Besluit Van De Waalse Regering van 12 juli 2001
gepubliceerd op 27 juli 2001
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het doel, de samenstelling en de werking van de technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken bedoeld in artikel 3, § 5, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepal

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2001027419
pub.
27/07/2001
prom.
12/07/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 JULI 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het doel, de samenstelling en de werking van de technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken bedoeld in artikel 3, § 5, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, inzonderheid op artikel 1bis;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens, inzonderheid op artikel 3, § 5;

Overwegende dat krachtens artikel 3, § 5, van bovenvermeld besluit van de Regering een technische Commissie wordt ingesteld om adviezen en evaluatierapporten uit te brengen over de geluidsisolatiewerken die uitgevoerd worden in de omgeving van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheden het Beheer van de Luchthavens behoort, Besluit : HOOFDSTUK I. - Opdrachten van de technische Commissie

Artikel 1.De technische Commissie bedoeld in artikel 3, § 5, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens, hierna "Commissie" genoemd, heeft de volgende opdrachten : - advies geven aan de Minister tot wiens bevoegdheden het Beheer van de Luchthavens behoort, overeenkomstig artikel 3, § 5, van bovenvermeld besluit van de Regering; - het in artikel 9 van bovenvermeld besluit van de Regering bedoelde technische verslag opmaken; - een evaluatierapport opmaken uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van bovenvermeld besluit van de Regering. Dat rapport houdt namelijk rekening met de technische en financiële resultaten van de eerste tegemoetkomingen en met de analyse van de afwijkingen toegestaan en geweigerd naar gelang van het soort gebouw opgenomen in zone B. HOOFDSTUK II Zetel van de Commissie

Art. 2.De zetel van de Commissie is gevestigd in Namen. HOOFDSTUK III Samenstelling van de Commissie

Art. 3.De Commissie is samengesteld uit zes gewone leden, namelijk : 1° een lid aangewezen door de Minister tot wiens bevoegdheden het Beheer van de Luchthavens behoort;2° een lid aangewezen door de "Société wallonne des Aéroports" (SOWAER) (Waalse Maatschappij voor Luchthavens);3° een lid aangewezen door het Waalse Gewest Directoraat-generaal Technische Diensten van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer;4° een lid aangewezen door de "Société des Architectes francophones" (Vereniging van Franstalige Architecten);5° een lid aangewezen door de Belgische Vereniging van Akoestiekspecialisten;6° een lid aangewezen door de "Confédération de la Construction wallonne" (Verbond van de Waalse Bouwaannemers).

Art. 4.De Commissieleden worden door de Regering benoemd op de voordracht van de Minister die bevoegd is voor het Beheer van de Luchthavens.

Het mandaat van commissielid loopt vier jaar en is verlengbaar.

Art. 5.De Regering bepaalt het bedrag van de presentiegelden en van de reisvergoedingen van de commissieleden bedoeld in artikel 3, 4°, 5° en 6°, van dit besluit.

Art. 6.Elk gewoon lid heeft een plaatsvervanger die gelijktijdig en op dezelfde wijze wordt benoemd.

Het gewone lid dat een vergadering niet kan bijwonen, verwittigt zijn plaatsvervanger.

De plaatsvervanger beëindigt het mandaat van het gewone lid dat overleden is, ontslag heeft genomen of de hoedanigheid of titel heeft verloren die zijn benoeming rechtvaardigde. Er wordt een nieuwe plaatsvervanger benoemd om het lopende mandaat te beëindigen. Op dezelfde wijze wordt een nieuwe plaatsvervanger benoemd om de plaatsvervanger te vervangen die overleden is, ontslag heeft genomen of de hoedanigheid of titel heeft verloren die zijn benoeming rechtvaardigde.

Art. 7.De Regering kan het lid ontslaan dat zijn plichten verzuimt.

Het lid wordt vervangen binnen twee maanden na de beslissing. HOOFDSTUK IV. - Voorzitterschap van de Commissie

Art. 8.De Regering wijst de voorzitter aan onder de leden bedoeld in artikel 3 van dit besluit.

Bij afwezigheid of verhindering wordt de voorzitter vervangen door zijn plaatsvervanger.

Als de plaatsvervanger verhinderd is, mag de voorzitter elke persoon aanwijzen die bevoegd is om hem te vertegenwoordigen.

De voorzitter neemt de aanvragen in ontvangst van de instelling bedoeld in artikel 1, 2°, van bovenvermeld besluit van de Regering en legt de adviezen en verslagen van de Commissie over. HOOFDSTUK V. - Secretariaat van de Commissie

Art. 9.Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door een vaste secretaris die de Regering binnen haar diensten aanwijst. Bij afwezigheid van de vaste secretaris wordt een zittingssecretaris aangewezen door de voorzitter of diens plaatsvervanger.

De secretaris vervult alle opdrachten die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Commissie en meer bepaald de voorbereiding van de vergaderingen en de desbetreffende werkzaamheden.

Hij woont de vergaderingen van de Commissie bij zonder stemrecht en brengt haar verslag uit. HOOFDSTUK IV. - Werking van de Commissie

Art. 10.De Commissie heeft minstens één gewone zitting per kwartaal, na bijeenroeping door de voorzitter.

Indien de omstandigheden het eisen, roept de voorzitter de Commissie bijeen in buitengewone zitting.

De Commissie houdt een gewone of buitengewone zitting uiterlijk acht dagen na de verzending van de bijeenroepingen.

De agenda van de zittingen wordt door de voorzitter opgemaakt. Elk lid kan de voorzitter voorstellen om in de agenda elk punt op te nemen waarvoor de Commissie bevoegd is, hetzij bij aangetekende brief met ontvangbewijs, hetzij door het punt te vermelden in het door de voorzitter geparafeerde register dat ter beschikking van de leden ligt op het secretariaat van de Commissie.

Art. 11.De privé-schatter bedoeld in artikel 1, 11°, van bovenvermeld besluit van de Regering en de zelfstandige deskundige bedoeld in artikel 3, § 5, van hetzelfde besluit, die meegewerkt hebben aan het dossier dat voor advies aan de Commissie is overgemaakt, worden als raadgevers op de vergadering uitgenodigd.

Wanneer één van de in artikel 3, 4° en 5°, van dit besluit bedoelde leden als privé-schatter tussengekomen is in een dossier waarover de Commissie advies moet uitbrengen, wordt het vervangen door zijn plaatsvervanger.

Om de debatten te verrijken kan de voorzitter elke buitenstaander als raadgever uitnodigen op de zittingen van de Commissie, behoudens verzet van de meerderheid van de leden. HOOFDSTUK VII. - Beraadslagingen van de Commissie

Art. 12.De Commissie kan slechts op geldige wijze beraadslagen als ten minste de helft van de leden aanwezig zijn. Die beraadslagingen zijn niet openbaar.

Indien die voorwaarde niet vervuld is, wordt de Commissie binnen acht dagen opnieuw bijeengeroepen met dezelfde agenda. Ze beraadslaagt dan op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige leden.

De adviezen van de Commissie worden met eenparigheid van stemmen uitgebracht. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 13.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 14.De Minister tot wiens bevoegdheden het Beheer van de Luchthavens behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 juli 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^