, § 1bis. Om in aanmerking te komen voor deze bepaling moeten de fotovoltaïsche panelen voor de kristallijn modules volgens de norm IEC 61215 gecertificeerd worden en volgens de norm IEC 61646 voor de dunne lagen, alsook volgens de norm IEC 61730 wanneer de panelen in een gebouw worden opgenomen of er bovenop worden gelegd. De certificering moet verricht worden door een proeflaboratorium, geaccrediteerd volgens de norm ISO 17025 door BELAC of een ander nationale accreditatie-instelling die een wederzijdse erkenning met BELAC geniet.".

Art. 4.In artikel 15quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2009, vervangen door het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2011 en gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 11 juli 2013 en 3 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid, 2bis, wordt vervangen als volgt: "2°bis.Voor de fotovoltaïsche installaties met een vermogen hoger dan 10kW waarvoor de datum bedoeld in lid 3 tijdens de periode valt tussen 8 augustus 2014 en 31 december 2014, wordt de vermenigvuldigingscoëfficiënt bedoeld in artikel 38, § 6, van het decreet vastgesteld op 2,5 groene certificaten per MWu. Voor de vermogensschijf hoger dan 250 kWc wordt het aantal groene certificaten per MWu beperkt tot 1."; 2° het tweede en het derde lid worden opgeheven.

Art. 5.In artikel 15sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden "en aan de CWaPE" opgeheven en worden de woorden "tegelijkertijd met" vervangen door de woorden "op het ogenblik van"; 2° het derde lid wordt vervangen als volgt: "De Administratie vraagt de CWaPE om advies i.v.m. een alternatieve kECO waarmee de in bijlage 7 bij dit besluit vastgelegde referentie-rendabiliteit bereikt kan worden. De CWaPE brengt haar advies uit binnen een termijn van 15 dagen te rekenen van de ontvangst van de aanvraag.".

Art. 6.In artikel 15 septies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden "en aan de CWaPE" opgeheven en worden de woorden "tegelijkertijd met" vervangen door de woorden "op het ogenblik van"; 2° het derde lid wordt vervangen als volgt : "De Administratie vraagt de CWaPE om advies i.v.m. een alternatieve kECO waarmee de in bijlage 7 bij dit besluit vastgelegde referentie-rendabiliteit bereikt kan worden. De CWaPE brengt haar advies uit binnen een termijn van 15 dagen te rekenen van de ontvangst van de aanvraag.".

Art. 7.In artikel 15octies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van 3 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het tweede lid worden de woorden "en aan de CWaPE" opgeheven en worden de woorden "tegelijkertijd met" vervangen door de woorden "op het ogenblik van"; b) het derde lid wordt vervangen als volgt : "De Administratie vraagt de CWaPE om advies i.v.m. een alternatieve kECO waarmee de in bijlage 7 bij dit besluit vastgelegde referentie-rendabiliteit bereikt kan worden. De CWaPE brengt haar advies uit binnen een termijn van 15 dagen te rekenen van de ontvangst van de aanvraag. Als de CWaPE een verschil van meer dan 1 percent vaststelt tussen de rendabiliteit verkregen door het project op basis van de technisch-economische parameters van de installatie en de referentie-rendabiliteit bedoeld in bijlage 7, legt ze in samenspraak met de Administratie, een alternatieve coëfficiënt kECO vast waarmee de in bijlage 7 bij dit besluit vastgelegde referentie-rendabiliteit bereikt kan worden."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: "De producenten van elektriciteit d.m.v. installaties voor biomethanisatie in de landbouw en de producenten van elektriciteit d.m.v. installaties voor vaste biomassa die vóór 1 juli 2014 in het genot waren van groene certificaten op basis van het stelsel van de groene certificaten, kunnen, onder voorbehoud van het tweede lid, een dossier aan de CWaPE richten om in aanmerking te komen voor een coëfficiënt kECO die overeenstemt met de referentie-rendabiliteit bedoeld in bijlage 7 binnen de maximumgrens van 3 groene certificaten per MWu. Deze maatregel is ook van toepassing op de producenten van elektriciteit d.m.v. installaties voor biomethanisatie in de landbouw en op de producenten van elektriciteit d.m.v. installaties voor vaste biomassa van wie de definitieve vergunning vóór 1 juli 2014 werd verleend.

Om in aanmerking te komen moeten de in het eerste lid bedoelde producenten een dossier indienen om aan te tonen dat ze de referentie-rendabiliteit niet bereiken ten opzichte van de steunregeling die ze genieten.

Als de « CWaPE » vaststelt dat de rendabiliteit van de installatie bedoeld in het tweede lid niet volstaat, stemt ze in met de verandering van het stelsel tot toekenning van groene certificaten en bepaalt ze de nieuwe coëfficiënt kECO voor het saldo van de nog te lopen jaren waarin groene certificaten toegekend worden, waarbij dit laatste toepasselijk is op het tijdstip van de overlegging van het dossier bedoeld in het eerste en het tweede lid.

De CWaPE geeft de producent en de Administratie kennis van haar beslissing binnen 45 dagen na ontvangst van het dossier bedoeld in het tweede lid. De nieuwe coëfficiënt kECO vastgelegd door de « CWaPE », overeenkomstig het derde lid, heeft uitwerking de dag nadat de CWaPE haar beslissing heeft meegedeeld. De CWaPE bepaalt de modaliteiten en de in het eerste lid bedoelde procedure tot indiening van de dossiers.

Voor de installaties waarvan het geïnstalleerd vermogen hoger is dan 1,5 MWu, wordt de waarde van de coëfficiënt Keco ? als de CWaPE, op jaarbasis, een verhoging van meer dan één procentpunt vaststelt tussen de rentabiliteit van de installatie verkregen wegens de toepassing van de vigerende coëfficiënt kECO en de referentie-rendabiliteit bedoeld in bijlage 7, opnieuw door de CWaPE herzien om de rentabiliteit van de installatie op het referentieniveau bedoeld in bijlage 7 te handhaven.

Voor de installaties waarvan het geïnstalleerd vermogen lager is dan of gelijk is aan 1,5 MWu, wordt de waarde van de coëfficiënt kECO, als de CWaPE, op driejaarlijkse basis, een verhoging van meer dan één procentpunt vaststelt tussen de rentabiliteit van de installatie verkregen wegens de toepassing van de vigerende coëfficiënt kECO en de referentie-rendabiliteit bedoeld in bijlage 7, opnieuw door de CWaPE herzien om de rentabiliteit van de installatie op het referentieniveau bedoeld in bijlage 7 te handhaven.".

Art. 8.In artikel 19bis, § 6, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt punt 5° vervangen als volgt : "5° het bewijs dat de fotovoltaïsche panelen voor de kristallijn modules volgens de norm IEC 61215 gecertificeerd worden en volgens de norm IEC 61646 voor de dunne lagen, alsook volgens de norm IEC 61730 wanneer de panelen in een gebouw worden opgenomen of er bovenop worden gelegd.De certificering moet verricht worden door een proeflaboratorium, geaccrediteerd volgens de norm ISO 17025 door BELAC of een ander nationale accreditatie-instelling die een wederzijdse erkenning met BELAC geniet."; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 9.Hoofdstuk IVbis van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 19quinquies, luidend als volgt : "

Art. 19quinquies.De hybride zonne-installaties die tegelijkertijd elektriciteit en warm water produceren komen niet in aanmerking voor de steunmaatregelen ingesteld krachtens dit hoofdstuk.".

Art. 10.Hoofdstuk IVbis van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 19sexies, luidend als volgt : "

Art. 19sexies.Alleen de nieuwe fotovoltaïsche installaties die nooit in dienst zijn gesteld, komen in aanmerking voor de steunmaatregelen ingesteld krachtens dit hoofdstuk.

De rechthebbende op de premie behoudt zijn installatie voor de productie van elektriciteit d.m.v. fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van 10 kW of minder, gedurende een periode van minstens vijf jaar die ingaat op het ogenblik van de laatste keuring bedoeld in artikel 270, § 1, van het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI), goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard. Bij gebrek moet de rechthebbende de gehele premie terugbetalen."

Art. 11.In bijlage 7 worden de woorden "Toekenningsduur (aantal jaren)" vervangen door de woorden "Rentabiliteitsvoet". HOOFDSTUK II. - Slotbepaling

Art. 12.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 13.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 februari 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^