Besluit Van De Waalse Regering van 12 oktober 2006
gepubliceerd op 24 oktober 2006
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring in de eerste en tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest re

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2006203489
pub.
24/10/2006
prom.
12/10/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 OKTOBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring in de eerste en tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder (zone A' en B') van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, inzonderheid op artikel 1bis ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2002 tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring in de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder (zone A) van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2003;

Overwegende dat met het oog op een duurzame ontwikkeling van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren, vergoedingsregelingen dienen te worden getroffen voor de economische of handelsverstoring die voortspruit uit de luchthavenbedrijvigheid;

Overwegende dat de voorwaarden gereglementeerd dienen te worden betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring waarop personen aanspraak kunnen maken die een handels- of beroepsactiviteit uitoefenen in zone A' of B' van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens;

Overwegende dat de begeleidingsmaatregelen voorzien in het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2002 van toepassing zijn op beoefenaars van een handels- of beroepsactiviteit, ongeacht of zij het gebouw waarin zij hun activiteit uitoefenen al dan niet bewonen;

Overwegende dat overeenkomstig het decreet van 29 april 2004 tot wijziging van artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, de begeleidingsmaatregelen van toepassing in een zone waarin de over tien jaar geplande geluidsindicator Lden wijst op een geluidsbelasting van 70 dB (A) of meer, wordt uitgebreid tot de zones waarin de over tien jaar geplande geluidsindicator Lden wijst op een geluidsbelasting van 66 dB (A) of meer;

Overwegende dat de comités voor de aankoop van onroerende goederen de bovenvermelde verstoring evalueren overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2002; dat er wordt voorzien in een beroep met evaluatie door deskundigen en beslissing door een deskundige-scheidsrechter in het geval dat de begunstigde van de vergoeding van mening is dat de evaluatie van het aankoopcomité niet het geheel van zijn nadeel dekt;

Dat het aangewezen is, om redenen van vereenvoudiging en snelheid, om beroep te doen op deskundigen die gespecialiseerd zijn in de evaluatie van deze verstoringen;

Overwegende dat de "Société wallonne des Aéroports" (SOWAER) (Waalse Maatschappij voor Luchthavens) gebonden is door de schatting van deze deskundigen van wie één door de aanvrager van de vergoeding aangewezen is en de andere door de "Société wallonne des Aéroports" of door een derde deskundige indien de eerste twee van mening verschillen over het bedrag van de vergoeding; dat de "Société wallonne des Aéroports" in elk geval de expertisekosten moet dragen overeenkomstig een voorafgaandelijk vastgelegd bedrag;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 mei 2004;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 mei 2004;

Gelet op de beraadslaging van de Waalse Regering over het verzoek om adviesverlening door de Raad van State binnen een termijn van minder dan één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 13 juli 2004, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1. "zone A'" : de eerste geografische zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens van het Waalse Gewest, waarin de over tien jaar geplande geluidsindicator Lden wijst op een geluidsbelasting van 70 dB (A) of meer, zoals afgebakend bij besluit van de Regering; 2. "zone B'" : de tweede geografische zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens van het Waalse Gewest, waarin de over tien jaar geplande geluidsindicator Lden gelijk is aan 66 dB (A) of meer of lager is dan 70 dB (A), zoals afgebakend bij besluit van de Regering; 3. "zone C" : de derde geografische zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens van het Waalse Gewest, waarin de over tien jaar geplande geluidsindicator Lden gelijk is aan 61 dB (A) of meer en minder dan 66 dB(A) bedraagt, zoals afgebakend bij besluit van de Regering; 4. "vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring" : vergoeding voor handels- of beroepsverstoringen die voortspruit uit de luchthavenbedrijvigheid.Daardoor worden de beroepsactiviteiten in zone A' of B' stopgezet of moet een andere vestigingsplaats gevonden worden voor deze activiteiten op de datum van inwerkingtreding van de besluiten van de Waalse Regering tot afbakening van de zones van het ontwikkelingsplan op lange termijn van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens; 5. "de instelling" : de "Société wallonne des Aéroports" (SOWAER) (Waalse Maatschappij voor Luchthavens) belast met milieuopdrachtens overeenkomstig het besluit van 29 november 2001 betreffende de uitoefening van bijzondere gemachtigde opdrachten toevertrouwd aan de gespecialiseerde maatschappij;6. "groot winkelcentrum" : een kleinhandelsbedrijf waarvoor een vergunning noodzakelijk is krachtens de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen, of een kleinhandelsbedrijf waarvoor geen vergunning nodig is, dat structureel of fysiek verbonden is aan een handelsgeheel dat opgevat is als een geheel van kleinhandelsbedrijven die al dan niet in afzonderlijke gebouwen gevestigd zijn die op eenzelfde locatie opgericht zijn;7. "deskundige" : een accountant die ingeschreven is bij het Instituut der Accountants of een bedrijfsrevisor die ingeschreven is bij Instituut der Bedrijfsrevisoren. HOOFDSTUK II. - Aanvraag tot vergoeding

Art. 2.§ 1. Met het oog op het krijgen van een vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring wordt er door de handelaar, beoefenaars van vrije beroepen of elke andere natuurlijke of rechtspersoon die een beroepsactiviteit uitoefent in een gebouw dat gelegen is in de zone A' of B' van het plan m.b.t. de blootstelling aan de geluidshinder van de Waalse luchthavens een aanvraag tot vergoeding overeenkomstig het model als bijlage bij dit besluit gericht aan de instelling, bij ter post aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.

Lid 1 is van toepassing op de handelaars, beoefenaars van vrije beroepen of elke andere natuurlijke of rechtspersoon die een beroepsactiviteit uitoefent in een gebouw gelegen in zone C', aangekocht in opdracht van het Waalse Gewest overeenkomstig artikel 1bis, § 5, leden 9 en 10, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder. § 2. De beroepsactiviteit bedoeld in § 1 wordt enkel in overweging genomen : 1° als ze een aanvang genomen had uiterlijk op de datum van de inwerkingtreding van de besluiten tot afbakening van de zones A en B van het ontwikkelingsplan op lange termijn;2° als ze uitgeoefend wordt op het ogenblik waarop de vergoeding wordt aangevraagd. § 3. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op de handelaars, de beoefenaars van vrije beroepen of elke andere natuurlijke of rechtspersoon die voor de inwerkingtreding van de regeringsbesluiten tot afbakening van de gebieden van het ontwikkelingsplan op lange termijn van de Waalse luchthavens een in zine A of zone B van het ontwikkelingsplan op lange termijn van de Waalse luchthavens gelegen goed dat in opdracht van de Waalse Regering overgekocht is, in huur heeft genomen om er haar beroeps- of handelsactiviteit uit te oefenen.

Art. 3.De vergoeding kan niet toegekend worden aan : 1° de grote winkelcentra bedoeld in artikel 1, 6°; 2° de handelaars, beoefenaars van vrije beroepen of elke andere natuurlijke of rechtspersoon die een beroepsactiviteit uitoefent in een gebouw gelegen in zone A' of B' van het plan m.b.t. de blootstelling aan de geluidshinder van de Waalse luchthavens, voor zover die handels- of beroepsactiviteit verband houdt met de luchthavenactiviteiten. HOOFDSTUK III. - Raming van het bedrag van de vergoeding

Art. 4.§ 1. Het bedrag van het nadeel ontstaan ten gevolge van de ontwikkeling van de luchthavenactiviteiten die het stopzetten of de verlegging van de handels- of beroepsactiviteiten, uitgeoefend in zone A' of B' van het plan m.b.t. de blootstelling aan de geluidshinder van de Waalse luchthavens, noodzakelijk maakt, wordt bepaald door twee deskundigen waarvan de ene aangewezen wordt door de instelling binnen de maand na ontvangst van de aanvraag tot vergoeding bedoeld in artikel 2, § 1, en de andere door de ondertekenaar van de aanvraag tot vergoeding.

Binnen drie maanden na de aanwijzing van de deskundige door de instelling stellen de deskundigen beide partijen bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs in kennis van het in aanmerking genomen vergoedingsbedrag. § 2. Mochten beide deskundigen binnen de termijn van drie maanden bedoeld in § 1, lid 2, geen overeenstemming bereiken over het vergoedingsbedrag, wijzen ze een derde deskundige aan en lichten daar beide partijen over in.

Laatstgenoemde is belast met het vaststellen van het vergoedingsbedrag.

Binnen drie maanden na de aanwijzing stelt de derde deskundigen beide partijen bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs in kennis van het vergoedingsbedrag met verantwoording ervan.

Art. 5.De aanvrager van de vergoeding deelt bij het eerste verzoek beide deskundigen of, in voorkomend geval, de derde deskundige alle stukken, met name boekhoud- en fiscale stukken mee om de vergoeding te kunnen vaststellen.

Art. 6.De instelling is gebonden door het vergoedingsbedrag dat de deskundigen of, in voorkomend geval, de derde deskundige vastgesteld hebben (heeft).

Binnen de dertig dagen na kennisgeving van het vergoedingsbedrag vastgesteld door de deskundigen of, in voorkomend geval, door de derde deskundige, geeft de instelling kennis aan de begunstigde van de vergoeding kennis van zijn verbintenis tot het betalen ervan.

Art. 7.De instelling neemt de kost van de verrichtingen voor de raming van de vergoeding door de deskundigen of de derde deskundige over tegen een bedrag dat op voorhand per bestek is vastgesteld voor elke deskundige tegen het maximumuurtarief van zesenvijftig euro vierendertig eurocent BTW niet meegerekend, dat ter goedkeuring aan de instelling wordt voorgelegd. HOOFDSTUK IV. - Betaling van de vergoeding

Art. 8.§ 1. Na ontvangst van de kennisgeving die hij gekregen heeft overeenkomstig artikel 6, lid 2, dient de begunstigde van de vergoeding een aanvraag tot betaling bij de instelling in.

Binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag bedoeld in lid 1 betaalt de instelling 35 % van het vergoedingsbedrag bij wijze van voorschot. § 2. De instelling is er enkel toe verbonden het saldo van het vergoedingsbedrag bedoeld in § 1 te betalen voor zover de begunstigde bij alle rechtsmiddelen vaststelt dat hij zijn beroepsactiviteit heeft stopgezet of heeft verlegd naar een gebied buiten zone A of B van het ontwikkelingsplan op lange termijn.

Het saldo van het vergoedingsbedrag wordt binnen de dertig dagen na ontvangst door de instelling van het bewijs van de stopzetting of de verlegging van de beroepsactiviteit betaald. HOOFDSTUK V. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 9.§ 1. Het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2002 tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring in de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder (zone A) van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens wordt opgeheven. § 2. Het besluit van de Waalse Regering bedoeld in § 1 blijft evenwel van toepassing : 1° op de personen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit een intentieverklaring m.b.t. de vergoeding hebben gekregen overeenkomstig artikel 2 of artikel 8, § 1, van het besluit van de Waalse Regering bedoeld in § 1 en waarvoor het aankoopcomité voor diezelfde datum niet kennis gegeven heeft van het vergoedingsbedrag overeenkomstig artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit; 2° op de personen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit niet ingestemd hebben met het bedrag van de vergoeding geraamd door het aankoopcomité overeenkomstig artikel 5, § 1, van het besluit van de Waalse Regering bedoeld in § 1.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11.De Minister tot wiens bevoegdheden de Uitrusting en de Exploitatie van Luchthavens behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 oktober 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Bijlage Formulier voor het aanvragen van de vergoeding door handelaars, beoefenaars van vrije beroepen of elke andere natuurlijke of rechtspersoon die een beroepsactiviteit uitoefenen in de eerste of de tweede zone (zone A' en zone B') van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren De handelaar, beoefenaars van vrije beroepen of elke andere natuurlijke of rechtspersoon die een beroepsactiviteit uitoefent, willen bij deze aangetekende zending met ontvangstbewijs de vergoeding aanvragen wegens handels- of beroepsverstoring veroorzaakt door de noodzaak om de handels- of beroepsactiviteit stop te zetten of te verleggen, uiterlijk voor de datum van inwerkingtreding van de besluiten van de Waalse Regering tot afbakening van de zones A en B van het ontwikkelingsplan op lange termijn. 1. Identificatie van de persoon of de vennootschap die een handels- of beroepsactiviteit uitoefent : • Naam (namen) en voornaam (voornamen) of benaming van de vennootschap : • Adres van de activiteit of de bedrijfszetel : • Adres van de maatschappelijke zetel : • Telefoonnummer(s) : • Faxnummer(s) : • Inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen : 2.Identificatie van de uitgeoefende activiteit : - Omschrijving van de uitgeoefende activiteit : - Begindatum van de activiteit : • Wordt de activiteit steeds uitgeoefend ? 3. Identificatie van het bezettingsrecht (huurder of eigenaar) : 4.Identificatie van de gekozen deskundige : • Naam (namen) en voornaam (voornamen) : • Telefoonnummer(s) : • Faxnummer(s) : De natuurlijke of rechtspersoon(-personen) zoals bovengenoemd wenst (wensen) door dit stuk behoorlijk ondertekend en ingevuld bij aangetekend schrijven terug te sturen in de procedure te stappen voor vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring zoals omschreven bij het besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring in de eerste en tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder (zone A' en B') van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens.

Zij verbindt (verbinden) zich ertoe alle stukken, met name boekhoud- en fiscale stukken, aan de deskundigen, en aan de eventuele derde deskundige bedoeld in artikel 4 van bovenvermeld besluit van de Waalse Regering over te maken om de vergoeding overeenkomstig artikel 5 van dit besluit te kunnen vaststellen.

Opgemaakt te . . . . ., op . . . . .

Handtekening (voorafgegaan door de handgeschreven melding "gelezen en goedgekeurd").

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 12 oktober 2006 tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring in de eerste en tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder (zone A' en B') van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens.

Namen, 12 oktober 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^