Besluit Van De Waalse Regering van 13 december 2012
gepubliceerd op 07 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 juli 2010 betreffende de criteria voor de eligibiliteit en de procedure tot goedkeuring van de projectgebonden activiteiten in het kader van de tenuitvoerlegging van

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012207583
pub.
07/01/2013
prom.
13/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2012. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010027187 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de geschiktheidscriteria en de goedkeuringsprocedure voor projectactiviteiten in het kader van de tenuitvoerlegging van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto sluiten betreffende de criteria voor de eligibiliteit en de procedure tot goedkeuring van de projectgebonden activiteiten in het kader van de tenuitvoerlegging van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" (Waals Kyotofonds) en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010027187 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de geschiktheidscriteria en de goedkeuringsprocedure voor projectactiviteiten in het kader van de tenuitvoerlegging van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto sluiten betreffende de criteria voor de eligibiliteit en de procedure tot goedkeuring van de projectgebonden activiteiten in het kader van de tenuitvoerlegging van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto;

Gelet op het advies nr. 51.848/4 van de Raad van State, gegeven op 26 september 2012, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12° januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit wordt artikel 1, § 14, van Richtlijn 2009/29/CE/29/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden omgezet.

Art. 2.Artikel 3, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 8 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010027187 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de geschiktheidscriteria en de goedkeuringsprocedure voor projectactiviteiten in het kader van de tenuitvoerlegging van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto sluiten betreffende de criteria voor de eligibiliteit en de procedure tot goedkeuring van de projectgebonden activiteiten in het kader van de tenuitvoerlegging van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto wordt aangevuld met een punt 9°, luidend als volgt : "9° alle deelnemers aan het project hebben hun maatschappelijke zetel ofwel in een land dat de internationale overeenkomst inzake dergelijke projecten heeft gesloten, ofwel in een land of in een subfederale of regionale entiteit die aan de Gemeenschapsregeling is gekoppeld overeenkomstig artikel 25 van Richtlijn 2003/87/EG."

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 4.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 december 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^