Besluit Van De Waalse Regering van 12 oktober 2017
gepubliceerd op 20 oktober 2017

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017 betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017205393
pub.
20/10/2017
prom.
12/10/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205393

WAALSE OVERHEIDSDIENST


12 OKTOBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017 betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2013, 17 december 2015, 21 december 2016 en 16 februari 2017;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2012 houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en de budgettaire en algemene boekhouding, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017 betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de continuïteit in de werking van de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering onverwijld gewaarborgd dient te worden;

Op de voordracht van de Minister-President, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 7, § 4, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017 betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering worden de woorden "Ontvanger-penningmeesters" vervangen door de woorden "Een ontvanger-penningmeester en een gedecentraliseerde penningmeester".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 28 juli 2017.

Art. 3.De Ministers zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 oktober 2017.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, V. DE BUE


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^