Besluit Van De Waalse Regering van 12 maart 1998
gepubliceerd op 07 april 1998

Besluit van de Waalse Regering waarbij toelagen worden verleend voor de voorbereiding en de indiening van Europese onderzoeksprojecten

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027222
pub.
07/04/1998
prom.
12/03/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 MAART 1998. Besluit van de Waalse Regering waarbij toelagen worden verleend voor de voorbereiding en de indiening van Europese onderzoeksprojecten


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 5 juli 1990 betreffende de bijstand en de tussenkomsten van het Waalse Gewest voor het onderzoek en de technologieën, inzonderheid op artikel 2, vijfde lid;

Gelet op het advies van de Raad van het wetenschappelijk beleid die de opdrachten vervult van het "Comité d'Orientation pour la Promotion de la Recherche et des Technologies en Région wallonne" (Oriëntatiecomité ter bevordering van het onderzoek en de technologieën in het Waalse Gewest);

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 september 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 18 november 1997;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling, Sport en Internationale Betrekkingen, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet : het decreet van 5 juli 1990 betreffende de bijstand en de tussenkomsten van het Waalse Gewest voor het onderzoek en de technologieën; 2° K.M.O.'s : de kleine en middelgrote ondernemingen in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 1994 tot bepaling van de "kleine en middelgrote onderneming" met het oog op de verlening van steun aan en tussenkomsten voor het onderzoek en de technologieën; 3° Algemene Directie : de Algemene Directie Technologieën, Onderzoek en Energie van het Ministerie van het Waalse Gewest.

Art. 2.De Waalse Regering verleent toelagen die "Horizon Europe" genoemd worden, om uitgaven te dekken i.v.m. de voorbereiding en de indiening van projecten voor deelneming aan een actie van de Europese Gemeenschap inzake onderzoek en technologische ontwikkeling of om een "EUREKA-label" te verkrijgen.

Art. 3.De volgende promotoren komen in aanmerking voor toelagen "Horizon Europe" : 1° de K.M.O.'s waarvan de hoofdzetel op het grondgebied van het Waalse Gewest gevestigd is; 2° de erkende collectieve onderzoekscentra bedoeld in het decreet;3° de universitaire onderzoekseenheden gevestigd op het grondgebied van het Waalse Gewest;4° de onderzoekseenheden van universitair niveau gevestigd op het grondgebied van het Waalse Gewest.

Art. 4.De toelagen "Horizon Europe" worden verleend voor de voorbereiding en de indiening van de volgende projecten : 1° projecten om deel te nemen aan een door de Europese Gemeenschap gevoerde actie bedoeld in titel XV van het derde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; 2° projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek, toegepast onderzoek, ontwikkeling of demonstratie, ingediend om deel te nemen aan een door de Europese Gemeenschap gevoerde actie bedoeld in de andere titels van het derde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; 3° projecten die bij de Algemene Directie ingediend worden om een "label" van het in de verklaring van Hannover van 6 november 1985 bedoelde initiatief EUREKA te verkrijgen. De toelagen worden echter niet verleend voor projecten waarvoor de promotor de zogenaamde "Internationaal partnerschap" hulp geniet in het kader van : 1° hetzij maatregel nr.1.2.4. bedoeld in het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in België onder doelstelling 1 vallende provincie Henegouwen, die goedgekeurd is bij beschikking nr. 94/623/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1994; 2° hetzij maatregel nr.2.2. bedoeld in het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in België onder doelstelling 2 vallende regio Meuse-Vesdre (Luik), die goedgekeurd is bij beschikking nr. 97/768/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 1997.

Art. 5.De door een toelage "Horizon Europe" gedekte toelaatbare uitgaven zijn degene die de promotor voorlegt om het project voor te bereiden en in te dienen en hebben betrekking op : 1° de bezoldiging van zijn personeel of van het buitenpersoneel belast met het secretariaat, voor een forfaitair bedrag van 25 000 BEF;2° de andere secretariaatskosten, voor een forfaitair bedrag van 5 000 BEF;3° de vertaalkosten te betalen aan een instelling die niet van de promotor afhangt;4° de reiskosten voor verplaatsingen die de personeelsleden van de promotor in België maken, berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten;5° de kosten voor een opdracht in het buitenland van maximum twee personeelsleden van de promotor, met name : a) de reiskosten;b) de verblijf- en restauratiekosten voor een forfaitair bedrag van 7 000 BEF per persoon en overnachting. De bovenvermelde kosten die in de vorm van hulp of een markt worden gefinancierd door een Belgische, buitenlandse of internationale openbare instelling, worden niet bij de toelaatbare uitgaven gerekend.

De toelage dekt alle toelaatbare uitgaven maar mag niet meer dan 100 000 BEF bedragen.

Art. 6.De promotor bezorgt de Algemene Directie binnen negentig dagen na de datum waarop een in artikel 4, eerste lid, 1° en 2°, bedoeld project bij de Europese Gemeenschap wordt ingediend, een dossier met de volgende gegevens : 1° zijn naam, rechtsvorm, adres, het nummer van zijn bankrekening en de personalia van de desnoods te contacteren persoon; 2° een afschrift van het ingediende project waarin o.a. de bedoelde actie van de Europese Gemeenschap wordt vermeld; 3° een document van de Europese Gemeenschap waarbij de datum van indiening van het project bevestigd wordt;4° een schuldvorderingsverklaring waarin de voorgelegde toelaatbare uitgaven nader worden bepaald, in voorkomend geval vergezeld van de volgende bewijsstukken : a) de facturen van de vertaalkosten;b) de lijst van de reiskosten voor verplaatsingen in België;c) de facturen betreffende verplaatsingen in het buitenland, vergezeld van documenten ter bevestiging van het aantal overnachtingen.

Art. 7.Binnen negentig dagen na de datum van indiening van een in artikel 4, eerste lid, 3°, bedoeld project bij de Algemene directie bezorgt de promotor haar een dossier met de gegevens bedoeld in artikel 6, 1° en 4°.

Art. 8.Zodra de Algemene directie een in artikel 6 of 7 bedoeld dossier ontvangt, richt ze een ontvangbewijs aan de promotor. Als de promotor de voorgeschreven termijn niet in acht heeft genomen, laat ze hem weten dat ze het dossier niet in aanmerking kan nemen.

Binnen zestig dagen na de regelmatige ontvangst van het dossier bepaalt de Algemene directie de toelaatbare uitgaven op grond van de gegevens van het dossier en laat ze de toelage "Horizon Europe" uitbetalen binnen de perken van de op de begroting uitgetrokken kredieten.

Art. 9.De directeur-generaal van de Algemene directie wordt ertoe gemachtigd de uitgaven m.b.t. de in dit besluit bedoelde toelagen vast te leggen, goed te keuren en betaalbaar te stellen.

Als de directeur-generaal afwezig of verhinderd is, wordt de opdracht waarmee hij krachtens het eerste lid bekleed is, bij gebrek aan door hem zelf genomen bijzondere bepalingen gedurende zijn afwezigheid of verhindering verleend aan de inspecteur-generaal van de betrokken Afdeling.

Als de inspecteur-generaal afwezig of verhinderd is, wordt de machtiging waarmee hij krachtens het tweede lid bekleed is, gedurende zijn afwezigheid of verhindering verleend aan de directeur van de betrokken Directie.

Art. 10.Het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 7 mei 1991 betreffende de toekenning van toelagen voor de voorbereiding en de indiening van Europese en internationale onderzoeksprojecten wordt opgeheven.

Art. 11.Bij wijze van overgangsmaatregel is het in artikel 10 bedoelde besluit van toepassing op de vóór de inwerkingtreding van dit besluit ingediende aanvragen om toelagen waarop het betrekking heeft.

Namen, 12 maart 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.'s, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^