Besluit Van De Waalse Regering van 12 mei 2011
gepubliceerd op 23 mei 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een herklasseringsvergoeding aan de personeelsleden van het vliegveld van Saint-Hubert

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202449
pub.
23/05/2011
prom.
12/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 MEI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een herklasseringsvergoeding aan de personeelsleden van het vliegveld van Saint-Hubert


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 maart 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 31 maart 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 31 maart 2011;

Gelet op protocol nr. 555 van Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 8 april 2011;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 26 april 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ingegeven door volgende overwegingen : Overwegende dat het drukke luchtvaartseizoen weer voor de deur staat;

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is de beslissing om het luchtvaartbeheer van de site van het vliegveld van Saint-Hubert over te hevelen, onverwijld uit te voeren, wat vooraf de herklassering van de heden voor die taken aangestelde personeelsleden nodig maakt;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De personeelsleden, aangesteld op het vliegveld van Saint-Hubert, die van ambtswege overgeplaatst worden naar een andere betrekking binnen de diensten van de Waalse Regering en die onregelmatige prestaties verricht hebben tussen juli 2009 en juni 2010 hebben recht op een herklasseringsvergoeding vastgesteld overeenkomstig artikel 2.

De contractuele personeelsleden van het vliegveld van Saint-Hubert wier arbeidsplaats contractueel naar een andere dienst binnen de diensten van de Regering verplaatst wordt, hebben tegen dezelfde voorwaarde recht op dezelfde vergoeding.

Art. 2.De herklasseringsvergoeding bedraagt 50.000 euro. Ze wordt gestort in vijf schijven van 10.000 euro over een periode van vijf jaar te rekenen van het jaar 2011.

Die vergoeding wordt te rekenen van 2012 verminderd met het bedrag voor de onregelmatige prestaties van het vorige jaar zonder evenwel minder te mogen bedragen dan 5.000 euro.

Art. 3.De vergoeding wordt jaarlijks in één enkele keer gestort in de loop van de maand juni.

Art. 4.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 mei 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^