Besluit Van De Waalse Regering van 13 december 2018
gepubliceerd op 20 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 1 bij het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019010787
pub.
20/02/2019
prom.
13/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010787

WAALSE OVERHEIDSDIENST


13 DECEMBER 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 1 bij het decreet van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018070014 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering sluiten betreffende bodembeheer en bodemsanering


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018070014 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering sluiten betreffende bodembeheer en bodemsanering, artikel 9, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014221 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake sluiten betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018206247 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de netbeheerders en van het besluit van 16 oktober 2003 betreffende de gasnetbeheerders sluiten betreffende bodembeheer en bodemsanering;

Gelet op het verslag van 3 juli 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 63.928/2/V van de Raad van State, gegeven op 6 augustus 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het decreet van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018070014 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering sluiten betreffende bodembeheer en bodemsanering wordt bijlage 1 vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Art. 2.In artikel 48, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018206247 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de netbeheerders en van het besluit van 16 oktober 2003 betreffende de gasnetbeheerders sluiten betreffende bodembeheer en bodemsanering wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° een persoon bedoeld in artikel 27, § 1, eerste lid, 4°, of een van de bevoegde personen die de gepaste technische expertise in de zin van artikel 27, § 1, derde lid, bezit;".

Art. 3.In artikel 49, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt, in de Franse versie, het woord "détermine" vervangen door de woorden "peut déterminer".

Art. 4.In artikel 51, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt, in de Franse versie, het woord "détermine" vervangen door de woorden "peut déterminer".

Art. 5.In artikel 120, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt een zin ingevoegd, luidend als volgt: "Tot deze termijn, worden de deskundigen, die houder zijn van een erkenning toegekend krachtens het decreet van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200642 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het bodembeheer sluiten betreffende het bodembeheer, geacht geldig te voldoen aan de in artikel 51 bedoelde voorwaarden.".

Art. 6.In artikel 125 van hetzelfde besluit worden de woorden "bijlage 9" vervangen door de woorden "bijlage 10".

Art. 7.In artikel 6, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014221 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake sluiten betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake, gewijzigd bij het besluit van 6 december 2018, worden de woorden "erkend staalnemer uitgevoerd in de zin van het decreet" vervangen door de woorden "een persoon bedoeld in artikel 48".

Art. 8.In artikel 14, § 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2008 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake, gewijzigd bij het besluit van 2018 december 6, worden de woorden "80 % van de andere concentraties" vervangen door de woorden "80 % van de andere bodemconcentraties".

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Art. 10.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 december 2018.

Voor de Regering, De Minister-President W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^