Besluit Van De Waalse Regering van 12 januari 2017
gepubliceerd op 26 januari 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Brabant wallon"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200337
pub.
26/01/2017
prom.
12/01/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200337

WAALSE OVERHEIDSDIENST


12 JANUARI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Brabant wallon"(Openbaarvervoermaatschappij Waals Brabant)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, artikelen 36bis en 36ter;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 62;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, artikel 3, 12°;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar, inzonderheid op titel II;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 mei 2008 betreffende de administratieve geldboetes in de openbaarvervoerdiensten in het Waalse Gewest;

Overwegende dat personeelswijzigingen bij de "Société de transport en commun du Brabant wallon" nieuwe aanwijzingen nodig maken;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en Vervoer, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De hiernavermelde personeelsleden worden belast met het opsporen en het vaststellen van overtredingen van de bepalingen van Titel II van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar en van artikel 3, 12°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : - Dosogne, Jean-Yves, controleur; - Aesloos, Michaël, controleur; - Draize, Joël, controleur.

De betrokkenen hebben de hoedanigheid van agent van de gerechtelijke politie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3.De Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 januari 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^