Besluit Van De Waalse Regering van 13 december 2012
gepubliceerd op 10 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging voor het jachtseizoen 2012-2013 van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013200005
pub.
10/01/2013
prom.
13/12/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2012. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging voor het jachtseizoen 2012-2013 van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011202448 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden sluiten waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 28 februari 1882 op de jacht, inzonderheid op artikel 1ter, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1994;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011202448 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden sluiten waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" (Waalse Hoge Jachtraad), gegeven op 12 november 2012;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat het materieel onmogelijk is om het advies van de Raad van State binnen een termijn van dertig dagen te vragen overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, daar het jachtseizoen 2012-2013 gesloten wordt op 31 december 2012, wat betreft de jacht op de soorten hert, damhert, moeflon en de drijfjacht en de jacht met drijfhond op het soort wild zwijn;

Gelet op advies nr. 52.457/4 van de Raad van State, gegeven op 5 december 2012, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de soorten grof wild in hun huidige biologische toestand de belangen van de land- en bosbouw in het gedrang brengen en de biodiversiteit schaden;

Overwegende dat die toestand vooral voor het hert en het everzwijn geldt;

Overwegende dat de soorten damhert en moeflon niet inheems zijn in Wallonië en dat ze onze soorten grof wild beconcurreren, dat ze plaatselijk aanzienlijke schade aan de boshabitats kunnen toebrengen, dat een dergelijke concurrentie van dien aard is dat ze het gevaar voor de belangen van de bosbouw vergroot en de biodiversiteit schaadt; dat de jachtperiode in een dergelijke biologische context dan ook verlengd moet worden ten einde de populaties van die twee soorten plaatselijk te beperken;

Overwegende dat het afgelopen jachtjaar geen einde kon worden gemaakt aan die lasten die op de landbouw, bosbouw en biodiversiteit wegen;

Overwegende dat de Waalse Regering op 28 juni 2012 een strategie ter beperking van de populaties grof wild heeft aangenomen waarbij o.a. de jagers ertoe aangezet worden belangrijke inspanningen te leveren inzake de verwijdering van grof wild;

Overwegende dat de Regering zich verbonden tot de verzachting van de voorwaarden opgelegd voor de uitoefening van de jacht opdat de verwachte beperking van de populaties grof wild vlot kan verlopen;

Overwegende dat een verlenging van de openingsperiode van de jacht op herten en everzwijnen tijdens de hele maand januari 2013 vast en zeker de jachtdruk op die soorten wild zal verhogen;

Overwegende dat de houders van het jachtrecht zo spoedig mogelijk praktische maatregelen moeten kunnen nemen om voordeel te kunnen halen uit de verlenging van de openingsperiode vaan de jacht op grof wild waarin dit besluit voorziet;

Overwegende dat er desalniettemin gezorgd moet worden voor een bepaalde bosverdeling tussen de jagers en de overige gebruikers tijdens de maand januari terwijl de jacht op grof wild aanvankelijk grotendeels gesloten zou worden tijdens die maand;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de Jacht;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011202448 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden sluiten waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2016 vastgelegd worden wordt tussen het eerste en het tweede lid volgend lid ingevoegd : « Voor het jachtjaar 2012-2013 wordt de jacht met vuurwapens op geweidragende herten, hinden en jongen beider geslachten verlengd tot 31 januari 2013. »

Art. 2.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid : « Voor het jachtjaar 2012-2013 wordt de jacht met vuurwapens op het soort damhert verlengd tot 31 januari 2013. »

Art. 3.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid : « Voor het jachtjaar 2012-2013 wordt de jacht met vuurwapens op het soort moeflon verlengd tot 31 januari 2013. »

Art. 4.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid : « Voor het jachtjaar 2012-2013 worden de drijfjacht en de drijfjacht met hond op het soort wild zwijn verlengd tot 31 januari 2013. »

Art. 5.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 9bis, luidend als volgt : «

Art. 9bis.De drijfjacht op grof wild wordt opgeschort op zater- en zondagen tussen 7 en 31 januari 2013. »

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 7 januari 2013 en houdt van kracht te zijn op 31 januari 2013.

Art. 7.De Minister bevoegd voor de Jacht is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 december 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^